ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτο Ένσημο: Πότε και πώς θα εφαρμοστεί – 5 ερωτήσεις και απαντήσεις

Πρώτο Ένσημο: Πότε και πώς θα εφαρμοστεί – 5 ερωτήσεις και απαντήσεις

Από την Πρωτοχρονιά μπαίνει σε εφαρμογή του πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» μέσω του οποίου μπορούν να προσλαμβάνονται νέοι 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Η κυβέρνηση μέσω του προγράμματος προσπαθεί να δώσει νέα κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να προσλάβουν νέες και νέους καθώς το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες έως 24 ετών παραμένει στο 32,3% – επίπεδα δηλαδή υπερδιπλάσια σε σχέση με το ποσοστό στον γενικό πληθυσμό. 

1) Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όλοι οι νέοι, ηλικίας 18-29 ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα.

2) Πώς επιδοτούνται οι νέοι που θα προσλαμβάνονται;

Κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου που αυτοί δραστηριοποιούνται, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για χρονικό διάστημα 6 μηνών 

Το ποσό της επιδότησης των 1.200 ευρώ καταβάλλεται ως εξής:

  • Ποσό 600 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο,επιμεριζόμενο σε έξι 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
  • Ποσό 600 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.

3) Πώς διαμορφώνεται το ποσό της επιδότησης εάν αφορά θέση μερικής απασχόλησης;

Αν η νέα πρόσληψη αφορά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ άρα από τα 1.200 ευρώ συνολικά μειώνεται στα 600 ευρώ, που σημαίνει 300 ευρώ έκαστος (εργαζόμενος-εργοδότης).

Αν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των 6 μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής). 

4) Μπορεί να προσληφθεί ένα εργαζόμενος μέσω του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» και να ενταχθεί και στο πρόγραμμα των 150.000 θέσεων;

Το «Πρώτο Ένσημο» μπορεί να συνδυαστεί με άλλα προγράμματα, όπως π.χ. αυτό των 150.000 νέων θέσεων εργασίας .Η επιχείρηση μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό .Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι-ωφελούμενοι δεν μπορούν όμως  να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» όπως και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή, εκτός εάν η επιχειρηματική δραστηριοτήτων επιχειρήσεων στις οποίες προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.

5) Ποιες υποχρεώσεις έχει η επιχείρηση ως προς την διατήρηση των θέσεων εργασίας;

Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται μέσω του «Πρώτου Ενσήμου» είναι επιπρόσθετες σε σχέση με τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να υποβάλουν σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η επιχείρηση που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις μία ή περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τον ανωτέρω όρο, η επιχείρηση δεν λαμβάνει την επιδότηση και αν αυτή έχει καταβληθεί, αναζητείται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News