ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΦΥΡΑ 2: Λίγες οι αιτήσεις – Εκπνέει η προθεσμία

ΓΕΦΥΡΑ 2: Λίγες οι αιτήσεις – Εκπνέει η προθεσμία

Αντίστροφα μετρούν οι μέρες για την ένταξη επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στο πρόγραμμα Γέφυρα 2, που επιδοτεί τις δόσεις των επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες. Μέχρι στιγμής 21.000 επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει αίτηση, αριθμός που υπολείπεται κατά πολύ των αρχικών προσδοκιών που έκαναν λόγο για δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα ακόμη και άνω των 100.000 επιχειρήσεων.  Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 9 Μαίου, χωρίς να αποκλείεται να δοθεί μικρή παράταση προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ο αναγκαίος χρόνος για την ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων. 

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι να έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση του τζίρου τους ίση ή μεγαλύτερη του 20% κατά το 2019 και να έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid 19. Στις επιλέξιμες προς επιδότηση κατηγορίες εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση ή έχουν ενταχθεί σε άλλα μέτρα στήριξης, καθώς και όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, ή έχουν εργαζόμενους που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας.

Οι δικαιούχοι 

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο οι επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και αυτές που έχουν δάνεια σε καθυστέρηση ή δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί, αλλά η επιδότηση είναι υψηλότερη για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:

• Για όσες επιχειρήσεις έχουν ενήμερες οφειλές την 31η Δεκεμβρίου 2020 το μέγιστο ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 600 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις 5.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις 15.000 ευρώ για τις μικρές και τις  50.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ. Η κρατική επιδότηση θα καλύπτει το 90% της δόσης για τους 3 πρώτους μήνες και θα μειώνεται στο 80% τους επόμενους τρεις και στο 70% τους τελευταίους δύο μήνες. 

• Για όσες επιχειρήσεις έχουν δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών το μέγιστο ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 500 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις 4.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις 12.500 ευρώ για τις μικρές και τις 40.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Η κρατική επιδότηση θα καλύπτει το 80% της δόσης για τους 3 πρώτους μήνες και θα μειώνεται στο 70% τους επόμενους τρεις και στο 60% τους τελευταίους δύο μήνες.

• Για όσες επιχειρήσεις έχουν δάνεια που έχουν καταγγελθεί το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 300 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις 2.500 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις 7.500 για τις μικρές και τις 25.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Η επιδότηση θα καλύπτει το 50% της δόσης για τους τρεις πρώτους μήνες, θα μειώνεται στο 40% τους επόμενους τρεις και στο 30% τους τελευταίους δύο μήνες. 

Οι κόφτες

Για όλες τις κατηγορίες υπάρχουν επίσης «κόφτες» σε σχέση με την ακίνητη περιουσία που θα πρέπει να διαθέτουν, το ύψος των καταθέσεων και το ύψος των χρηματοοικονομικών τοποθετήσεων που έχουν στην κατοχή τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και η διαδικασία είναι ηλεκτρονική χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά. Με την υποβολή της αίτησης, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες  αποδέχονται την άρση του τραπεζικού και του φορολογικού τους απορρήτου, προκειμένου να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε συγκεκριμένα στάδια που προβλέπουν τα εξής:

1. Έλεγχος επιλεξιμότητας με διασταυρώσεις στοιχείων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Στο στάδιο αυτό θα αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και των τραπεζών ή των διαχειριστών δανείων.

2. Εφόσον βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα θα εγκρίνεται η κρατική επιδότηση ηλεκτρονικά και ο οφειλέτης θα ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα – email.

3. Ο οφειλέτης θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων, με σκοπό να ρυθμίσει το μη εξυπηρετούμενο δάνειο.  Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης. Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του, το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου, και εν συνεχεία θα γίνει η καταβολή της επιδότησης, η οποία ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.  

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λάβει αναστολή δόσεων από την Τράπεζα, δηλαδή έχει ενταχθεί σε μορατόριουμ, θα μπορεί να κάνει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα και είτε να διακόψει την αναστολή είτε να επιλέξει η κρατική επιδότηση να ξεκινήσει μετά τη λήξη της αναστολής. Η επιδότηση θα καλύπτει κάθε οφειλή ξεχωριστά, δηλαδή ο οφειλέτης θα μπορεί να κάνει πάνω από μία αίτηση ανάλογα με τις οφειλές που έχει προς τις Τράπεζες. Εφόσον όμως είναι δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, το καταγγελμένο τμήμα των οφειλών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των δανείων που έχει λάβει η επιχείρηση από τις τράπεζες. Η καταγγελία του δανείου δεν θα πρέπει να έχει γίνει πριν το Δεκέμβριο του 2018. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News