ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έτσι θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων

Έτσι θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων

Κατατέθηκε η τροπολογία με την οποία θεσπίζεται έκτακτος φόρος για τις εταιρείες πετρελαίου και διύλισης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, η εν λόγω φορολόγηση θα φέρει στα κρατικά ταμεία έσοδα ύψους 650 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν στην αγορά μέσω του market pass.

Σε ποιους επιβάλλεται ο έκτακτος φόρος 

Υπόχρεοι για την καταβολή της συνεισφοράς της είναι εταιρείες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, και μόνιμες εγκαταστάσεις, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2022 προέρχονται, κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον, από οικονομικές δραστηριότητες στους τομείς της εξόρυξης λιθάνθρακα και λιγνίτη, της άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, της παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης και διύλισης πετρελαίου.

Ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή της έκτακτης φορολόγησης  θεωρούνται τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά δηλώνονται από τους υπόχρεους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022. Ο έκτακτος φόρος έχει επείγοντα, προσωρινό και έκτακτο χαρακτήρα και επιβάλλεται επί των πλεοναζόντων κερδών κατά το φορολογικό έτος 2022 των υπόχρεων.

Τα πλεονάζοντα κέρδη

Τα πλεονάζοντα κέρδη για την επιβολή της έκτακτης φορολόγησης  ισούνται με τη θετική διαφορά μεταξύ των φορολογητέων κερδών φορολογικού έτους 2022 του υπόχρεου και του εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) του ποσού αναφοράς Το ποσό αναφοράς ισούται με το ένα τέταρτο (1/4) του αθροίσματος των φορολογητέων κερδών ή ζημιών των φορολογικών ετών 2018 έως και 2021 και όταν αυτό είναι αρνητικό, θεωρείται μηδενικό.

Πώς υπολογίζεται ο φόρος 

Ο συντελεστής  φορολόγησης ορίζεται σε τριάντα τρία τοις εκατό (33 %).Και ο έκτακτος φόρος υπολογίζεται ως εξής:

Π.Σ.Α. = [Φορολογητέα κέρδη φορολογικού έτους 2022 – (120% χ (1/4 χ (φορολογητέα κέρδη ή ζημίες φορολογικών ετών 2018 + 2019 + 2020 + 2021))] χ 33%.

  Τα έσοδα από την Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης εισπράττονται ως δημόσια έσοδα που χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν δαπάνες στήριξης των νοικοκυριών νια τον μετριασμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Προς τούτο εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις, στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News