Business & Finance Δευτέρα 18/04/2022, 21:41
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΑΤΕ: Κίνδυνος διάλυσης των συμβάσεων δημοσίων έργων

ΣΑΤΕ: Κίνδυνος διάλυσης των συμβάσεων δημοσίων έργων

Την αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων με τις τιμές που έχουν δημοπρατηθεί, διαπιστώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ). Ζητά επαναδιαπραγμάτευση όλων των όρων. Κίνδυνος παύσης εργασιών.

Όλη η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΑΤΕ:

Ο ΣΑΤΕ, εκπροσωπώντας την µεγάλη πλειοψηφία των Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας, έχοντας εγγεγραµµένα και ενεργά Μέλη πάνω από 500 Εταιρείες όλων των τάξεων (από 7η έως Α1), Τεχνικές Εταιρείες που εκτελούν το µεγαλύτερο κοµµάτι των έργων υποδοµής της Χώρας:

‐ έχει απευθυνθεί στον Πρωθυπουργό της Χώρας ήδη από τον Οκτώβριο του 2020 για την αναγκαιότητα δράσεων στον τοµέα παραγωγής δηµοσίων έργων µε προτεραιότητα στην σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Συστήµατος Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών και Τεχνικών Προδιαγραφών, και την λειτουργία σύγχρονου Παρατηρητηρίου Τιµών σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα,

‐ έχει αναδείξει το µεγάλο πρόβληµα των αυξήσεων των τιµών στα ενσωµατούµενα υλικά και υπηρεσίες στα τεχνικά έργα εδώ και ενάµιση χρόνο – όταν, δηλαδή, φάνηκαν και οι πρώτες σοβαρές ενδείξεις – µε επιστολές, συνεντεύξεις και αρθρογραφία,

‐ έχει συνδιαµορφώσει και συνυπογράψει κοινή επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, προ ενός έτους µε θέµα κοινό αίτηµα των Ε.Ο. για ορισµό συντελεστών αναθεώρησης,

‐ συστηµατικά συµµετέχει σε όλες τις συναντήσεις µε τους αρµόδιους φορείς και υπουργεία για την εξεύρεση λύσεων που δεν θα θίγουν τα επιχειρηµατικά συµφέροντα των Μελών του, σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις,

‐   Διαπιστώνει, µαζί

 • µε όλους τους θεσµικούς εκπροσώπους Αναθετουσών Αρχών, ΚΕ∆Ε (Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων) και ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας), που εµπλέκονται στην παραγωγή δηµοσίων έργων και
 • µε την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος) (Απόφαση της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε./τακτική συνεδρίαση 4.2022)

την αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των δηµόσιων συµβάσεων έργων που είναι σε εξέλιξη αλλά και αυτών που πρόκειται να υπογραφούν µε τους όρους και τις τιµές που έχουν δηµοπρατηθεί, διαπίστωση την οποία επιβεβαιώνει και το υπ’ αριθµ. 2040/13.4.2022 έγγραφο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων).

Το αρµόδιο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών σε όλο αυτό το διάστηµα:

 • Εξέδωσε ορισµένους – λίγους – συντελεστές αναθεώρησης για εργασίες που εκτελέστηκαν τα τρία τρίµηνα του 2021, οι οποίοι όµως σε καµία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις διαπιστωµένες αυξήσεις τιµών, λόγω της απαρχαιωµένης ανάλυσης τιµών (τελευταία τροποποίηση ανάλυσης το 1974).
 • Συνυπέγραψε ΚΥΑ για το Ενιαίο Σύστηµα Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών και Τεχνικών Προδιαγραφών, 13 µήνες µετά την θέσπιση της σχετικής πρόβλεψης, η οποία όµως για να λειτουργήσει θα χρειαστεί να υπογραφούν νέες αποφάσεις και να υλοποιηθούν νέες ενέργειες, µε άγνωστο χρονικό ορίζοντα.
 • ∆εν προχώρησε σε καµία άλλη ενέργεια που ο ΣΑΤΕ αλλά και άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν προτείνει ως άµεσης απόδοσης, δεν έχει δώσει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υπηρεσίες του αλλά και στις υπόλοιπες Αναθέτουσες Αρχές για την αντιµετώπιση των ακραίων αυτών ανατιµήσεων στις τιµές των υλικών, δεν έχει λάβει καµία δέσµευση για ταχεία νοµοθετική παρέµβαση εξεύρεσης λύσης µε στόχο την υλοποίηση των συµβάσεων δηµοσίων έργων που το Κράτος, σε όλες τις εκφάνσεις του, έχει υπογράψει.
 • Έχει καθυστερήσει σηµαντικά (3 χρόνια) την ενεργοποίηση του Π.∆.71 / 2019 που αφορά στα πολύ σηµαντικά ζητήµατα λειτουργίας του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

