Business & Finance Παρασκευή 21/10/2022, 18:30
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Austriacard απορροφά την Inform – Dual listing σε Αθήνα και Βιέννη 

H Austriacard απορροφά την Inform – Dual listing σε Αθήνα και Βιέννη 

Την συγχώνευση της Inform Π. Λύκος με την μητρική Austriacard προωθούν οι δύο εταιρείες, σε μια κίνηση που θα οδηγήσει σε παράλληλα διαπραγμάτευση των μετοχών του αυστριακού ομίλου στα χρηματιστήρια της Βιέννης και των Αθηνών. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Διασυνοριακή Συγχώνευση και η παράλληλη εισαγωγή της Austriacard στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης, αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τις δύο εταιρείες. 

Ειδικότερα, αναμένεται ότι θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου Information Management, στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα η Inform  η οποία το 2021 σε ενοποιημένο επίπεδο κατέγραψε κύκλο εργασιών 75 εκατ. ευρώ, EBITDA 6,8 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 0,5 εκατ. ευρώ, προσδίδοντάς της τη δυνατότητα περαιτέρω πρόσβασης σε διεθνή χρηματοδότηση, καθώς και ευκαιρίες προώθησης των λύσεων που έχει ήδη αναπτύξει, σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες η Austriacard ήδη δραστηριοποιείται. 

Περαιτέρω, η Austriacard ως ένας ταχύτατα και δυναμικά αναπτυσσόμενος οργανισμός με διεθνή παρουσία, με ενοποιημένα μεγέθη το 2021, κύκλο εργασιών 178,0 εκατ. ευρώ, EBITDA 26,8 εκατ. ευρω και κέρδη μετά από φόρους 10 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αποκτήσει ευχερέστερη πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την πρόσβασή της σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος αυξημένης διαφάνειας και προβολής που επιτάσσει η παρουσία της σε δύο Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 

«Κατά τον τρόπο αυτό, αναμένεται να διευκολυνθεί η εδραίωση των επιτευγμάτων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και να βελτιωθούν οι αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές τους σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας έτσι στον Όμιλο διευρυμένες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με τις αυτόνομες προοπτικές κάθε μετασχηματιζόμενης εταιρείας», σημειώνεται ακόμη.

Η ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και την πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: 

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής εταιρείας συμμετοχών, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Inform Π. Λύκος (εφεξής “INFORM HOLDINGS” ή “Απορροφώμενη Εταιρεία”) και το Εποπτικό Συμβούλιο της Αυστριακής μητρικής της, μη εισηγμένης εταιρείας συμμετοχών Austriacard Holdings (εφεξής “AUSTRIACARD HOLDINGS” ή “Απορροφώσα Εταιρεία” και από κοινού αναφερόμενη με την Απορροφώμενη Εταιρεία ως οι “Συγχωνευόμενες Εταιρείες”), αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της INFORM HOLDINGS από την AUSTRIACARD HOLDINGS.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας, όσο και το Εποπτικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. την έναρξη της διαδικασίας Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία

2. την έναρξη σύνταξης του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και των σχετικών εκθέσεων των αρμοδίων οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών επί της Διασυνοριακής Συγχώνευσης,

3. τον ορισμό της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 ως ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού,

4. τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής μετοχών της INFORM HOLDINGS και της AUSTRIACARD HOLDINGS ως 4,57104863077406 προς 1, δηλαδή οι μέτοχοι της INFORM HOLDINGS προτείνεται να ανταλλάξουν 4,57104863077406 μετοχές της με μία μετοχή της AUSTRIACARD HOLDINGS, υπό την επιφύλαξη της λήψης γνώμης ως προς το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους, που θα διορισθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα αμέσως κατωτέρω (υπό 5) και της έγκρισης της εν λόγω σχέσης ανταλλαγής από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

(α) τις εκτιμηθείσες αξίες των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όπως αυτές προέκυψαν από τα πρόσφατα επιχειρηματικά τους σχέδια και

(β) τον αριθμό των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

5. να προβούν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) να υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο Εμπορικό Δικαστήριο της Βιέννης και να προτείνουν τις ακόλουθες τρεις ελεγκτικές εταιρείες Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Mazars Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft και BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-und Steuerberatungsgesellschaft, προκειμένου το εν λόγω Δικαστήριο να αναθέσει σε μία εξ αυτών, ως κοινό ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, την εξέταση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης και τη σύνταξη της Ενιαίας Έκθεσης Εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τον Αυστριακό Νόμο για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις και το άρθρο 6 του Ελληνικού νόμου 3777/2009.

(β) να διοριστεί η ελεγκτική εταιρεία PriceWaterhouseCoopers Advisory Services GmbH, ως κοινός πρόσθετος ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, για να εκφράσει γνώμη για το δίκαιο και εύλογο της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής μετοχών (fairness opinion).

6. να εξουσιοδοτηθούν τα αρμόδια πρόσωπα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών για τη διενέργεια όλων των πρόσφορων ή κατά το νόμο απαιτουμένων ενεργειών για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα γίνει με βάση τις ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις της 30ής Σεπτεμβρίου 2022.

Συνεπεία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που θα εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Οι μετοχές της Απορροφώσας θα εισαχθούν πριν από τη Διασυνοριακή Συγχώνευση και υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας της 21ης Οκτωβρίου 2022.

Η ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και την πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Η διαδικασία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαρτίου του 2023.

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση και η παράλληλη εισαγωγή της AUSTRIACARD HOLDINGS στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης, αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Ειδικότερα, αναμένεται ότι θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου Information Management, στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα η INFORM HOLDINGS, η οποία το 2021 σε ενοποιημένο επίπεδο κατέγραψε κύκλο εργασιών €75,0 εκατ., EBITDA €6,8 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους €0,5 εκατ., προσδίδοντάς της τη δυνατότητα περαιτέρω πρόσβασης σε διεθνή χρηματοδότηση, καθώς και ευκαιρίες προώθησης των λύσεων που έχει ήδη αναπτύξει, σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες η AUSTRIACARD HOLDINGS ήδη δραστηριοποιείται. Περαιτέρω, η AUSTRIACARD HOLDINGS, ως ένας ταχύτατα και δυναμικά αναπτυσσόμενος οργανισμός με διεθνή παρουσία, με ενοποιημένα μεγέθη το 2021, κύκλο εργασιών €178,0 εκατ., EBITDA €26,8 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους €10,0 εκατ., αναμένεται να αποκτήσει ευχερέστερη πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την πρόσβασή της σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος αυξημένης διαφάνειας και προβολής που επιτάσσει η παρουσία της σε δύο Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Κατά τον τρόπο αυτό, αναμένεται να διευκολυνθεί η εδραίωση των επιτευγμάτων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και να βελτιωθούν οι αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές τους σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας έτσι στον Όμιλο διευρυμένες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με τις αυτόνομες προοπτικές κάθε μετασχηματιζόμενης εταιρείας.

moneyreview.gr

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News