ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση δανείων μικρομεσαίων: Πόσοι έχουν κάνει αίτηση, τι αλλάζει

φωτ. Shutterstock

Έως το τέλος του έτους έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την κρατική επιδότηση για τους τόκους επιχειρηματικών δανείων τού πρώτου τριμήνου όσες επιχειρήσεις υπαχθούν στην δεύτερη φάση της εν λόγω δράσης που “τρέχει” από τις αρχές Μαρτίου.

Όπως προβλέπεται στην 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19» του ΕΠΑνΕΚ, που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η λήξη τού καθεστώτος, δηλαδή η ημερομηνία δυνατότητας χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου τού 2021, αντί για 31/12/2020.

Επίσης, τροποποιείται και το σημείο της προκήρυξης που αφορά στο κριτήριο της διατήρησης τού προσωπικού, καθώς προβλέπεται ότι “οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση οφείλουν να απασχολούν στις 31.12.2020 ή στις 31.7.2021 ή στις 31.12.2021 τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων σε σχέση με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.3.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ”.Αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα και καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικό στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis μέχρι και τις 7/5/2021.

Μέχρι στιγμής, στον δεύτερο κύκλο έχουν υποβληθεί περίπου 3.800 αιτήσεις επιδότησης και στον πρώτο κύκλο είχαν υποβληθεί πάνω από 37.000 αιτήσεις. Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου στήριξης των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων θα ανέλθει σε 200 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 30/9/2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30η Σεπτεμβρίου τού 2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30/9/020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Οι σχετικές δανειακές/ πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 1/1/2021 και δεν καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση τού κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (συνολικές COVID-19 επιδοτήσεις συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Β’ Κύκλου Επιδότησης Τόκων) δεν δύναται σε ονομαστική αξία να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.

Money Review