Η Γενική Συνέλευση των Εταιρειών Μελών του ΣΑΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ζητά άµεσα:

 1. Αναγνώριση από το Υπουργείο ότι έχει επέλθει ριζική ανατροπή της οικονοµικής ισορροπίας των συµβάσεων δηµοσίων έργων λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, όπως η ενεργειακή κρίση, ο πόλεµος στην Ουκρανία και οι συνεχιζόµενες συνέπειες του COVID-19, τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον.
 2. Υιοθέτηση νέων αναλύσεων τιµών εργασιών που να ανταποκρίνονται στον σύγχρονο τρόπο κατασκευής και εκτέλεσης έργων.
 3. Νοµοθετική ρύθµιση για την παράταση των τµηµατικών και συνολικών προθεσµιών.
 4. Ταχεία ανάληψη ουσιαστικών δράσεων από το Υπουργείο, δράσεις που θα καλύπτουν τα έργα κάθε προϋπολογισµού, τύπου δηµοπράτησης και τρόπου πληρωµής (π.χ. κατ’ αποκοπή) – ιδιαίτερα δε για τα εκτελούµενα έργα των ∆ήµων και Περιφερειών που έχουν αναληφθεί µε µεγάλες εκπτώσεις, εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι διαχρονικά η Πολιτεία δεν έχει υιοθετήσει καµία πρόταση των Εργοληπτικών Οργανώσεων που θα οδηγούσε στην επικράτηση υγιών συνθηκών ανταγωνισµού.
 5. Άµεση αξιοποίηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, σύµφωνα και µε την πρόσφατη παρέµβαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (2040/13.4.2022) που ανέδειξε όλα όσα υποστήριζαν ο ΣΑΤΕ και άλλες Ε.Ο. και το Υπουργείο δεν έχει υιοθετήσει.
 6. Απολογιστική πληρωµή (για όσο καιρό διαρκούν οι ανώµαλες συνθήκες), της προµήθειας των κρίσιµων και υποκειµένων σε σηµαντικές διακυµάνσεις στις τιµές τους υλικών: άσφαλτος, χάλυβας οπλισµού, και γενικότερα παράγωγα του σιδήρου (όπως χαλυβδοσωλήνες κ.α.), πετρέλαιο και παράγωγα πετρελαίου (PVC, πολυαιθυλένιο κλπ), χαλκός και αλουµίνιο, όπως έχει ήδη εφαρµοσθεί στο παρελθόν για την άσφαλτο.
 7. Θέσπιση πλαισίου επαναδιαπραγµάτευσης των όρων όλων των εν εξελίξει και υπό υπογραφή δηµοσίων συµβάσεων έργων ώστε να γίνει µε αντικειµενικά κριτήρια διαχωρισµός τους σε όσες µπορούν να συνεχιστούν και σε όσες δεν µπορούν και πρέπει να διαλυθούν.

∆ιαµόρφωση σχετικών κατευθύνσεων προς τις Αναθέτουσες Αρχές.

 1. Πλήρης επανεργοποίηση της αυτόµατης αναθεώρησης και των προβλέψεων του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και άµεση έκδοση συντελεστών αναθεώρησης για όλα τα άρθρα τιµολογίων.
 2. Επικαιροποίηση των προϋπολογισµών µελετών όλων των υπό δηµοπράτηση έργων, ώστε να συµβαδίζουν µε την οικονοµική συγκυρία.

Η Γενική Συνέλευση των Εταιρειών Μελών του ΣΑΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ επισηµαίνει:

Με βάση τα δεδοµένα που σήµερα ισχύουν στον κλάδο παραγωγής των δηµοσίων έργων εάν δεν υιοθετηθούν άµεσα οι (1) – (8) παραπάνω προτάσεις, οι ανάδοχοι της συντριπτικής πλειοψηφίας των δηµοσίων συµβάσεων έργων της Χώρας θα υποχρεωθούν σε πλήρη παύση εργασιών και διάλυση συµβάσεων, λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν επικρατήσει στο οικονοµικό περιβάλλον της Χώρας.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News