ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Ο «Ηρακλής» δεν φτάνει για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών

Φωτ. shutterstock

Aναγκαία θεωρεί η ΤτΕ τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων – εκτός του Ηρακλή – για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι ελληνικές τράπεζες, με δεδομένο όπως σημειώνει στην Ενδιάμεση Έκθεση ότι θα υπάρξει νέα εισροή μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της πανδημίας.  

Η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι το ήμισυ των κεφαλαίων των τραπεζών αντιστοιχεί σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο,  γεγονός που «χρήζει αντιμετώπισης, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο πλαίσιο της παρούσας στρατηγικής για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΤτΕ έχει υποβάλει στην κυβέρνηση πρόταση για τη δημιουργία εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού η οποία θα αναλάμβανε τη διαχείριση ενός σημαντικού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και το ζήτημα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC).

Μία γρήγορη λύση στο πρόβλημα των NPEs θα απεμπλέξει, όπως σημειώνει η ΤτΕ, τις τράπεζες από την κοστοβόρα και χρονοβόρα διαχείρισή τους και θα τους δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά, στην κατεύθυνση της πιστοδότησης της οικονομίας, τα διευκολυντικά μέτρα στο πλαίσιο της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και τα μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας που έχει υιοθετήσει η Πολιτεία.

Η Κεντρική Τράπεζα, επισημαίνει το γεγονός ότι η λύση που προτείνει αναλώνει το τμήμα των εποπτικών τους κεφαλαίων το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο την αναβαλλόμενη οριστική και εκκαθαρισμένη φορολογική απαίτηση (DTC), με την ενεργοποίηση μηχανισμού συμψηφισμού με ενδεχόμενες ζημίες, και όχι το τμήμα των λοιπών στοιχείων του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1).

Να σημειωθεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) ανήλθαν, σε ατομική βάση, στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2020 σε 58,7 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,8 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2019 και κατά 48,5 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου του 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ. Ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων παρέμεινε υψηλός (35,8%) το Σεπτέμβριο του 2020. Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή μεγάλου μέρους των ενήμερων δανείων σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020 συγκράτησε την εισροή νέων ΜΕΔ. Το μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος παραμένει πολύ υψηλό, ανεξαρτήτως αν τα ΜΕΔ των τραπεζών έχουν μειωθεί λόγω των μεταβιβάσεων σε φορείς εκτός τραπεζικού συστήματος.

Εντός του 2020 υλοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ. Αυτές αφορούν την πραγματοποίηση τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων με ενεργοποίηση του μηχανισμού «Ηρακλής» και την ψήφιση του νόμου 4738/2020 που βελτιώνει πολλές πτυχές του πτωχευτικού δικαίου. Καθώς όμως, ακόμη και μετά τις ενέργειες αυτές, τα ΜΕΔ θα παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο και δεδομένου ότι αναμένεται να υπάρξει νέα εισροή ΜΕΔ λόγω της πανδημίας, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν και άλλες, συμπληρωματικές του «Ηρακλή», λύσεις.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News