ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση παγίων δαπανών: Η προθεσμία για το Ε3 και όλη η διαδικασία

Φωτ. intimenews

Προθεσμία περίπου 15 ημερών για υποβάλλουν τη δήλωση τού Ε3 έχουν όσες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες θέλουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών. Οι δικαιούχοι θα λάβουν ένα «πιστωτικό» το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή φορολογικών ή ασφαλιστικών υποχρεώσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο τού 2021.

Σύμφωνα με απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό COVID-19.

Η ενίσχυση αφορά τόσο τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), τους Οργανισμούς Λιμένων και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών», όσο και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες:

  • έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
  • απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,
  • είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έναν από τους πληττόμενους ΚΑΔ, ή είχαν δευτερεύον πληττόμενο ΚΑΔ τού οποίου τα ακαθάριστα έσοδα του 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑ Δ στις 31 Δεκεμβρίου 2020
  • έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 2019, έως και την 27η Μαΐου
  • έχουν συμπληρώσει το έντυπο Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
  • έχουν υποβάλλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, έως και την 27η Μαΐου 2021
  • δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά
  • έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020 
  • είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους ή είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες

Η διαδικασία 

Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση παγίων δαπανών, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31η Δεκεμβρίου 2020, μέσω «πιστωτικού» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31ηΔεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τής ΑΑΔΕ μέχρι τις 17 Ιουνίου.Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης της ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με όμοια υπουργική απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό τού προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News