ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παγκρήτια Τράπεζα: Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την Αύξηση Κεφαλαίου

Παγκρήτια Τράπεζα: Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την Αύξηση Κεφαλαίου

Την αύξηση μετοχικού της Παγκρήτιας Τράπεζας ενέκρινε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ΑΜΚ θα είναι κατά το ποσό των 39,5 εκατ. ευρώ, με την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς 78.966.680 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η
κάθε μία, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά και με τιμή διάθεσης 1,25 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή, με σκοπό την άντληση 98,7 εκατ. ευρώ.

Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Τράπεζα στοχεύει στον μετασχηματισμό της, προωθώντας τις αναγκαίες επενδύσεις σε τεχνολογία και ανάπτυξη υποδομών και αυτοματισμών, αναγκαίων για την υιοθέτηση ενός νέου λειτουργικού μοντέλου μετά και την απορρόφηση των εργασιών της HSBC στην Ελλάδα καθώς και την συνένωσή της με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Η νέα Τράπεζα που θα προκύψει από την συνένωση θα ονομαστεί Candia Bank.

Η υλοποίηση των δύο προαναφερόμενων συμφωνιών τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και εταιρικών οργάνων. Τα κριτήρια, με βάση τα οποία αξιολογήθηκαν θετικά οι δύο συναλλαγές, συνδέονται με τον υψηλό βαθμό στρατηγικής ευθυγράμμισης, συμπληρωματικότητας των δικτύων και εργασιών τους και συνεισφοράς τους στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Τράπεζας.

Με βάση την σημερινή σύνθεση της Τράπεζας η Lyktos Participations Επενδύσεων και Συμμετοχών διαθέτει το 19,95% της Τράπεζας, η Alfa
Ocean Developments Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία Συμμετοχών ελέγχει το 7,92%, ποσοστό 7,17% ελέγχει η Εθνική τράπεζα, ενώ το υπόλοιπο 64,97%
ανήκει σε μετόχους που ελέγχουν κάτω από 5%.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ η Lyktos Participations Επενδύσεων και Συμμετοχών θα διαθέτει τον ίδιο αριθμό μετοχών (15.750.000) και ποσοστό 9,97%, η Alfa Ocean Developments Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία Συμμετοχών 6.250.000 μετοχές και ποσοστό 3,96%, η Εθνική τράπεζα 5.661.840 μετοχές και ποσοστό 3,58%, οι λοιποί μέτοχοι 51.304.840 μετοχές και ποσοστό 32,49% και οι νέοι μέτοχοι 78.966.680 μετοχές και ποσοστό 50%.

Οι αιρέσεις

Ο κ. Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου που ελέγχει έμμεσα την Lyktos Participations Επενδύσεων και Συμμετοχών, η οποία αποτελεί κύριο μέτοχο της Τράπεζας με ποσοστό 19,95%2, σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, δήλωσε εγγράφως, μεταξύ άλλων «…την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην αύξηση ως επενδυτής υπό την προϋπόθεση ότι πριν την έναρξη της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, η ΤτΕ θα διαβεβαιώσει την Τράπεζα, εγγράφως, ότι η αύξηση θεωρείται επαρκής για τους εποπτικούς δείκτες και τους αναπτυξιακούς της σκοπούς».

Όπως σημειώνεται στο ενημερωτικό δελτίο «η επάρκεια των ενεργειών ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας για την αποκατάστασή της βάσει των εν ισχύ ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, δύναται να αξιολογηθεί από την ΤτΕ, κατόπιν της υποβολής από την πλευρά της Τράπεζας, σχεδίου κεφαλαιακής αποκατάστασης η υποβολή του οποίου έχει ζητηθεί το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, το νεότερο σχέδιο κεφαλαιακής αποκατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικότερες πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με αυτό που υποβλήθηκε στις 15
Ιουλίου.2022, να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που έχουν ληφθεί από την ΤτΕ, να συνάδει με την αναθεωρημένη στρατηγική για τη μείωση των ΝΡΕs της Τράπεζας και να αποτελεί μέρος του ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδιασμού, όπως αυτός αναμένεται να γνωστοποιηθεί στην ΤτΕ, επίσης το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.2022, μέσω του επικαιροποιημένου και συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου για τον Όμιλο.

Ενόψει των ανωτέρω, σημειώνεται στο ενημερωτικό, «δεν υφίσταται καμία βεβαιότητα για την πρόθεση του Κυρίου Μετόχου σχετικά με
την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν στην Αύξηση (είτε ολικώς, είτε μερικώς, είτε καθόλου). Στην περίπτωση κατά την οποία ο Κύριος Μέτοχος δεν ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα απισχνανθε. Επιπλέον εφόσον οι νέες μετοχές που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης του κυρίου μετόχου οι οποίες θα παραμείνουν αδιάθετες δεν καλυφθούν στο σύνολό τους από νέους μετόχους, τότε ενδέχεται η αύξηση να καλυφθεί μερικώς με άμεσο αντίκτυπο και ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ η έναρξη περιόδου εγγραφών και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής είναι η 7η
Σεπτεμβρίου και στις 27 Σεπτεμβρίου λήγει η περίοδος εγγραφών, άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής και μεταβίβασής
τους.

