Απόψεις Δευτέρα 4/07/2022, 00:01
ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα μυστικά για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Τα μυστικά για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Σε προηγούμενα άρθρα μας έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο θέμα των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κοινώς «πόθεν έσχες» του Ν. 3213/ 2003. Δεδομένου ότι οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται ετησίως, υπενθυμίζουμε τα πιο βασικά σημεία των σχετικών διατάξεων, όπως ισχύουν σήμερα.

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) υποβάλλονται από πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, δικαστικούς λειτουργούς, μετόχους, εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη κ.λπ. ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, καθώς και ένα πλήθος άλλων προσώπων. Η σχετική υποχρέωση για υποβολή ΔΠΚ καταλαμβάνει όχι μόνο τον/ τη σύζυγο, αλλά και το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ η υποχρέωση κοινής δήλωσης ισχύει και για τους εν διαστάσει συζύγους. Επίσης δηλώνονται τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων.

Αναφορικά με το περιεχόμενο της ΔΠΚ που υποβάλλεται ηλεκτρονικά προβλέπεται ότι:

α) H ετήσια δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο αναφοράς της (ήτοι της 31/12 του προηγούμενου έτους), περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη.

β) H αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιότητας του υπόχρεου (και όχι υποβολής της δήλωσης) περιουσιακά στοιχεία, την αξία και τον τρόπο κτήσης τους.

Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ιδίως:

i. Τα εισοδήματα από κάθε πηγή.

ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.

iii. Κάθε είδους χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, ασφαλιστικά επενδυτικά κεφάλαια κ.λπ.).

iv. Οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

ν. Η μίσθωση θυρίδων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, το σύνολο των μετρητών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τραπεζικές καταθέσεις εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Το προαναφερόμενο ποσό αφορά αθροιστικά τον υπόχρεο, το σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

vi. Κάθε κινητό περιουσιακό στοιχείο που η αξία του υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ.

vii. Κάθε είδους μεταφορικό μέσο.

viii. Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση.

ix. Για ορισμένες κατηγορίες προσώπων (πολιτικά πρόσωπα, δικαστικοί) προβλέπεται και η δήλωση κάθε είδους δανειακών υποχρεώσεων εφόσον κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

Η αρχική ΔΠΚ υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε 90 ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας και η ετήσια ΔΠΚ εντός προθεσμίας 3 μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι ΔΠΚ υποβάλλονται κάθε χρόνο για το διάστημα της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων. Ειδικά για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων (υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, δικαστικοί λειτουργοί), η ΔΠΚ υποβάλλεται για 3 έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους ο αρμόδιος φορέας από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι, οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, την κατάσταση των υπόχρεων προσώπων. Η κατάσταση περιλαμβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση (ή στις 3 προηγούμενες χρήσεις για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων).

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΔΠΚ, αυτή μπορεί να υποβληθεί μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 50 έως 400 ευρώ ανάλογα με τις ημέρες καθυστέρησης και την ιδιότητα του υπόχρεου. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει ΔΠΚ μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).

** Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην Καθημερινή. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News