BUSINESS & FINANCE

Το σχέδιο για ενίσχυση και επιστροφή του Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές

Το σχέδιο για ενίσχυση και επιστροφή του Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές

Στη ριζική αναδιάρθρωση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαίσιου για την ελληνική κεφαλαιαγορά με στόχο να επανακτήσει τον ρόλο της ως βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ελληνικές επιχειρήσεις θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση. Παράλληλα, οι καίριες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται με τη βοήθεια εξειδικευμένου ανεξάρτητου συμβούλου από το εξωτερικό θα συμβάλουν και στην αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη σε ορίζοντα 12-18 μηνών.

Εν τω μεταξύ, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η αναζωπύρωση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που εκλαμβάνεται ως εγγύηση πολιτικής σταθερότητας και μεταρρυθμιστικής δυναμικής, τροφοδοτούν ήδη το ενδιαφέρον ενός σημαντικού αριθμού εταιρειών ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος για άντληση κεφαλαίων από την ελληνική κεφαλαιαγορά. Ηδη η Mytilineos προχώρησε αυτή την εβδομάδα σε ομολογιακή έκδοση με την οποία άντλησε 500 εκατ. εν μέσω ζωηρού αγοραστικού ενδιαφέροντος, ενώ αναμένονται αντίστοιχες κινήσεις και από άλλους ομίλους.

Παράλληλα, τουλάχιστον έξι επιχειρήσεις σχεδιάζουν είτε δημόσιες εγγραφές είτε αυξήσεις κεφαλαίου, με την πλέον εμβληματική από αυτές να είναι εκείνη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με τη διάθεση του 30% του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ. Η δημόσια εγγραφή του ΔΑΑ που αναμένεται να γίνει τον Ιανουάριο του 2024, θα συμβάλει στη μεγέθυνση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς και του αριθμού των μεγάλων εισηγμένων, ενισχύοντας τη συμμετοχή του επενδυτικού κοινού που είναι απαραίτητη για την αναβάθμισή του από τους οίκους MSCI και FTSE. Εκτός από τον Διεθνή Αερολιμένα στο Χρηματιστήριο το προσεχές διάστημα αναμένεται να μπουν η Optima Bank, η Lamda Malls, η Trade Estates, η Noval Property και η Orilina Properties.

Σημειώνεται πως η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά που θα προσελκύσει ποιοτικά μακροπρόθεσμα χαρτοφυλάκια απαιτεί χρόνο και βασίζεται τόσο σε ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τυπικά μπορεί να χρειαστεί από 6 έως 12 μήνες από την εκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης από τους προαναφερθέντες οίκους.

Προκειμένου να ανανεωθεί η ανταγωνιστικότητα και η δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τη λεγόμενη «Εθνική Στρατηγική για την Ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς». Η στρατηγική θα αποτελέσει το κοινό εγχείρημα όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων του υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.), της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΤΕ), του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης της στρατηγικής θα συσταθεί μάλιστα συντονιστική επιτροπή στο υπουργείο Οικονομικών.

«Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση του καθεστώτος της ανεπτυγμένης αγοράς είναι μια βασική πρωτοβουλία για να γίνει η Ελλάδα και πάλι μια περιφερειακά σημαντική κεφαλαιαγορά της Ε.Ε. ικανή να αντλήσει νέα κεφάλαια και να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές», αναφέρει η εισηγητική έκθεση.

Η στρατηγική, σύμφωνα με την εισήγηση που έχει λάβει από τον διεθνή σύμβουλο η κυβέρνηση, έχει 5 στόχους και θα εφαρμοστεί μέσα από 6 άξονες δράσεων. Οι πέντε στόχοι είναι:

1. Δημιουργία ισχυρού και αποτελεσματικού ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου.

2. Προσέλκυση περισσότερων εγχώριων και διεθνών ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

3. Προσέλκυση περισσότερων εκδοτριών επιχειρήσεων με τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους εκδότες.

4. Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη αρχών αειφορίας (ESG).

5. Διευκόλυνση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος Fintech.

Οι δράσεις που προτείνονται ενδεικτικά έχουν ως εξής:

1. Για την ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου περιλαμβάνονται ενέργειες που θα ενδυναμώσουν το πλαίσιο ελέγχων και διαφάνειας, τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών, τη βελτίωση του νομικού πλαισίου ώστε να επισπευσθεί η απονομή δικαιοσύνης και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ρυθμιστικών διαδικασιών, με στόχο τη συντόμευση των χρονοδιαγραμμάτων λήψης αποφάσεων, την καθιέρωση αποτελεσματικού διαλόγου με τις εποπτευόμενες οντότητες και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών.

2. Για τη διεύρυνση των επενδυτικών ευκαιριών και την ανάπτυξη του οικοσυστήματος Fintech και ESG πρέπει το Χ.Α. να σχεδιάσει και να εφαρμόσει νέο βελτιωμένο πρόγραμμα για διευκόλυνση νέων εισαγωγών, αυξήσεων κεφαλαίου εκδόσεων εταιρικών ομολόγων. Το Χ.Α. καλείται επίσης να δημιουργήσει μία ενεργή αγορά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να βελτιώσει και να επανεκκινήσει την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α). Παράλληλα, θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις για την ενίσχυση πολιτικών περιβαλλοντικής και κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) από τους κατάλληλους ενδιαφερόμενους. Από την πλευρά της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα διερευνήσει βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες που σχετίζονται με την ανταλλαγή πληροφοριών και την εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας.

3. Ζητούνται επίσης δράσεις για τη θέσπιση ενός δίκαιου και διαφανούς φορολογικού πλαισίου, το οποίο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επανάκτηση του καθεστώτος ανεπτυγμένης κεφαλαιαγοράς. «Οι σχετικές πολιτικές θα επικεντρωθούν στην άρση τυχόν εναπομεινάντων διαρθρωτικών εμποδίων του πλαισίου που αποτρέπουν ή τιμωρούν τις επενδύσεις σε κεφάλαιο».

4. Προτάσσεται επίσης η ευρύτερη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας με παράλληλη απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών εισαγωγής.

5. Δράσεις πρέπει να γίνουν και για την ενθάρρυνση της ζήτησης για επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά με αρχή όποια εμπόδια να αναφέρονται με κατάλληλες παρεμβάσεις από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας ώστε να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη συμμετοχή εγχώριων επενδυτών στην κεφαλαιαγορά.

6. Συστήνεται επιπλέον επιτάχυνση και εμβάθυνση των προσπαθειών για την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων διά του Τύπου. Η θέσπιση δηλαδή μιας εθνικής στρατηγικής για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στην Ελλάδα ώστε να αυξηθεί το επίπεδο χρηματοοικονομικής παιδείας ολόκληρου του πληθυσμού ως ένας τρόπος να ενδυναμωθούν οι άνθρωποι να λαμβάνουν αποτελεσματικές οικονομικές αποφάσεις και να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τις παραδοσιακές και καινοτόμους χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης: 

Χ.Α.: «Μεγάλο στοίχημα» η επάνοδος σε ανεπτυγμένη αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Φουλ… επίθεση για την επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News