Τα κεφάλαια

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο δείκτης CET 1 διαμορφώθηκε στο 7,287%, ο δείκτης TIER 1 στο 8,327%
και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου στο 10,457%, πολύ κοντά στα απαιτούμενα κατώτατα όρια που πρέπει να τηρεί η Τράπεζα για το 2021 και είναι οι εξής: δείκτης CET 1: 5,676%, δείκτης TIER 1: 7,568% και συνολικός δείκτης κεφαλαίου: 10,090%.

Ωστόσο, στις 30 Ιουνίου 2022, ο δείκτης CET 1 διαμορφώθηκε στο 5,7325%, ο δείκτης TIER 1 στο 6,740% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου στο 8,7421%, εμφανίζοντας στο σύνολό τους σημαντική επιδείνωση κατά 1,5545, 1,587 και 1,7149 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Επιπλέον, με βάση το αποτέλεσμα της ετήσιας εποπτικής διαδικασίας ΕΔΕΑ-SREP 2021, τα απαιτούμενα κατώτατα όρια αναθεωρήθηκαν σε, δείκτης CET 1: 5,805%, δείκτης TIER 1: 7,740% και συνολικός δείκτης κεφαλαίου: 10,320%, με αποτέλεσμα και οι τρεις δείκτες της Τράπεζας να βρίσκονται πλέον κάτω από αυτά.

Επιπλόν η Τράπεζα υπόκειται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου ύψους 2,5% επί του σταθμισμένου ενεργητικού, ενώ παρέχεται κατεύθυνση προς την Τράπεζα ως προς τα πρόσθετα ιδια κεφάλαια (Pillar 2 Capital Guidance) της τάξεως του 2,25%.

Το επιπλέον περιθώριο κεφαλαίων κεφαλαιακής κατεύθυνσης (Pillar 2 Capital Guidance) θα πρέπει να τηρείται σε κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1). Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της πανδημίας του COVID-19 καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες ΕΒΑ, το πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπεται να λειτουργεί κάτω από το επίπεδο του επιπλέον περιθωρίου κεφαλαιακής κατεύθυνσης (Pillar 2 Capital Guidance) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για λόγους που σχετίζονται με οικονομικές επιπτώσεις και λειτουργικές δυσχέρειες οφειλόμενες στην πανδημία.

Κατά συνέπεια, η υποχρέωση που θα πρέπει τηρείται από την 1η Ιανουρίου.2023, πλέον των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων της
ΕΔΕΑ, των αποθεμάτων ασφαλείας και του επιπλέον περιθωρίου κεφαλαιακής κατεύθυνσης (Pillar 2 Capital Guidance), διαμορφώνει τον ελάχιστο υποχρεωτικό Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου της Τράπεζας από 01.01.2023 σε 15,07% (10,32+2,5%+2,25%).

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 63,65% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 από 62,26% στις 31 Δεκεμβρίου
2020. Το ύψος των NPEs επηρεάζει αρνητικά τα καθαρά έσοδα της Τράπεζας λόγω των αυξημένων προβλέψεων έναντι πιστωτικού κινδύνου και εξόδων απομείωσης, των εξόδων που συνδέονται με τις στρατηγικές ανάκτησης και άλλων λειτουργικών εξόδων και φόρων. Η Τράπεζα έχει την πρόθεση να επιταχύνει τις προσπάθειες μείωσης του επιπέδου των NPEs και πέραν των οργανικών, εξετάζει και μη οργανικές λύσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τιτλοποίηση απαιτήσεων και την αξιοποίηση της ευελιξίας που παρέχει το Ελληνικό Πρόγραμμα Παροχής Κρατικών Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων («ΗΡΑΚΛΗΣ»), καθώς επίσης και τις απευθείας πωλήσεις NPEs. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα, έχει
εκπονήσει Σχέδιο Μείωσης ΜΕΑ, βασική στόχευση του οποίου είναι η δραστική βελτίωση της χρηματοοικονομικής, οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής της Τράπεζας μέσω της μείωσης των NPEs και του σχετικού κόστους κινδύνου, που αποτελούν τους κύριους παράγοντες επιβάρυνσης της κερδοφορίας της Τράπεζας τα τελευταία χρόνια.

Σημειώνεται ότι η Παγκρήτια δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα μέσω δικτύου 45 καταστημάτων, 35 εκ των οποίων βρίσκονται
στην Κρήτη και 5 στην Αττική, ενώ παράλληλα διατηρεί παρουσία με 2 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και από ένα στην Πάτρα, στη Μήλο και στη Ρόδο.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Παγκρήτια: Αύξηση ενεργητικού κατά 584 εκατ. το 2021

Παγκρήτια Τράπεζα: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ των 100 εκατ. ευρώ – Αλλάζει ονομασία σε Candia Bank

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News