Business & Finance Πέμπτη 15/12/2022, 16:41
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στα 11,47 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα το εννεάμηνο

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στα 11,47 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα το εννεάμηνο

Μικρή επιρροή είχαν οι γεωπολιτικές εντάσεις στην Alpha Αστικά Ακίνητα, δεδομένου ότι τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρεία, δεν δραστηριοποιούνται σε έργα ανάπτυξης ακινήτων και έτσι δεν έχουν άμεση έκθεση στην αύξηση των τιμών κατασκευαστικού κόστους. Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση επίσης, ο εξελισσόμενος μετασχηματισμός σε Εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων διασφαλίζει ακόμα περισσότερο τη μη έκθεσή της σε τέτοιους κινδύνους που ήταν όμως, σε κάθε περίπτωση, ελαχιστοποιημένοι και χωρίς ουσιώδη επίπτωση στα συνολικά αποτελέσματα της. Τέλος, η σημαντική αύξηση της ζήτησης για χαρτοφυλάκια ακίνητων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες και προοπτικές για τις δραστηριότητές της.

Υπο το πρίσμα των παραπάνω, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και εκμίσθωση ακινήτων, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τόσο για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2022 όσο και σε σωρευτική βάση, σε σχέση με τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου, διαμορφώθηκαν, για τον Όμιλο και την Εταιρεία ως ακολούθως:

Εταιρεία Alpha Αστικά Ακίνητα

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στα 11,47 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα το εννεάμηνο-1

Όμιλος Alpha Αστικά Ακίνητα

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στα 11,47 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα το εννεάμηνο-2

Επιπλέον, σημειώνουμε ότι κατά το γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2022 η Εταιρεία διένειμε μέρισμα ποσού 47,800 εκατ. ευρώ με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να μεταβληθούν από 135,682 εκατ. ευρώ το 2021 σε 95,313 εκατ. ευρώ το 2022.

Oπως δε προκύπτει και από τη διενεργηθείσα ανεξάρτητη αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρείας που ανακοινώθηκε και στη Τακτική Γενική Συνέλευση την 09/09/2022, δεν υφίστατο λόγος απομείωσης της αξίας αυτών κατά το γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2022. Πλην όμως, καίτοι εκτιμούμε ότι δεν έχουν αλλάξει, στο μεσοδιάστημα, οι συνθήκες επι των οποίων έγινε η επιμέτρηση αυτή, η αξία των περιουσιακών στοιχείων θα επανεξεταστεί και κατά την 31.12.2022.

Επιπρόσθετα, ουδεμία μεταβολή στη δανειακή θέση ή/και στη κεφαλαιακή διάρθρωση τόσο της Εταιρείας όσο και των θυγατρικών της (Όμιλος), έλαβε χώρα κατά το γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2022, ούτε υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση στα λοιπά μεγέθη της χρηματοοικονομικής τους θέσης κατά την ίδια περίοδο.

Όσον αφορά τα έσοδα από μισθώσεις ακίνητων, τόσο η Εταιρεία όσο και οι θυγατρικές της (Όμιλος), έχοντας ενσωματώσει την δυναμική του  ληθωρισμού στα έσοδα τους συνδέοντας τα με τον ΔΤΚ, και έχοντας καταρτίσει συμβάσεις με μισθωτές που είναι υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, τα εν λόγω έσοδα δεν έχουν επηρεαστεί.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από μισθώσεις των ακινήτων της εταιρείας κατά το γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2022 ήταν 2,029 εκατ. ενώ το ίδιο διάστημα το 2021 ήταν 1.932 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση: «Με βάση τα δεδομένα και του γ΄ Τριμήνου της χρήσης 2022, ο πιστωτικός κίνδυνος εκ της πιθανότητας μη ανταπόκρισης των πελατών μας στους συμφωνημένους όρους αποπληρωμής εκτιμάται ότι δεν είναι σημαντικός, δοθέντος ότι οι αντισυμβαλλόμενοί μας διαθέτουν υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση και εν γένει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Ως εκ τούτου εκτιμάται, ότι ούτε ο Όμιλος, ούτε η Εταιρεία εκτίθενται σε ουσιώδη πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις.

Η ρευστότητα της Εταιρείας καίτοι επηρεάστηκε από την προαναφερθείσα διανομή μερίσματος και από την εξαγορά της δραστηριότητας που αφορά τη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας από τη συνδεδεμένη εταιρείας Alpha Διαχείρισης Ακινήτων και Επενδύσεων Μονοπρόσωπη ΑΕ για την οποία (εξαγορά) κατέβαλε ποσό 1,850 εκατ. ευρώ παρέμεινε υψηλή και στο γ΄ Τρίμηνο του 2022. Συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα της εταιρείας κατά το γ΄ Τρίμηνο
της χρήσης 2022 ήταν 32,213 εκατ. ευρώ ενώ το ίδιο διάστημα το 2021 ήταν 78,552 εκατ. ευρώ και για τον Όμιλο 35,28 εκατ. ευρώ και 81,706 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τέλος σημειώνουμε ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τις ανωτέρω προκλήσεις συνεχίζουν με συνέπεια τις εργασίες τους και το σχεδιασμό τους για την εξασφάλιση υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία και κερδοφορία, εκτιμώντας έτσι ότι κατά την 31/12/2022 τα οικονομικά αποτελέσματα θα είναι τουλάχιστον στα αυτά επίπεδα με αυτά της 31/12/2021».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News