ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας: Τι και πώς θα ελέγχει

Έρχεται η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας: Τι και πώς θα ελέγχει

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Ήδη  από τον Σεπτέμβριο  έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση για τα 5 μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Συφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εργασιας, η νέα Ανεξάρτητη Αρχή θα είναι έτοιμη να ανοίξει πανιά από τους πρώτους μήνες του 2022. 

Tι θα ελέγχει η Αρχή

Η ανεξάρτητη Αρχή θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της εργατικής νομοθεσίας. Μέρος των κύριων αρμοδιοτήτων της θα είναι ο έλεγχος για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων.

Επιπλέον θα ελέγχει τους όρους κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση. Επίσης η Ανεξάρτητη Αρχή θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση της νομοθεσίας  για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας αλλά θα είναι και ο ελεγκτής για την προστασία της μητρότητας και των διατάξεων περί ισορροπίας επαγγελματικού, οικογενειακού και προσωπικού βίου.

Η Επιθεώρηση Εργασίας επίσης θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε εργαζόμενους και εργοδότες, κατόπιν αιτήματός τους, για την επίλυση συλλογικών και ατομικών διαφορών εργασίας. 

 

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα μπορεί να ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, και θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση. Θα μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα, καθώς και να έχει πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον η Αρχή θα μπορεί να προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας, να λαμβάνει φωτογραφίες ή να μαγνητοσκοπεί και προβαίνει σε μετρήσεις επιβλαβών φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Μάλιστα για όποιον εργοδότη ή αρνείται την είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Επιπλέον η Ανεξάρτητη αρχή θα είναι υπεύθυνη για την ερευνά των αιτιών και των συνθηκών σε σοβαρά και θανατηφόρα εργατικά ατυχημάτα. Μάλιστα η Επιθεώρηση Εργασίας θα είναι υπεύθυνη για την συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή μεθοδολογία και νομοθεσία και κατά τα πρότυπα και τα πορίσματα της EUROSTAT.

 

Συγκεκριμένοι στόχοι 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας θα έχει ετήσιο στόχο ελέγχων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα λαμβάνεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου θα  καθορίζονται αναλυτικά οι ετήσιοι στόχοι ελέγχων που θα πραγματοποιεί η Επιθεώρηση Εργασίας.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News