Business & Finance Τρίτη 13/12/2022, 18:55
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Inform Π. Λύκος: Αύξηση 68,8% των πωλήσεων στο εννεάμηνο

Inform Π. Λύκος: Αύξηση 68,8% των πωλήσεων στο εννεάμηνο

Οι πωλήσεις του Ομίλου Inform Π. Λύκος το εννεάμηνο του 2022 παρουσίασαν αύξηση κατά € 37,1 εκατ., ή +68,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021.

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών προέρχεται κυρίως από:

 1. την υλοποίηση του έργου αξίας € 24,6 εκατ. που αφορά τη διεξαγωγή των 6 εκλογικών αναμετρήσεων στην Κένυα. Ο Όμιλος έχει αναλάβει την παραγωγή και παράδοση στη χώρα όλου του εκλογικού υλικού για τις εκλογές που διεξάχθηκαν στην Κένυα τον Αύγουστο,
 2. την αύξηση των πωλήσεων κατά € 4,1 εκατ. του τομέα ψηφιακής εκτύπωσης και αποστολής λογαριασμών προερχόμενη κατά βάση από την ενσωμάτωση νέων πελατών, την αύξηση του όγκου αποστολών καθώς και την αύξηση των τιμών σε σχέση με πέρυσι ως απόρροια του αυξημένου κόστους εξυπηρέτησης,
 3. τον αυξημένο αριθμό ζητούμενων τραπεζικών καρτών στην Ελληνική αγορά λόγω κυρίως του επανασχεδιασμού τους κατά € 3,8 εκατ.,
 4. την υψηλότερη ζήτηση των εντύπων σε Ελλάδα και Ρουμανία κατά € 3,6 εκατ. τόσο από κλάδους που είχαν πληγεί από την πανδημία COVID-19 στο Α’ Εξάμηνο του 2021, όσο και από την αύξηση του κόστους και την συνεπαγόμενη αύξηση των τιμών, και
 5. τη συνεχιζόμενη αύξηση της συμμετοχής των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά 1 εκατ. με την προσέλκυση νέων πελατών και αύξηση των παρεχόμενων λύσεων τόσο στην αγορά της Ελλάδος αλλά και της Ρουμανίας.

Inform Π. Λύκος: Αύξηση 68,8% των πωλήσεων στο εννεάμηνο-1

Η αύξηση του τζίρου στο 9μηνο έχει προέλθει σε μεγάλο βαθμό από το γ΄ τρίμηνο του 2022, όπου οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 43,1 εκατ. έναντι € 19,1 εκατ. το αντίστοιχο γ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένες κατά € 24 εκατ. ή 125,4% χάριν σε: α) την υλοποίηση του έργου αξίας € 24,6 εκατ. που αφορά την παραγωγή και προμήθεια των εντύπων ασφαλείας για την διεξαγωγή των 6 εκλογικών αναμετρήσεων στην Κένυα. Η αξία που αναγνωρίστηκε στο γ’ τρίμηνο του 2022 ήταν € 21,2 εκατ. και β) τον αυξημένο αριθμό ζητούμενων τραπεζικών καρτών στην Ελληνική αγορά κατά € 1,7 εκατ., την αύξηση των πωλήσεων του τομέα ψηφιακής εκτύπωσης και αποστολής λογαριασμών κατά € 0,9 εκατ. καθώς και την υψηλότερη ζήτηση των εντύπων σε Ελλάδα και Ρουμανία κατά € 0,3 εκατ.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM στο εννεάμηνο του 2022 έχουν ως ακολούθως:

 • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 11,1 εκατ. έναντι € 5,2 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά € 5,9 εκατ. ή +113,7% λόγω κυρίως του έργου στην Κένυα και του θετικού μίγματος των πωλήσεων,
 • Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 7,7 εκατ. έναντι € 1,9 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά € 5,8 εκατ. ή +300,8% επηρεαζόμενα θετικά από το έργο των εκλογών της Κένυα.

