ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φοροαπαλλαγές και επιτάχυνση διαδικασιών για τη λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων

Φοροαπαλλαγές και επιτάχυνση διαδικασιών για τη λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων

Λιγότερο από το 5% των καταγεγραμμένων βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταφορικών και αποθηκευτικών δραστηριοτήτων της χώρας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, εντός δηλαδή των 57 ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικών Πάρκων με συνολική έκταση 74.859 στρέμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις λειτουργούν εντός των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων, οι οποίες ανέρχονται σε 181 σε όλη την Ελλάδα (28 μόνο στην Περιφέρεια Αττικής) με πολλαπλάσια συνολική έκταση και συγκεκριμένα 294.824 στρέμματα.

Αν μη τι άλλο, λοιπόν, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα ΕΠ το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική μεταποίηση και εν γένει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το νομοσχέδιο προβλέπει κίνητρα για την ίδρυση ΕΠ, για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΕΠ, «σφιχτές» προθεσμίες για τις γνωμοδοτήσεις και τις εγκρίσεις από τις διάφορες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για τα έργα υποδομής, αλλά και ειδικούς όρους δόμησης.

Οι βασικότερες διατάξεις είναι οι ακόλουθες:

–          Τα ΕΠ αναπτύσσονται από τις Εταιρείες Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ).

–          Η σύσταση της ΕΑΔΕΠ απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

–          Κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας, δωρεάς έκτασης, σύστασης δικαιώματος επιφανείας, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εισφοράς ακινήτων προς την ΕΑΔΕΠ για τον σκοπό της διασφάλισης έκτασης, από την ΕΑΔΕΠ ή από και προς επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί εντός του ΕΠ απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως.

–          Τίθενται συγκεκριμένα όρια αμοιβών και τελών για τη σύναψη ή μεταγραφή των παραπάνω δικαιοπραξιών.

–          Ο ΦΠΑ για τις ΕΑΔΕΠ αποτελεί μέρος του κόστους του έργου, καθώς και επιλέξιμη δαπάνη προς επιχορήγηση.

–          Το ποσό της εισφοράς σε χρήμα, με το οποίο συμμετέχει έκαστος ιδιοκτήτης πλην της ΕΑΔΕΠ στις δαπάνες για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και έργων υποδομής, αποτελεί παραγωγική δαπάνη και εντάσσεται στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

–          Για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός των ΕΠ δεν απαιτείται έγκριση ή γνωστοποίηση εγκατάστασης.

–          Βιομηχανίες και εν γένει επιχειρήσεις που ανήκουν στη λεγόμενη κατηγορία Α2 (γνωστές παλαιότερα ως επιχειρήσεις μέσης όχλησης) θα επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα στην Αττική, κάτι που μέχρι τώρα απαγορευόταν, γεγονός που είχε συντελέσει στην ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων χωρίς άδεια ή με κατά παρέκκλιση αδειοδότηση στο λεκανοπέδιο.

–          Οι επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε ΕΠ απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση των ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεών τους, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής τους.

–          Ορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας:

α) Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (Ε.Π.Μ.Μ.Μ.). Για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας η μεμονωμένη μεγάλη μονάδα έχει έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες της κατηγορίας «Α1» και 100 στρέμματα για δραστηριότητες της κατηγορίας «Α2»

 β) Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (Ε.Π.Ε.). Ιδρύεται και αναπτύσσεται στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις. Οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις εκτάσεων, για την ίδρυση Ε.Π.Ε., θεωρούνται επιλέξιμες και δύνανται να επιχορηγούνται και

 γ) Επιχειρηματικού Πάρκου σε διακριτές γεωγραφικές περιοχές. Επιτρέπεται η έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου σε 2 ή περισσότερες διακριτές περιοχές, όταν αυτές αποτελούν οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο με λειτουργική ενότητα, εντός της ίδιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, αν μόνο η μια εξ αυτών πολεοδομείται και οργανώνεται, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής επιχειρήσεων, ενώ οι υπόλοιπες λειτουργούν ως περιοχές προσωρινής εναπόθεσης και διαχείρισης φορτίων και πρώτων υλών. Η ανάπτυξη Ε.Π. είναι δυνατή και σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας, η διαχείριση και η αξιοποίηση των οποίων έχει παραχωρηθεί δυνάμει σχετικών συμβάσεων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη σχετική σύμβαση παραχώρησης ή υποπαραχώρησης.

–          Στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης των διαδικασιών ανάπτυξης ΕΠ, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η έγκρισή τους θα διεκπεραιώνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Οι γνωμοδοτήσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και από το αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκριση ανάπτυξης ενός ΕΠ θα πρέπει να δίνεται εντός 30 ημερών από τη λήψη του σχετικού φακέλου και η σχετική απόφαση εντός 90 ημερών από τις γνωμοδοτήσεις.

–          Εντός των ΕΠ θα μπορούν να εγκαθίστανται όχι μόνο μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και δραστηριότητες logistics, συνεργεία αυτοκινήτων, καθώς και αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες.

–          Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας συστήνεται ηλεκτρονικό Μητρώο Αδρανών Βιομηχανικών Κτιρίων, στο οποίο καταγράφονται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν παύσει τη λειτουργία τους για 5 τουλάχιστον έτη από την έναρξη λειτουργίας τους.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, πάντως, εξακολουθεί να μην ικανοποιεί το αίτημα των επιχειρηματικών φορέων που είχε διατυπωθεί και μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, δηλαδή να μην απαιτείται η Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ) να έχει το σύνολο της κυριότητας της αιτούμενης έκτασης, αλλά τουλάχιστον το 55% αυτής στην περίπτωση των νέων επιχειρηματικών πάρκων. Το ποσοστό αυτό παραμένει στην περίπτωση των λεγόμενων Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης, των πάρκων δηλαδή που θα αναπτυχθούν στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις. Αντιδράσεις προκαλεί το νομοσχέδιο και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), ο οποίος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος σε βάρος των εγκατεστημένων στις ΒΙΠΕ επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης: 

Σχέδια για επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ σε επιχειρηματικά πάρκα

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News