Κοινωνία Σάββατο 27/08/2022, 09:32
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

MyPhoto.gov: Τι προσφέρει η νέα εφαρμογή

MyPhoto.gov: Τι προσφέρει η νέα εφαρμογή

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του Myphoto.gov.gr, μιας εφαρμογής που θα επιτρέπει σε κάθε φυσικό πρόσωπο να αποθηκεύσει, να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τις ψηφιακές φωτογραφίες προσώπου του και οπτική απεικόνιση της ιδιόχειρης υπογραφής του. Το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

Αντικείμενο και σκοπός

Αντικείμενο της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto, που ρυθμίζεται με την παρούσα, είναι η μεταφόρτωση, η διαχείριση και η αποθήκευση των εξής στοιχείων:

α) των ψηφιακών φωτογραφιών και

β) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η ψηφιακή υπηρεσία myPhoto είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση myphoto.gov.gr.

Αποκλειστικός σκοπός της υπηρεσίας είναι η χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, στις περιπτώσεις που απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας του ενδιαφερόμενου ή η υπογραφή του για τη διεκπεραίωση υποθέσεών του σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. Ειδικότερα, το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί TAXISnet) του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

Χρήστες της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto

Πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto έχουν:

α. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας φωτογράφος, δηλαδή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα φωτογράφου και το οποίο έχει δηλώσει τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ. στο μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.

β. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του πιστοποιημένου επαγγελματία φωτογράφου της περ. α, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και έχει λάβει κατάλληλη εξουσιοδότηση από αυτόν, μέσω της υπηρεσίας myPhoto, ώστε να είναι σε θέση να μεταφορτώνει αρχεία φωτογραφιών προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής φυσικών προσώπων στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto για λογαριασμό του πιστοποιημένου επαγγελματία φωτογράφου που του παρείχε την εξουσιοδότηση.

γ. Το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και το οποίο χρησιμοποιεί την ψηφιακή υπηρεσία ως πελάτης ενός πιστοποιημένου επαγγελματία φωτογράφου, προκειμένου να λάβει και να διαχειριστεί αρχεία φωτογραφιών προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής του μέσω της ψηφιακή υπηρεσίας myPhoto, σύμφωνα με το άρθρο 1.

Χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto από φυσικά πρόσωπα

Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία κατόπιν αυθεντικοποίησής του με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ (TAXISnet). Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται εφαρμογή δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης όπως έχει δηλωθεί από το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει μήνυμα ειδοποίησης στο μέσο επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας φωτογράφος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλός του κατά τη μεταφόρτωση των ψηφιακών αρχείων, στο οποίο περιέχεται ο κωδικάριθμος που αντιστοιχεί σε αυτά.

Ο παραλήπτης του κωδικαρίθμου, μετά την είσοδό του στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto, τον υποβάλει συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο ή σαρώνοντας τον σχετικό Κωδικό Άμεσης Απόκρισης (QR Code) με τη βοήθεια συσκευής που διαθέτει λειτουργία κάμερας. Οι υποβολές ενός πολίτη δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ημερήσιο όριο υποβολών.

Το φυσικό πρόσωπο εξετάζει σε μορφή προεπισκόπησης τα αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής που αντιστοιχούν στον κωδικάριθμο που υπέβαλε και τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει, εφόσον η φωτογραφία προσώπου δεν απεικονίζει τον ίδιο ή η οπτική απεικόνιση της ιδιόχειρης υπογραφής δεν αντιστοιχεί σε αυτόν.

Σε περίπτωση αποδοχής των αρχείων, αυτά και ο κωδικάριθμος που τους αντιστοιχεί δύνανται να συσχετιστούν με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φυσικού προσώπου, μέσω της αντίστοιχης επιλογής στην ψηφιακή υπηρεσία.

Τα ψηφιακά αρχεία που συσχετίστηκαν με Α.Φ.Μ. φυσικού προσώπου διατηρούνται στο σύστημα για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία συσχέτισης ενώ σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το σύστημα σε διάστημα 2 εβδομάδων από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος.

Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αποθηκεύσει, να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά αρχεία που έχει συσχετίσει με τον Α.Φ.Μ. του.

Το φυσικό πρόσωπο δύναται να προβεί σε αποσυσχέτιση του κωδικάριθμου και των αντίστοιχων αρχείων από τον Α.Φ.Μ. του. Ο κωδικάριθμος παραμένει διαθέσιμος στο φυσικό πρόσωπο και μπορεί να τον επανασυσχετιστεί με τον Α.Φ.Μ. του για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία της αρχικής συσχέτισης.

Το φυσικό πρόσωπο δύναται, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης, να εξουσιοδοτήσει μέσω του myPhoto ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα και οι οποίες διατίθενται σε μορφή λίστας στο περιβάλλον της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto, να αντλήσουν τα συσχετισμένα αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής του μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

Το φυσικό πρόσωπο δύναται να άρει την εξουσιοδότηση που έχει εκχωρήσει σε κάποια ηλεκτρονική εφαρμογή ή υπηρεσία που παρέχεται από Φορέα του Δημόσιου Τομέα ενώ ανά πάσα στιγμή έχει πρόσβαση στο ιστορικό των εξουσιοδοτήσεών του, το οποίο διατηρεί η υπηρεσία myPhoto.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News