Business & Finance Δευτέρα 5/10/2020, 17:25
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΠΕ: Δέσμη μέτρων για την τόνωση της παραγωγικότητας

Για διασύνδεση των οικονομικών προβλημάτων, τα οποία απορρέουν από τον κορωνοϊό, με ήδη υπάρχουσες στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), σε νέα ανάλυσή του για την παραγωγικότητα στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΠΕ επισημαίνει ότι «οι μακροοικονομικές διαταραχές που επιφέρει η πανδημία συνδέονται άμεσα με προϋπάρχουσες συνθήκες που διέπουν τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας». Οι συνθήκες αυτές, όπως εξηγεί, κρατούν την παραγωγικότητα της χώρας σε σημαντική απόσταση από το όριο παραγωγικότητας των πλέον προηγμένων χωρών της Ευρώπης και παγκοσμίως, και την οδηγούν σε απόκλιση από τις οικονομίες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.

Ποιοι παράγοντες επιβραδύνουν την παραγωγικότητα

Άλλωστε, διαχρονικά, η παραγωγικότητα έχει επηρεαστεί σημαντικά αρνητικά από τη μείωση της έντασης κεφαλαίου (αποεπένδυση), τις χαμηλές επιδόσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, και τη σχετικά υψηλή συνεισφορά στο ΑΕΠ κλάδων χαμηλής παραγωγικότητας.

Η κατάσταση της πανδημίας, από την πλευρά της, συνέβαλε και συμβάλλει περαιτέρω στη μείωση των επενδύσεων, την αύξηση της ανεργίας, και την επιδείνωση του ισοζυγίου του προϋπολογισμού, του δημόσιου χρέους, και των διασυνδέσεων στο διεθνές εμπόριο.

Οι ευκαιρίες

Ωστόσο, οι έκτακτες συνθήκες προσφέρουν και ορισμένες ευκαιρίες για ανασχεδιασμό της αναπτυξιακής στρατηγικής, προσελκύοντας και ανακατανέμοντας πόρους σε πιο αποδοτικούς τομείς, βελτιώνοντας το ανθρώπινο και το φυσικό κεφάλαιο ως προς τον βαθμό έντασης και διαφοροποίησης, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές καινοτομίες και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα σε τέτοιες παγκόσμιας κλίμακας (υγειονομικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές) απειλές.

Όσον αφορά τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η επίδοση παραμένει αρκετά χαμηλή, όπως μαρτυρά ένα σημαντικό εύρος κρίσιμων δεικτών. Σε εθνικό επίπεδο, ορισμένοι από τους δείκτες που επιδέχονται σημαντικής βελτίωσης, αφορούν τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης, διαχείρισης γης, και διαχείρισης του δημόσιου τομέα.

Σε σχέση με την κλαδική διάσταση της ανταγωνιστικότητας, το ΚΕΠΕ παρουσιάζει μια δέσμη προτάσεων για τη βελτίωση των επιδόσεων της ελληνικής βιομηχανίας, μέσω της μείωσης του ενεργειακού και του μεταφορικού κόστους -με την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και αποτελεσματικών πρακτικών εφοδιαστικής μέριμνας- της διευκόλυνσης πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης και της μείωσης του κόστους δανεισμού, των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους, κεφαλαιουχικά αγαθά, και έρευνα και ανάπτυξη, και της αύξησης του μεριδίου της παραγωγής και των εξαγωγών σε υψηλής τεχνολογίας προϊόντα.

Οι προτάσεις του ΚΕΠΕ

Στο ίδιο μήκος κύματος, εξετάζει και δύο βασικές θεματικές προτεραιότητες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, με οριζόντιες επιδράσεις στην ελληνική οικονομία. Πρώτον, η ανάπτυξη, η αξιοποίηση και η σύζευξη δεξιοτήτων, οι οποίες παρουσιάζουν σχετικά χαμηλές επιδόσεις στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Προτείνονται δε, ολιστικές παρεμβάσεις πολιτικής και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν σ’ όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και όλες τις μορφές μάθησης, ώστε να προαχθεί η σύνδεση μεταξύ των δεξιοτήτων που προσφέρονται και αυτών που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις.

Δεύτερον, η υιοθέτηση και χρήση νέων τεχνολογιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες υστερούν σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. σε διάφορους δείκτες που αφορούν στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, προτείνονται δημόσιες πολιτικές για την προαγωγή του ανθρώπινου κεφαλαίου και της τεχνολογικής υποδομής, και προγράμματα ευέλικτης κατάρτισης, εξ αποστάσεως μάθησης και κινητικότητας για το προσωπικό των επιχειρήσεων σε θέματα νέων τεχνολογιών, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο, και τον περιορισμό του ψηφιακού χάσματος.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News