Υδρογόνο

Eπ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως για την εταιρεία υδρογόνου των Motor Oil – ΔΕΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ΄αριθ. 797/2022 απόφαση της, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 3 του ν. 3959/2011, τη δημιουργία κοινής επιχείρησης, της υπό σύσταση εταιρίας με την επωνυμία “HELLENIC HYDROGEN Α.Ε.” στον χώρο παραγωγής και προμήθειας πράσινου υδρογόνου μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου της από τις εταιρίες με την επωνυμία “ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” και “ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.”.