Κοινωνία Δευτέρα 30/11/2020, 11:43
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προς το τέλος της εβδομάδας η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων

H ÅéäéêÞ Ìüíéìç ÅðéôñïðÞ Ðåñéöåñåéþí èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
Ç åðüìåíç ìÝñá óôçí ÐñùôïâÜèìéá, ÄåõôåñïâÜèìéá êáé óôçí ÅéäéêÞ Åêðáßäåõóç. Ïé ðñïêëÞóåéò ôùí äéáìåóïëáâçôéêþí øçöéáêþí åñãáëåßùí êáé ç ðñïóáñìïãÞ ôçò ó÷ïëéêÞò êïéíüôçôáò óôç ìåôá-êïñùíïúü  åðï÷Þ.
Ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò èá åíçìåñþóåé ç Õöõðïõñãüò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, êõñßá Óïößá Æá÷áñÜêç

Προς το τέλος της εβδομάδας θα ληφθεί η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων, όπως δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παραπέμποντας στις σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών, αλλά και στο επόμενο βήμα, που αφορά την πολιτική απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι το υπουργείο Παιδείας παραμένει σε ετοιμότητα για την ομαλή λειτουργία της τηλεκπαίδευσης, προσθέτοντας ότι κατανοεί την αγωνία των γονέων για το άνοιγμα των σχολείων, καθώς οποιαδήποτε απόφαση επηρεάζει τη λειτουργία και καθημερινότητα της οικογένειας, καθώς και αποφάσεις για τις άδειες ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους γονείς.

«Εισερχόμαστε σε μια εβδομάδα που τα δεδομένα αναλύονται καθημερινά ώστε οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί να είναι για το καλό των παιδιών. Αν και τα παιδιά έχουν πολύ χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο, προτεραιότητά μας είναι η ασφάλειά τους. Στο τέλος της εβδομάδας θα ληφθεί η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων», επισήμανε η κ. Ζαχαράκη. Η τηλεκπαίδευση λειτουργεί, τα προβλήματα έχουν εξομαλυνθεί, αλλά η διά ζώσης εκπαίδευση είναι αναντικατάστατη, παραδέχθηκε η κ. Ζαχαράκη.

Αναφερόμενη στα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη σύμπτυξη των διακοπών των Χριστουγέννων, η υφυπουργός Παιδείας ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει τέτοια απόφαση κι εξήγησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επηρέαζε και την επανέναρξη των σχολείων.

Ερωτηθείσα σχετικά με το αν εξετάζεται οριζόντια λύση ή το άνοιγμα των σχολείων σε δύο ταχύτητες, επισήμανε ότι «μέχρι τώρα όλες οι αποφάσεις είναι οριζόντιες, δεν είχαν κάποια γεωγραφικά στοιχεία διάκρισης». 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News