Κοινωνία Δευτέρα 22/03/2021, 12:30
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζητείται νέος πρόεδρος – γενικός διευθυντής για το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέο πρόεδρο – γενικό διευθυντή στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) αναζητάει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), προχωρώντας στη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντιος.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών αρχίζει την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 8.00 και λήγει την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και ώρα 14.00.

Ως απαιτούμενα προσόντα έχουν οριστεί τα παρακάτω:

 • Κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ανεξαρτήτως ειδικότητας
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πενταετής εργασιακή εμπειρία σε δημόσιο ή ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης
 • Κατοχή της δημοσιογραφικής ιδιότητας

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος Αιμίλιος Περδικάρης είχε τοποθετηθεί τον περασμένο Ιανουάριο ως προσωρινός πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αντικαθιστώντας τον προσφάτως παραιτηθέντα Ευτύχη Παλληκάρη.

Ποιοι είχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται κατά το άρθρο 14 του ν.4270/2014. Επίσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, για τις ανωτέρω θέσεις, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια:

 • Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (παρ.1.α άρθρου 8 Ν. 3528/2007).
 • Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, Ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
 • Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή (παρ.1.γ άρθρου 8 Ν. 3528/2007).
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (παρ.1.δ άρθρου 8 Ν. 3528/2007).
 • Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 Ν. 3528/2007). Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου

Τα καθήκοντα του προέδρου – γενικού διευθυντή

 • Διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τις εταιρικές υποθέσεις που δεν έχουν ρητώς ανατεθεί σε άλλο όργανο της Εταιρείας
 • Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, όπως και στις σχέσεις της με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, δημόσιο ή ιδιωτικό, δεσμεύοντάς την μόνο με την υπογραφή του, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική σφραγίδα
 • Παρίσταται για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου, ορίζοντας πληρεξούσιους δικηγόρους αυτής,
 • Αναθέτει το χειρισμό συγκεκριμένων δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων ή τη λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών επί νομικών θεμάτων και σε εξωτερικούς δικηγόρους.
 • Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας.
 • Αποφασίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού στα Τμήματα και τις Διευθύνσεις της Εταιρείας και για τη μετακίνησή του σε αυτά.
 • Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της Εταιρείας.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 • Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.
 • Ενημερώνει τον εποπτεύοντα Υπουργό όταν του ζητηθεί.
 • Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της.
 • Συνάπτει και καταγγέλλει τις συμβάσεις απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας και εκδίδει τις σχετικές πράξεις.
 • Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πλήρωση των απαραιτήτων για τις ανάγκες της Εταιρείας θέσεων σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της Εταιρείας

Διαβάστε ΕΔΩ την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News