ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος Παχέος Εντέρου: Οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος Παχέος Εντέρου: Οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Εκατοντάδες χιλιάδες sms θα αρχίσει να αποστέλλει εντός των επομένων ημερών το Υπουργείο Υγείας, προς την πλειονότητα των πολιτών μεταξύ 50 και 69 ετών που δικαιούνται τη συμμετοχή τους  στη δράση για τη δημόσια υγεία «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου». Η δράση στοχεύει στον εντοπισμό πιθανών ευρημάτων μέσω συγκεκριμένων εξετάσεων, ώστε να επιτραπεί η έγκαιρη διάγνωση και ίαση ενός από τους πλέον διαδεδομένους καρκίνους.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε χθες με τις υπογραφές του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου,  περιγράφει με λεπτομέρεια τους δικαιούχους, τη διαδικασία των εξετάσεων, τις αποζημιώσεις των παρόχων και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της δράσης.

Συγκεκριμένα:    

 1. Δικαιούχοι της δράσης είναι οι Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 50 ετών έως και 69 ετών,

β) διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ανεξαρτήτως εάν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα,

γ) δεν έχουν διαγνωσθεί με αδενωματώδεις πολύποδες του παχέος εντέρου,

δ) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του παχέος εντέρου,

ε) δεν έχουν διαγνωσθεί με φλεγμονώδη νόσο του παχέος εντέρου, ήτοι Crohn’s ή ελκώδη κολίτιδα,

στ) δεν έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο Λιντς (Lynch syndrome),

ζ) δεν έχουν διαγνωσθεί με οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση (Familial Adenomatous Polyposis, FAP),

η) δεν έχουν διαγνωσθεί με κληρονομικό καρκίνο του εντέρου (hereditary bowel cancer).

 1. Δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους όσοι έχουν διαγνωσθεί με μια σειρά κακοηθειών του παχέος εντέρου, του ορθού και του πρωκτού και με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου.

Διαδικασία υλοποίησης

Η διαδικασία υλοποίησης της δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) Τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (selftest) για τον καρκίνο του παχέος εντέρου από τους δικαιούχους. Η παράδοση στους δικαιούχους της δράσης των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self-test kit), καθώς και η συλλογή και καταχώριση των αποτελεσμάτων αυτών, γίνεται μέσω των φαρμακείων,

β) την επίσκεψη σε γαστρεντερολόγο/ενδοσκόπο για κλινική αξιολόγηση, σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει θετικό αποτέλεσμα από την αυτοδιαγνωστική δοκιμασία (self-test) και, βάσει των αποτελεσμάτων της κλινικής αξιολόγησης, τη διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης,

γ) τη διενέργεια ενδοσκοπικής πολυποδεκτομής, στην περίπτωση που από τη διαγνωστική κολονοσκόπηση ανευρεθoύν ένας ή περισσότεροι πολύποδες μεγέθους μικρότερου του ενός εκατοστού και

 δ) τη διενέργεια βιοψίας, βάσει των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής κολονοσκόπησης.

Στη δράση δύνανται να συμμετέχουν ανάλογα με τις ανάγκες των εξετάσεων φαρμακεία,  ιατροί γαστρεντερολόγοι/ενδοσκόποι ή μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν ιατρό ειδικότητας γαστρεντερολόγου/ενδοσκόπου, διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία διαθέτουν παθολογοανατομικό τμήμα.

Ως μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας νοούνται δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες, όπως ενδεικτικά τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία, τα ιδιωτικά ιατρεία, τα πολυιατρεία και οι ιδιωτικές κλινικές, καθώς και κάθε άλλη δομή που αναγνωρίζει το κράτος και παρέχει νόμιμα τις περιλαμβανόμενες στην παρούσα δράση ιατρικές υπηρεσίες.

Τα φαρμακεία και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που συμμετέχουν στη δράση αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΕ.

Διαδικασία συμμετοχής

 1. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. εκδίδει πρόσκληση συμμετοχής στη δράση, καλώντας τα φαρμακεία και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας να δηλώσουν, κατά περίπτωση, συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης.
 2. Τα φαρμακεία και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας συμμετέχουν στη δράση, υποβάλλοντας δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, αποδεικνύοντας ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και αποδεχόμενοι τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής.
 3. Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όσο χρονικό διάστημα υλοποιείται η δράση.

