Αγορές: Αμερική

Φωτ. ΑΡ
ΑΓΟΡΕΣ

Το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα ευνοεί τις εταιρείες με ιδιαίτερα υψηλή αποτίμηση, σε αντίθεση με τον υψηλό πληθωρισμό και τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα.