Business & Finance Τετάρτη 3/08/2022, 10:35
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Κέρδη ανά μετοχή 0,21 ευρώ το α’ εξάμηνο – Βελτιώνει τους στόχους για το έτος

Τρ. Πειραιώς: Κέρδη ανά μετοχή 0,21 ευρώ το α’ εξάμηνο – Βελτιώνει τους στόχους για το έτος

Εξομαλυμένα λειτουργικά κέρδη 285 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022 ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς «συνέπεια της ισχυρής ανάπτυξης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της αποκλιμάκωσης των εξόδων προβλέψεων». Τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,21 ευρώ, εκ των οποίων 0,16 ευρώ προήλθαν από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, έναντι 0,10 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Το προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδη 93 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2022 και κέρδη 635 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο 2022. Το προ φόρων αποτέλεσμα σε εξομαλυμένη βάση διαμορφώθηκε σε κέρδη 119 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο 2022 και κέρδη 306 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Τα κέρδη ανά μετοχή, εξομαλυμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, αυξήθηκαν σε 0,21 το πρώτο εξάμηνο 2022, σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με 0,10 το πρώτο εξάμηνο 2021. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος 92 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2022 και κέρδος 614 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,47 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Ο Δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 9% από 25% έναν χρόνο πριν. Οι τιτλοποιήσεις NPE Sunrise 3 και Solar, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 0,9 δισ. ευρώ, για τις οποίες έχουν εγγραφεί ήδη οι προϋπολογισμοί ζημιών, βρίσκονται σε προχωρημένη φάση και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2022, ενώ έχουν κατατεθεί οι σχετικές αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Ηρακλής»

Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς το πρώτο εξάμηνο του 2022 καταγράφθηκε οργανική μείωση NPE κατά 400 εκατ. ευρώ, που πρόκειται για την ιστορικά καλύτερη επίδοση. Παράλληλα αυξήθηκε κατά 1,5 δισ. το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανειών ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο, συνέπεια της ισχυρής νέας παραγωγής δανείων ύψους 4,4 δισ. ευρώ το 1ο εξάμηνο 2022. «Τα περιθώρια των δανείων παραμένουν ανθεκτικά», σημειώνεται στα αποτελέσματα εξαμήνου. 

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) σε εξομαλυμένη βάση διαμορφώθηκε στο 10%, με διατηρήσιμες ενισχυμένες αποδόσεις για το υπόλοιπο του έτους. 0 Δείκτης fully loaded CET1 στο 10,2%, υψηλότερα από τον ετήσιο στόχο, ενσωματώνοντας όλο το κόστος αποεπένδυσης των NPE για το 2022

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις 1ου 6μήνου 2022

  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των εσόδων από NPE, ανήλθαν σε €512εκατ., +3% ετησίως
  • Ισχυρή παραγωγή καθαρών εσόδων από προμήθειες στα €237 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από μισθώματα), +22% ετησίως, με ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς και κυρίως από τις δραστηριότητες χορήγησης δανείων
  • Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €408 εκατ., -4% ετησίως, με όφελος από τον εξορθολογισμό των εξόδων προσωπικού και τη βελτιστοποίηση των γενικών και διοικητικών εξόδων
  • Οργανικό έξοδο προβλέψεων δανείων στα €151 εκατ., -40% ετησίως

Αναθεωρημένες εκτιμήσεις έτους 2022

  • Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου €0,35, από €0,05 προηγουμένως
  • Δείκτης fully loaded CET1 περίπου 11%, από 10% προηγουμένως
  • Aύξηση των καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου €2 δισ., από €1,2 δισ. προηγουμένως
  • Δείκτης NPE στο περίπου 8%, από 9% προηγουμένως
  • Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε εξομαλυμένη βάση περίπου 8%, από 1% προηγουμένως

Χρ. Μεγάλου: Τίθενται τα θεμέλια για βιώσιμη κερδοφορία

Σχολιάζοντας τα εποτελέματα εξαμήνου ο διευθύνων σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς δήλωσε: 

«Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της στις αρχές του 2022, με το ΑΕΠ να ενισχύεται κατά 7,0% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων. O πλήρης αντίκτυπος του υψηλότερου πληθωρισμού αναμένεται να αποτυπωθεί αργότερα εντός της χρονιάς, μέσω του υψηλότερου κόστους για τις επιχειρήσεις και της μείωσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, και η χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του προγράμματος EU Next Generation, η επαναφορά του τουρισμού στα προ της υγειονομικής κρίσης επίπεδα και η αναμενόμενη αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης το 2022, αλλά και για αρκετά χρόνια στο μέλλον.

Για τον Όμιλο Πειραιώς Financial Holdings, το 2022 είναι έτος κατά το οποίο τίθενται τα θεμέλια για βιώσιμη κερδοφορία, μέσω της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025. Ο Όμιλος σημείωσε σημαντική πρόοδο σε όλους τους πυλώνες του επιχειρηματικού σχεδίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 9% από 13% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με συμβολή των δύο τελευταίων τιτλοποιήσεων NPE του προγράμματος «Ηρακλής», συνολικού ύψους €0,9 δισ., ενώ η επιτυχής παρακολούθηση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας είχε ως αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα οργανικής δημιουργίας NPE, €0,6 δισ. ευρώ.

Η εμπορική δύναμη της Πειραιώς αποκαλύπτεται τώρα που η εξυγίανση του ισολογισμού μέσω του σχεδίου Sunrise ολοκληρώθηκε. Το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου διευρύνθηκε κατά €1,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, ξεπερνώντας ήδη τον στόχο μας για ολόκληρο το έτος. O Όμιλος παρήγαγε καθαρά έσοδα από προμήθειες σε επίπεδα ρεκόρ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, με  ικανοποιητική απόδοση σε όλες τις γραμμές. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα βελτιώνεται διαρκώς σύμφωνα με τους στόχους μας και βρισκόμαστε σε τροχιά υλοποίησης μείωσης κόστους περίπου 25% στην 4ετή περίοδο του επιχειρηματικού μας σχεδίου, παρά τα πληθωριστικά εμπόδια. Τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,21 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, όταν ο ετήσιος στόχος ήταν €0,05.

Συνολικά, η υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου για το πρώτο εξάμηνο 2022 ήταν στιβαρή, ξεπερνώντας τους στόχους στις βασικές λειτουργικές γραμμές. Επιπλέον, το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2022, αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στον τραπεζικό τομέα συμπεριλαμβανομένης της Πειραιώς.

Παράλληλα, η Πειραιώς επιδιώκει τη δημιουργία πρόσθετης αξίας από το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της ύψους €800 εκατ, βασιζόμενη σε συνέργειες επιχειρηματικών τομέων με αξιοσημείωτο περιθώριο ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναβαθμίζουμε τους στόχους μας στα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για το έτος 2022. Συγκεκριμένα, στοχεύουμε πλέον σε δείκτη NPE 8%, αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων άνω των €2 δισ., δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded CET1 11% και κέρδη ανά μετοχή €0,35.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2022, στον Όμιλο Πειραιώς εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειες μας για την δημιουργία αξίας και βελτιστοποίησης όλων των βασικών λειτουργικών γραμμών, με στόχο την ενδυνάμωση του ισολογισμού, την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας μας και την προετοιμασία να ανταπεξέλθουμε σε κάθε πιθανό δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο στο εγγύς μέλλον».

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Alpha Bank: Διπλασιασμός της πιστωτικής επέκτασης και μονοψήφιος δείκτης NPEs από το α’ εξάμηνο του 2022

Eurobank: Διαχειρίσιμη η επίπτωση της κρίσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News