Business & Finance Δευτέρα 12/12/2022, 19:51
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αύξηση τζίρου, πτώση κερδών στο εννεάμηνο

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αύξηση τζίρου, πτώση κερδών στο εννεάμηνο

Αύξηση 24,51% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ στο εννεάμηνο του 2022 έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν κατά 60,32% και τα EBITDA κατά 49,82%. 

Ειδικότερα τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας στο εννεάμηνο και το γ΄ τρίμηνο έχουν ως εξής: 

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αύξηση τζίρου, πτώση κερδών στο εννεάμηνο-1

Σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση 

Βάσει της απόφασης του Δ.Σ. της 17/8/2022, η Εταιρία προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €6.500.000. Το δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +3,01%. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης στις γραμμές παραγωγής γιαούρτης και παγωτού, το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2022, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και σε λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας.

Επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid–19

Το Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε τον COVID-19 ως πανδημία. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει σειρά μέτρων για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στις δραστηριότητες της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής αυτής κρίσης, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει αναπτύξει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες μέσω της σύστασης μια ειδικής ομάδας (στο εξής η «Ομάδα»), η οποία αναφέρεται στην Ανώτατη Διοίκηση, παρακολουθώντας όλες τις σχετικές εξελίξεις και αξιολογώντας τις πιθανές επιπτώσεις του COVID-19. Η Ομάδα, ευθυγραμμιζόμενη με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ, του ΕΟΔΥ και των λοιπών αρμόδιων αρχών, έχει ήδη εκπονήσει και θέσει σε πλήρη εφαρμογή ένα σχέδιο διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και πρόσθετο σχεδιασμό σχετικά με το προσωπικό που εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για την παραγωγή και γε-νικά για την επιχειρησιακή συνέχεια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας.

Πλέον, από την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει, διαφαίνεται ότι η Εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους που επιφέρει η υγειονομική κρίση του covid-19 με αποτελεσματικό τρόπο.

Επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση

Η τρέχουσα παγκόσμια ενεργειακή κρίση επιδρά πολυεπίπεδα στην κοστολογική βάση της Εταιρείας. Καταρχήν, με άμεσο τρόπο, αυξάνοντας το κόστος για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Στο εννιάμηνο 2022, οι δαπάνες ενέργειας αποτέλεσαν περίπου το 4,3% του κύκλου εργασιών των δαπανών, έναντι 1,8% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ακόμη, με έμμεσο τρόπο, επηρεάζει αυξητικά τα κόστη μεταφορών και διανομής. Στο εννιάμηνο 2022, οι δαπάνες αυτές αποτέλεσαν περίπου το 4,9% του κύκλου εργασιών, έναντι 4,5% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση και συντήρηση έντονα πληθωριστικού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση μας, παρατηρείται σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής του νωπού γάλακτος, και επακόλουθα και της τιμής του. Αυτό εξηγείται από την αύξηση της τιμής των λιπασμάτων που επηρέασε το κόστος αγροτικής παραγωγής ζωοτροφών. Επίσης, οι τιμές του πλαστικού, το οποίο αποτελεί βασικό υλικό συσκευασίας, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Τέλος, ο πληθωρισμός αναμένεται να περιορίσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, επιδρώντας στις καταναλωτικές τους συνήθειες.

Για τον κίνδυνο περιορισμού της παροχής ενέργειας, ως συνέπεια της Ουκρανικής κρίσης, η Εταιρεία έχει λάβει τα εξής μέτρα: απόκτηση εναλλακτικού λέβητα που λειτουργεί με πετρέλαιο diesel για την υποκατάσταση της παροχής φυσικού αερίου, χρήση του βιοαερίου που παράγεται από τα λύματα του εργοστασίου για τη μερική υποκατάσταση της παροχής φυσικού αερίου καθώς και αίτηση προς τη ΡΑΕ για την ένταξη του εργοστασίου στον κατάλογο «σημαντικών βιομη-χανιών», που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News