Business & Finance Σάββατο 20/01/2024, 16:00
BUSINESS & FINANCE

Το Δημόσιο αξιοποιεί τα κατασχεμένα – Στο σφυρί έργα τέχνης και σκάφη

Το Δημόσιο αξιοποιεί τα κατασχεμένα  – Στο σφυρί έργα τέχνης και σκάφη

Στην ενίσχυση του πλαισίου για την ανάκτηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες προχωράει το οικονομικό επιτελείο. Εντός του πρώτου τριμήνου αναμένεται η ουσιαστική ενεργοποίηση της νομοθεσίας, που θα επιτρέψει στο Δημόσιο να προβαίνει στην πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 300.000 ευρώ που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και δεσμεύονται, κατάσχονται ή δημεύονται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, όπως έργα τέχνης και άυλοι τίτλοι. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στην ΕΤΑΔ να διαχειρίζεται τα δεσμευμένα ακίνητα, αποκλειστικά μέσω της εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης τους έναντι ανταλλάγματος.

Οπως αναφέρει ρεπορτάζ της Καθημερινής, αναμένεται να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό μητρώο διαχείρισης δεσμευμένων, κατασχεμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του υπόπτου ή κατηγορουμένου. Για κάθε περιουσιακό στοιχείο καταρτίζεται και τηρείται φάκελος όπου καταχωρίζονται από την αρμόδια Αρχή διαχείρισης το είδος των δεσμευμένων ή κατασχεμένων ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, ανά κατηγορία, όπως ακίνητο, τροχοφόρο όχημα, μηχάνημα, πλωτό σκάφος, εναέριο μέσο, μετρητά, τραπεζικός λογαριασμός, θυρίδα, άυλος τίτλος.

Αξιοποίηση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων:

  1. Χρήματα, περιεχόμενο θυρίδων, τίτλοι που δεσμεύονται μεταφέρονται σε δεσμευμένο έντοκο καταθετικό λογαριασμό.
  1. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται ή κατάσχονται εκποιούνται μόνο ύστερα από το αμετάκλητο της απόφασης για τη δήμευσή τους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκποίηση ή η διάθεση των κινητών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλης οικονομικής αξίας, από τον φορέα διαχείρισης, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη φύλαξη κατά τη διαχείριση αυτών. Η εκποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί έπειτα από προηγούμενη ακρόαση του ιδιοκτήτη, εφόσον τα στοιχεία του είναι γνωστά, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
  • Δεν διατάσσεται η άρση της δέσμευσης ή της κατάσχεσης αυτών μετά την πάροδο διαστήματος έξι μηνών από τη διενέργεια αυτής.
  • Διαπιστώνεται ότι η φύλαξη καθίσταται οικονομικά ασύμφορη ή ιδιαιτέρως δαπανηρή ή υφίσταται κίνδυνος για τη μείωση ή την απώλεια της οικονομικής τους αξίας, λόγω αχρησίας ή των συνθηκών φύλαξης ή άλλων κινδύνων.

Τα δεσμευμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να διατίθενται είτε δωρεάν είτε έναντι ανταλλάγματος σε φορείς του δημοσίου τομέα – σώματα ασφαλείας, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και κοινωφελείς φορείς για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους.

  1. Ο φορέας διαχείρισης θα μπορεί να εκποιεί ή να διαθέτει δεσμευμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας. Στα κινητά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται αυτά πλην των χρηματικών ποσών, όπως χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα, έργα τέχνης, άυλοι τίτλοι ή αντικείμενα που αποτελούν πολιτιστικά αγαθά, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την τέλεση ποινικών αδικημάτων ή χρησιμοποιήθηκαν ως όργανα για τη διάπραξη αυτών και ενόψει πιθανής δήμευσής τους. Ως κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας θεωρούνται αυτά των οποίων η εκτιμηθείσα αξία υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Η εκποίηση διενεργείται μόνο εάν επιτευχθεί πλειστηρίασμα ίσο ή μεγαλύτερο του 85% της εκτιμηθείσας αξίας. Αν δεν επιτευχθεί πλειστηρίασμα τουλάχιστον ίσο με το 85% της αξίας ύστερα από 3 δημοπρασίες, είναι δυνατή η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων με αναπροσαρμογή του κατώτατου τιμήματος.
  1. Η διαχείριση των δεσμευμένων ακινήτων γίνεται από τον φορέα διαχείρισης. Για κάθε δεσμευμένο ή κατασχεμένο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο συντάσσεται έκθεση εκτίμησης αξίας. Η εκποίηση αυτών δεν επιτρέπεται. Στην περίπτωση ακινήτου μεγάλης οικονομικής αξίας, η διαχείριση κατά το διάστημα της δέσμευσης μπορεί να ανατεθεί στην ΕΤΑΔ Α.Ε. Το μίσθωμα ή το χρηματικό αντάλλαγμα, μετά την αφαίρεση των αναγκαίων δαπανών διαχείρισης, στις οποίες έχει υποβληθεί η ΕΤΑΔ Α.Ε. ή ο φορέας διαχείρισης, κατατίθεται στον δεσμευμένο υπολογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται στον δεσμευμένο τομέα του ΤΠΔ. Η εκμίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης διαρκούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δέσμευση ή κατάσχεση του ακινήτου και λήγουν με την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή και νωρίτερα. Αν το ακίνητο κατά τον χρόνο της δέσμευσης ή κατάσχεσης είναι μισθωμένο από τον ιδιοκτήτη του σε τρίτους, η μίσθωση διατηρείται και το μίσθωμα κατατίθεται στον υπολογαριασμό του δικαιούχου.
  1. Αν διατάσσεται η άρση των μέτρων της δέσμευσης ή της κατάσχεσης των παρακατατεθέντων μετρητών, υπολοίπου τραπεζικών λογαριασμών ή μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, τα οποία κατατέθηκαν στον έντοκο δεσμευμένο λογαριασμό που τηρείται στο ΤΠΔ, αυτά αποδίδονται από το ΤΠΔ στους δικαιούχους κατόπιν εντολής του φορέα διαχείρισης, εντόκως, από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας μεταφοράς τους στον λογαριασμό. Το ίδιο ισχύει και για το τίμημα της εκποίησης των παρακατατεθέντων δεκτικών ακριβούς αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Οταν η απόφαση περί απόδοσης του ακινήτου στον ιδιοκτήτη του καταστεί αμετάκλητη, η συναφθείσα από τον φορέα διαχείρισης ή την ΕΤΑΔ Α.Ε. σύμβαση εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του, λύεται αυτοδικαίως και ζητείται η απόδοση αυτού, εκτός αν ο ιδιοκτήτης του συμφωνήσει με τον μισθωτή τη συνέχισή της.

Διαβάστε επίσης: 

Greek Mafia: Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα στους συλληφθέντες

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε Αττική και επαρχία – Επτά συλλήψεις

ΕΛ.ΑΣ.: Κατασχέθηκαν πλαστοί πίνακες Πικάσο και Πόλοκ– Τέσσερις συλλήψεις

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News