Business & Finance Πέμπτη 7/07/2022, 11:38
INTRUM

Επiχειρήσεις: Αναγκαία η εξειδικευμένη γνώση για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού

Επiχειρήσεις: Αναγκαία η εξειδικευμένη γνώση για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού

Απαραίτητη κρίνεται η εξειδικευμένη διαχείριση των επιπτώσεων του πληθωρισμού από τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους (68%) κρίνουν ότι δεν έχουν ούτε τις κατάλληλες γνώσεις ούτε όμως και την εσωτερική υποδομή ώστε να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του κλιμακούμενου πληθωρισμού. Παράλληλα, διάχυτη είναι η ανησυχία σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή τους στρατηγική, η οποία όπως θεωρούν οι επιχειρήσεις, εμποδίζεται από τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Μάλιστα περίπου οι μισές (52%) επιχειρήσεις εκφράζουν ανησυχία για τις συνέπειες από την άνοδο των επιτοκίων δανεισμού, παρότι περίπου τρεις στις 10 δηλώνουν ότι θα εξασφαλίσουν ή έχουν ήδη εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση.

Τα ευρύματα αυτά προκύπτουν από την ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών (European Payment Report) που διενήργησε η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Intrum σε 11.000 επιχειρήσεις σε 29 χώρες. Επίσης, σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (85%) οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι υποχρεώθηκαν να αποδεχτούν μεγαλύτερους χρόνους πληρωμής από τους πελάτες τους κατά τους 12 τελευταίους μήνες, ενώ έξι στους δέκα (59%) ερωτώμενους δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να πληρώνουν έγκαιρα τους προμηθευτές τους.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν δράσεις για να προστατεύσουν τη ρευστότητά τους και να υλοποιήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια

Με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των εκπρόθεσμων πληρωμών, το 73% των ερωτώμενων –ποσοστό αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο– δήλωσε ότι εστιάζει στις πρώιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ το 32% στην ψηφιοποίηση και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι χαμηλότερος κατά 10%, αποτυπώνοντας τη σημαντική ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις. Από την έκθεση προκύπτει επίσης πως στρατηγικές πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων για το 2022, τόσο για εισερχόμενες όσο και για εξερχόμενες πληρωμές, αποτελούν η βελτίωση της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου (33%) και η επαναξιολόγηση συμβάσεων με βασικούς προμηθευτές και συνεργάτες (32%). Ακόμη, το 82% στοχεύει να βελτιωθεί στη διαχείριση οφειλών.

Για την πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων, το 45% ζητά προκαταβολή (έναντι 40% το 2021), ενώ το 35% πραγματοποιεί πιστωτικό έλεγχο των πελατών (credit check), ενώ σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις όταν οι πελάτες ζητούν επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής, το 31% προσφέρει βελτιωμένους όρους, ενώ ίδιο ποσοστό (31%) δεν διαπραγματεύεται καθόλου και το 26% προσφέρει, εναλλακτικά, έκπτωση. Επιπλέον, έξι στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα στην Ελλάδα –ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό– δήλωσαν ότι προβαίνουν σε νομικές ενέργειες για να αντιμετωπίσουν μία πληρωμή σε καθυστέρηση ή την αθέτηση πληρωμής από έναν πελάτη. Η αμέσως επόμενη σε προτίμηση αντιμετώπιση είναι η χρήση εσωτερικών διαδικασιών ανάκτησης (39%).

Η βελτίωση του χρόνου πληρωμής των πελατών προς μια επιχείρηση αποτελεί «κλειδί» για τη βιωσιμότητα τόσο της ίδιας της επιχείρησης όσο και των προμηθευτών της

Από την ίδια έκθεση προκύπτει ότι παρότι το 46% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι οι πιστωτικές τους απώλειες μειώθηκαν κατά το 2022 (βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 2021), οι εκπρόθεσμες πληρωμές εξακολουθούν να έχουν σημαντικές συνέπειες. Παράλληλα, η βελτίωση του χρόνου πληρωμής των πελατών προς τις επιχειρήσεις θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να αποπληρώσουν με τη σειρά τους ταχύτερα τους προμηθευτές τους (75%), να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα (70%), να αναπτύξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους (68%) και να επιδιώξουν την ψηφιακή καινοτομία (43%).

Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πλέον περισσότερο ευαισθητοποιημένες στην ικανότητα των οφειλετών να πληρώνουν έγκαιρα

Οι επιχειρήσεις παραμένουν σε εγρήγορση για το ζήτημα των εκπρόθεσμων πληρωμών, καθώς το ποσοστό των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι από ποτέ σχετικά με την έγκαιρη αποπληρωμή έχει αυξηθεί σε 65% για το 2022 από 61% το 2021. Σύμφωνα με την έκθεση της Intrum, οι απώλειες λόγω επισφαλών χρεών και οι επιπλοκές από την καθυστέρηση πληρωμών πελατών παραμένουν τροχοπέδη στις αναπτυξιακές επενδύσεις των επιχειρήσεων, αλλά όχι τόσο όσο στο παρελθόν. Συγκεκριμένα μόνο το 35% των ερωτηθέντων δηλώνει πως κατά τους τελευταίους 12 μήνες οι επιπλοκές από καθυστερημένες πληρωμές στάθηκαν εμπόδιο στις επενδύσεις, έναντι 45% το 2021 και 55% το 2020.

Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν ότι η τάση για εκπρόθεσμη ή αθετημένη πληρωμή από τους πελάτες τους θα βαίνει βελτιούμενη, καθώς το 40% εκτιμά σταθερό ή μειωμένο τον σχετικό κίνδυνο κατά τους επόμενους 12 μήνες, έναντι 34% στην έρευνα του 2021. 

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας για την επιχειρηματική βιωσιμότητα

Έξι στις 10 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι εάν δεν αποδείξουν ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις περιβαλλοντικές ευθύνες τους σύντομα θα απωλέσουν πελάτες. Επιπλέον, τέσσερις στους 10 ερωτώμενους (42%) διατηρούν την πεποίθηση ότι θα τεθούν εκτός αγοράς μέσα στην επόμενη δεκαετία, εάν η επιχείρησή τους δεν βελτιωθεί σε θέματα βιωσιμότητας, ενώ επιπλέον έξι στους 10 (60%) επιταχύνουν ήδη την προσπάθεια ώστε να εξελιχθούν σε μια βιώσιμη επιχείρηση. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 63%.

Η προώθηση μιας βιώσιμης κουλτούρας έγκαιρων πληρωμών αποτελεί αναγκαιότητα

Παρά τις ανησυχίες για την αυξητική τάση και τον αντίκτυπο των εκπρόθεσμων πληρωμών, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν έχουν θεσπίσει σχετικό κώδικα δεοντολογίας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σε 73%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το 2021 και το 2020 ήταν 68%. Επίσης και παρά τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Καταπολέμηση των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες που δίνει η οδηγία διαμορφώνεται σε 59% και παραμένει σταθερό σε σχέση με το 2021 (58%).

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Intrum: Φόβοι για συσσώρευση οφειλών λόγω πληθωρισμού

Ο πόλεμος μεγαλύτερο «βαρίδι» από την πανδημία: 1 στις 4 επιχειρήσεις προβλέπει ζημίες

ΣΕΛΠΕ: Ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές φέτος – Συρρικνώνεται το διαθέσιμο εισόδημα

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News