ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Δημιουργεί «Δείκτη Εξομάλυνσης» για τη μείωση των δαπανών και του clawback

ΕΟΠΥΥ: Δημιουργεί «Δείκτη Εξομάλυνσης» για τη μείωση των δαπανών και του clawback

Μια σειρά παραμέτρων όπως δημογραφικά στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή, πλήθος εξετάσεων ανά ΑΜΚΑ, ειδικά χαρακτηριστικά ιατρικών πράξεων και άλλα δεδομένα, θα ζητά στο εξής ο ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους παρόχους, στο πλαίσιο της επέκτασης των ελέγχων που διενεργεί. Βασικός στόχος είναι ο εξορθολογισμός της δαπάνης και η μείωση του clawback, η οποία προκύπτει λόγω των πολυάριθμων αιτημάτων για αποζημιώσεις.

Συγκεκριμένα, με γνώμονα τη διαπίστωση ότι από τα μέτρα περιορισμού της δαπάνης που εφαρμόζει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απουσιάζει η πρόβλεψη για μέτρα ελέγχου της αιτούμενης μη εκκαθαρισμένης δαπάνης ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία διαγνωστικής εξέτασης-ιατρικής πράξης, με τροπολογία θεσπίζονται μέτρα ελέγχου της αιτούμενης εκκαθαρισμένης δαπάνης υγείας των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων καθώς και η εφαρμογή μεσοσταθμικού δείκτη εξομάλυνσης, προκειμένου οποιαδήποτε υπέρβαση της αιτούμενης δαπάνης από τον πάροχο μετά την εφαρμογή του δείκτη εξομάλυνσης σε μηνιαία βάση κάθε έτους να μην αποζημιώνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

 Ειδικότερα, σε τροπολογία που προστέθηκε στο νομοσχέδιο «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας – Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνεται άρθρο με τίτλο «Εφαρμογή μέτρων ελέγχου αιτούμενης εκκαθαρισμένης δαπάνης ΕΟΠΥΥ» προβλέπεται ότι:

«Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρμόζει μέτρα ελέγχου της αιτούμενης μη εκκαθαρισμένης δαπάνης υγείας, που προκύπτει από την εκτέλεση ιατρικών πράξεων, και διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών υγείας των συμβεβλημένων παρόχων. Για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου δύναται να εισάγονται στα πληροφοριακά συστήματα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παράμετροι όπως:

α) αριθμός των μοναδικών ασθενών που εξυπηρετούνται σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο με τη μορφή μοναδικού ΑΜΚΑ,

β) το πλήθος των παρεχόμενων εξετάσεων/ιατρικών υπηρεσιών ανά μοναδικό ΑΜΚΑ,

γ) η μέση αξία ανά κατηγορία εξετάσεων/ιατρικών υπηρεσιών

δ) τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας εξετάσεων/ιατρικών υπηρεσιών,

ε) τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε πάθησης,

στ) η γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά δεδομένα αυτής και

ζ) ο μήνας του έτους στον οποίο παρέχεται η ιατρική υπηρεσία.

Με βάση τις παραμέτρους αυτές, καθορίζεται μεσοσταθμικός δείκτης εξομάλυνσης της αιτούμενης μη εκκαθαρισμένης προ rebate δαπάνης ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία διαγνωστικών εξετάσεων/παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, ο οποίος εφαρμόζεται πριν από την υποβολή της εκάστοτε αποζημιούμενης δαπάνης.

Η υπέρβαση της αιτούμενης δαπάνης μετά την εφαρμογή του καθορισμένου δείκτη εξομάλυνσης σε μηνιαία βάση εκάστοτε έτους δεν αποζημιώνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Ο μεσοσταθμικός δείκτης εξομάλυνσης δύναται να αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση σε σχέση με τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να εξειδικεύονται οι παράμετροι και να ρυθμίζεται η διαδικασία εισαγωγής των παραμέτρων ελέγχου και υπολογισμού του μεσοσταθμικού δείκτη εξομάλυνσης, η ετήσια αναπροσαρμογή αυτού, καθώς και κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για εφαρμογή των μέτρων ελέγχου παρούσας».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, βραχυπρόθεσμος στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι ο περιορισμός των δαπανών υγείας και  ο εξορθθολογισμός της τιμολόγησης. Το όφελος δε που επιδιώκεται μεσοπρόθεσμα, είναι η μείωση του clawback που επιβαρύνει τους παρόχους και η εξοικονόμηση πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς η και αποδοτικότερη χρήση των πόρων που εξοικονομούνται προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιηθούν σε άλλες αναγκαίες και καινοτόμες παροχές υγείας.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News