Τιμές αποζημίωσης

Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ορίζονται οι ακόλουθες τιμές αποζημίωσης:

α) Για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test kit), ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει αριθμό κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και να είναι τεχνολογίας iFOB ή FIT, ποσό που ανέρχεται σε 8 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,

β) για τη συλλογή και καταχώριση των αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (selftest kit), ποσό που ανέρχεται σε τρία 3 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά δικαιούχο,

γ) για τη διενέργεια κλινικής αξιολόγησης από τον γαστρεντερολόγο/ενδοσκόπο, ποσό που ανέρχεται σε 30 ευρώ ανά δικαιούχο, το οποίο καταβάλλεται αυτοτελώς, εφόσον ο δικαιούχος δεν υποβληθεί σε διαγνωστική κολονοσκόπηση,

δ) για την προμήθεια καθαρτικού για την προετοιμασία του δικαιούχου πριν από τη διενέργεια της διαγνωστικής κολονοσκόπησης, ποσό που ανέρχεται κατά ανώτατο όριο σε 13,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά δικαιούχο,

ε) για τη διενέργεια της διαγνωστικής κολονοσκόπησης από τον γαστρεντερολόγο/ενδοσκόπο, ποσό που ανέρχεται σε  140 ευρώ ανά δικαιούχο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η πρόκληση μέθης, καθώς και η αποζημίωση της κλινικής αξιολόγησης,

στ) για τη διενέργεια ενδοσκοπικής πολυποδεκτομής από τον γαστρεντερολόγο/ενδοσκόπο, ποσό που ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά δικαιούχο, ανεξαρτήτως του αριθμού των αφαιρουμένων πολυπόδων,

ζ) για τη διενέργεια βιοψίας, ποσό που ανέρχεται σε 30 ευρώ ανά δικαιούχο, ανεξαρτήτως του αριθμού των ληφθέντων ανά δικαιούχο δειγμάτων.

Όροι και διαδικασία συμμετοχής των δικαιούχων στη δράση

 1. Οι δικαιούχοι συμμετέχουν στη δράση με την αυτόματη έκδοση ειδοποίησης για την προμήθεια από τα συνεργαζόμενα στη δράση φαρμακεία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test kit) με χρονική διάρκεια ισχύος 4 μηνών.
 2. Η ενημέρωση των δικαιούχων γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τη διαδικασία άυλης συνταγογράφησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο μόνο της υπ’αρ. 3578/04.08.2020 (Β’ 3234) κοινής υπουργικής απόφασης, ενημερώνονται για την αυτόματη έκδοση της ειδοποίησης της παρ. 1 μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),

β) οι λοιποί δικαιούχοι δύνανται να προσέλθουν και να χορηγήσουν τον ΑΜΚΑ τους σε συνεργαζόμενα με τη δράση φαρμακεία, τα οποία μπορούν να αναζητήσουν την εκδοθείσα ειδοποίηση μέσω ειδικής εφαρμογής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

γ) Σε κάθε περίπτωση, γενική ενημέρωση των δικαιούχων για τη δράση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΠΠΕ, του διαδικτυακού τόπου της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

 1. Η παραλαβή του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest kit) θα γίνεται αποκλειστικά από τα συνεργαζόμενα στη δράση φαρμακεία. H ειδοποίηση για την προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test kit) περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

α) Στοιχεία δικαιούχου,

β) ημερομηνία λήξης ισχύος, γ) αιτιολογία,

δ) την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)», «Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του παχέος εντέρου αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-test kit)», «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

 1. Μετά τη διενέργεια της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) από τους δικαιούχους, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test kit), ο δικαιούχος ενημερώνει για το αποτέλεσμα το συνεργαζόμενο στη δράση φαρμακείο, από το οποίο προμηθεύτηκε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (selftest kit).
 2. Το συνεργαζόμενο στη δράση φαρμακείο καταχωρίζει μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΣΗΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. το αποτέλεσμα της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test), δηλαδή:

α) αρνητικό, β) θετικό και γ) άκυρο.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-test kit) περιλαμβάνει ειδικές τιμές, αυτές θα καταχωρούνται σε ειδικό κενό πεδίο της ειδικής εφαρμογής του ΣΗΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 1. Η ενημέρωση της ειδικής εφαρμογής του ΣΗΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με το αποτέλεσμα της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης των συνεργαζόμενων στη δράση φαρμακείων.
 2. Βάσει των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test), ισχύουν τα εξής:

α) Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, η δράση τερματίζεται για τον/την δικαιούχο,

β) σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο/η δικαιούχος υποβάλλεται σε κλινική αξιολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο, και

γ) σε περίπτωση άκυρου αποτελέσματος, η διαδικασία του παρόντος άρθρου επαναλαμβάνεται άπαξ με την αυτόματη έκδοση ειδοποίησης

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
TAGS