ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς το Ταμείο Ανάκαμψης θα αλλάξει το μέγεθος των επιχειρήσεων 

Πώς το Ταμείο Ανάκαμψης θα αλλάξει το μέγεθος των επιχειρήσεων 

Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης προωθούνται οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων  καθώς αποτελούν ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας για δανειοδότηση.

Το επιτόκιο των δανείων θα είναι αρκετά ελκυστικό για τις επιχειρήσεις με καλή αξιολόγηση και πολλές εξασφαλίσεις. Το δάνειο θα μπορεί να καλύπτει το 30% για υφιστάμενες συνεργασίες και το 40% για νέες συνεργασίες των σχετικών επενδυτικών σχεδίων. Η διάρκεια του δανείου του ΤΑΑ θα κυμαίνεται από 8 έως 12 έτη, ενώ θα υπάρχουν και εξαιρέσεις καθώς θα παρέχεται και η δυνατότητα ελάχιστης διάρκειας 3 ετών και μέγιστης διάρκειας 15 ετών ανάλογα με τη φύση της επένδυσης και κατά την κρίση του τραπεζικού ιδρύματος. 

Οι δεσμεύσεις 

Υφιστάμενες και νέες συνεργασίες

1) Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση του επενδυτή ότι θα συνεχίσει να μετέχει σε υφιστάμενο συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον για πέντε χρόνια

2) Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά την ίδια περίοδο. 

3) Τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να  αφορούν τις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει νέο σχήμα, το οποίο θα προκύπτει από εξαγορά ή συγχώνευση η οποία θα έχει  ολοκληρωθεί μετά την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης. 

Και σε αυτή τη περίπτωση ισχύει το κριτήριο του τζίρου όπως και παραπάνω.

 

Έρχονται και φορολογικά κίνητρα

Ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είχε εξαγγείλει μια σειρά μέτρων που θα μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται ή συνεργάζονται. Από την 1η Οκτωβρίου προβλέπεται μείωση κατά 50% στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Για τις επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται σε νέο νομικό πρόσωπο ή που συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας, προβλέπεται μείωση 30% του φορολογικού συντελεστή για 3 χρόνια.

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News