Inform Π. Λύκος: Αύξηση 68,8% των πωλήσεων στο εννεάμηνο-2

Κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2022 δεν έλαβαν χώρα σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση, στη δανειακή θέση, καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε € 23,6 εκατ. αυξημένος κατά € 1,9 εκατ.. Η αύξηση σε σχέση με το 2021 οφείλεται κυρίως στο τίμημα € 3,1 εκατ. για την αύξηση συμμετοχής του Ομίλου στις εταιρείες NEXT DOCS, που παρέχουν τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης καθώς και ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης εγγράφων στη Ρουμανία.

Εκτιμώμενες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στο κόστος παραγωγής και λειτουργίας των μονάδων παραγωγής του Ομίλου.

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε είναι οι ακόλουθες:

 • Συνεχιζόμενες αυξήσεις τιμών στον χαρτοπολτό και στην κατασκευή όλων των ειδών χαρτιού, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών πρώτων υλών της τάξης του 40%.
 • Συνεχιζόμενες αυξήσεις στα κόστη μεταφοράς που έχει οδηγήσει σε πενταπλασιασμό της αξίας χρέωσης των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς υλικών και εμπορευμάτων.
 • Αυξημένο κόστος ενέργειας για την λειτουργία των μονάδων παραγωγής μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ρουμανία

Στο εν λόγω διάστημα, ο Όμιλος έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τις τιμές πώλησης σε συνεργασία με τους πελάτες σε αρκετές περιπτώσεις.

Αναφορικά με τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, Ο Όμιλος δεν έχει δραστηριότητες στην Ουκρανία, στη Ρωσία ή σε περιοχές που πλήττονται άμεσα από τις πολεμικές συγκρούσεις. Ωστόσο, επηρεάζεται από παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού.

Παράλληλα, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία με τον ανοδικό πληθωρισμό, τις ανοδικές τιμές ενέργειας και τις γεωπολιτικές εντάσεις και με την προσαρμοστικότητα που επέδειξε από τη διαχείριση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 στις χρήσεις 2020 και 2021, δουλεύει στην κατεύθυνση να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις εξωγενείς προκλήσεις χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στα τελικά Οικονομικά αποτελέσματα. Ο Όμιλος έχοντας αποδείξει τη δυνατότητα προσαρμογής στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες και απρόβλεπτες συνθήκες της Ευρωπαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και παράλληλα βλέπει ευκαιρίες από τη γρηγορότερη μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Η INFORM έχει την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία προκειμένου να υλοποιήσει επενδυτικά έργα που θα διακηρυχθούν με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU), το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Όμιλος AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, έχει δρομολογηθεί η διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από τη μητρική εταιρία AUSTRIACARD HOLDINGS AG, η οποία τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των δυο εταιριών και των αρμόδιων αρχών, με σκοπό την εισαγωγή της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στα Χρηματιστήρια της Βιέννης και της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, επιπροσθέτως των προαναφερθέντων οικονομικών μεγεθών της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG για το εννεάμηνο της χρήσης 2022 έχουν ως ακολούθως:

Inform Π. Λύκος: Αύξηση 68,8% των πωλήσεων στο εννεάμηνο-3

Οι πωλήσεις του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 231,2 εκατ. έναντι € 126,2 εκατ. και παρουσίασαν αύξηση κατά € 105 εκατ., ή +83,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, με συμμετοχή και των δύο τομέων του Ομίλου, της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security) και της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management).

Ως αποτέλεσμα της εν λόγω αύξησης, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου AUSTRIACARD στο εννεάμηνο του 2022 έχουν ως ακολούθως:

 • Τα προσαρμοσμένα (adjusted) κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 32,7 εκατ. έναντι € 14,6 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά € 18,1 εκατ. ή +123,7% ,
 • Τα προσαρμοσμένα (adjusted) κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 22,3 εκατ. έναντι € 6,7 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά € 15,6 εκατ. ή +232,9%.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News