ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ν/σ για τους τεχνοβλαστούς: Πώς η έρευνα θα βρει τον δρόμο για την εμπορική της αξιοποίηση

Ν/σ για τους τεχνοβλαστούς: Πώς η έρευνα θα βρει τον δρόμο για την εμπορική της αξιοποίηση

Τάξη στη διάσπαρτη νομοθεσία που διέπει σήμερα την ίδρυση και λειτουργία των τεχνοβλαστών (γνωστοί με τον αγγλικό όρο spin-offs) έτσι ώστε αφενός να μην υπάρχουν αντιπαραθέσεις εντός των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων και αφετέρου να υπάρξει η διασύνδεση των ΑΕΙ με την αγορά μέσω της μεταφοράς της έρευνας στην πράξη, επιχειρούν να βάλουν τα υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο για τους τεχνοβλαστούς περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις. Οι εταιρείες-τεχνοβλαστοί έχουν ως αντικείμενο την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης και ιδρύονται, στην περίπτωση των Α.Ε.Ι., από τα μέλη Δ.Ε.Π. ή τα μέλη ειδικών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι. με ερευνητική δραστηριότητα που παρήγαγαν τα ερευνητικά αποτελέσματα ή τη γνώση, με δυνητική συμμετοχή του ιδίου του Α.Ε.Ι. ή τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και, στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων, από τους ερευνητές ή τα μέλη ερευνητικού προσωπικού που παρήγαγαν τα ερευνητικά αποτελέσματα ή τη γνώση, με δυνητική συμμετοχή του Ερευνητικού Κέντρου ή τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.

Οι βασικές διατάξεις

Οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι οι ακόλουθες:

-Για την ίδρυση εταιρείας-τεχνοβλαστού, αποφασίζει: α) το πρυτανικό συμβούλιο, στην περίπτωση των Α.Ε.Ι., ή β) το διοικητικό συμβούλιο, στην περίπτωση Ερευνητικού Κέντρου ή κάθε άλλου ερευνητικού οργανισμού. Το πρυτανικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει τη σχετική αρμοδιότητα στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του πανεπιστημίου. 

– Η απόφαση περί ίδρυσης ή μη εταιρείας-τεχνοβλαστού επί της αίτησης των ερευνητών εκδίδεται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης, άλλως θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί, εφόσον έχει υποβληθεί θετική γνώμη.

– Εάν επί των προς αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων εκκρεμεί η υποβολή αίτησης για κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ο ερευνητικός οργανισμός προβαίνει, πριν την έκδοση της απόφασης περί ίδρυσης της εταιρείας-τεχνοβλαστού, στην κατάθεση των απαιτούμενων αιτήσεων κατοχύρωσης.

– Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης που εγκρίνει την ίδρυση της εταιρείας-τεχνοβλαστού, οι ιδρυτές – εταίροι προβαίνουν στην ίδρυση της εταιρείας-τεχνοβλαστού εντός 6 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

– Σε περίπτωση που οι ερευνητές προέρχονται από διαφορετικούς ερευνητικούς οργανισμούς, η αίτηση ίδρυσης εταιρείας-τεχνοβλαστού υποβάλλεται από τον κάθε ερευνητή στον οργανισμό στον οποίο ανήκει και ο κάθε οργανισμός ακολουθεί την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, στο σχέδιο σύμβασης καθορίζεται το ποσοστό ιδιοκτησίας εκάστου ερευνητικού οργανισμού επί των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που εκχωρούνται στην εταιρεία-τεχνοβλαστό.

– Στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας-τεχνοβλαστού μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι φυσικά και νομικά πρόσωπα αποκτώντας εταιρική συμμετοχή στην εταιρεία-τεχνοβλαστό είτε κατά την ίδρυσή της, είτε σε μεταγενέστερο στάδιο: (α) με απόκτηση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών από εταίρους, (β) με συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Όταν οι τρίτοι εταίροι είναι εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών ή άλλου τύπου εταιρείες με αποκλειστικό αντικείμενο τις επιχειρηματικές συμμετοχές, πριν την απόκτηση της συμμετοχής τους στην εταιρεία, συνάπτεται υποχρεωτικά συμφωνία μετόχων ή εταίρων με τους λοιπούς εταίρους της εταιρείας-τεχνοβλαστού, μέσω της οποίας ορίζονται κατ’ ελάχιστον: (α) οι τυχόν περιορισμοί στη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, (β) τα δικαιώματα ενημέρωσης και αρνησικυρίας, και (γ) τα δικαιώματα του επενδυτή και των λοιπών εταίρων σε περίπτωση εξαγοράς ή λύσης της εταιρείας.

– Οι εταιρείες-τεχνοβλαστοί μπορούν να έχουν την έδρα τους είτε στην Ελλάδα, είτε σε άλλο κράτος, εφόσον ιδρύουν στην Ελλάδα υποκατάστημα ή γραφείο ή άλλη εγκατάσταση που αναγνωρίζεται από τη φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα ως μόνιμη εγκατάσταση. Επίσης, μπορούν να ιδρύονται έχοντας την έδρα τους στην Ελλάδα και να μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μετά την ίδρυσή τους, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν υποκατάστημα ή γραφείο ή άλλη εγκατάσταση που αναγνωρίζεται από τη φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα.

– Οι ερευνητές που συμμετείχαν στην παραγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή της γνώσης που αποτελεί αντικείμενο αξιοποίησης της εταιρείας-τεχνοβλαστού μπορούν: i) να ιδρύουν ως ιδρυτές – εταίροι την εταιρεία-τεχνοβλαστό για την αξιοποίηση των εν λόγω αποτελεσμάτων ή γνώσης, ii) να εισέρχονται ως εταίροι στην εταιρεία – τεχνοβλαστό μετά την ίδρυσή της, iii) να γίνονται Εκτελεστικά Μέλη Διοίκησης στην εταιρεία – τεχνοβλαστό.

– Η συμμετοχή του ερευνητή σε εταιρεία-τεχνοβλαστό με την ιδιότητα του εταίρου ή μέλους διοίκησης, συνυπολογίζεται στην εκλογή ή εξέλιξη στις βαθμίδες.

– Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης στους Ερευνητές, άδειας άνευ αποδοχών ή ένταξης σε καθεστώς μερικής απασχόλησης με αντίστοιχες μειωμένες αποδοχές, από την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά το χρονικό διάστημα της συμμετοχής τους σε Εταιρεία – τεχνοβλαστό. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News