Business & Finance Δευτέρα 23/05/2022, 10:49
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia: Έσοδα 3,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο – Οι προοπτικές για το 2022

Premia: Έσοδα 3,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο – Οι προοπτικές για το 2022

Έσοδα 3,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Premia Properties το α’ τρίμηνο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ από 0,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τριμηνο του 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ ενώ τα Προσαρμοσμένα EBITDA (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι  0,6 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Το πρώτο τρίμηνο του 2022 προστέθηκαν ακόμη δύο εξυπηρετούμενα οικιστικά ακίνητα (φοιτητικές εστίες) στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε 202,3 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει συνολικά 29 ακίνητα και συγκεκριμένα: 

  • Δεκαεννέα (19) επενδυτικά ακίνητα (15 ακίνητα εισοδήματος και 4 ακίνητα προς μελλοντική αξιοποίηση) συνολικής αξίας 153 εκατ. ευρώ έναντι 17 επενδυτικών ακινήτων συνολικής αξίας 146,8 εκατ. ευρώ την 31.12.2021.
  • Δέκα (10) σχολεία υπό διαχείριση μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ, με τη συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος να ανέρχεται σε €38,7 εκ. έναντι €39,2 εκ. την 31.12.2021.

Η Εταιρεία έχει επίσης υπογράψει εντός του 2021 προσύμφωνα για την απόκτηση δύο  ακόμη επενδυτικών ακινήτων, έχοντας καταβάλλει προκαταβολές ύψους 10,6 εκατ. ευρώ.

Ταμειακά διαθέσιμα 

Ο όμιλος διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα ύψους 86,7 εκατ. σε συνέχεια της έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) ύψους 100 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2022 και υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση να διαμορφώνεται σε 128 εκατ. ευρώ και τον καθαρό δανεισμό σε 75,6 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια του ΚΟΔ κατευθύνθηκαν εν μέρει (39,4 εκατ. ευρώ) σε αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται για επενδύσεις καθώς και κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 162,3 εκατ. ευρώ την 31.3.2022, έναντι 103 εκατ. ευρώ την 31.12.2021. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 75,6 εκατ. ευρώ έναντι 73,7 εκατ. ευρώ την 31.12.2021 με τον καθαρό συντελεστή μόχλευσης (Net LTV) να παραμένει σταθερός και να διαμορφώνεται σε 37,4% έναντι 37,1%.

Οι προοπτικές για το 2022 

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία, την αγορά ακινήτων και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δύσκολες.

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Παρά τη σημαντική αβεβαιότητα λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, η Premia Properties εκτιμά ότι είναι σε θέση να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις:

  • Μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) 7,7%
  • Μακροχρόνια συμβόλαια με μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WALT) 6,5 έτη και με περίπου 92% των σχετικών μισθωμάτων να υπόκειται σε αναπροσαρμογή τουλάχιστον βάσει του πληθωρισμού. Επιπλέον, η σύμβαση ΣΔΙΤ για τα δέκα (10) σχολεία έχει διάρκεια έως το 2041 με μέρος των εσόδων να ακολουθεί επίσης πληθωριστική αναπροσαρμογή,
  • Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση, με καθαρό συντελεστή μόχλευσης (Net LTV) 37,4%, μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 7,1 έτη και μέσο κόστος δανεισμού 2,8% και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων ως αποτέλεσμα του ΚΟΔ (περ. 60% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο 2,8% για την επόμενη 5ετία),
  • Ισχυρή μετοχική σύνθεση και σημαντικά διαθέσιμα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, και
  • Μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ που θα επιτρέψει στον Όμιλο να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα σχετικά φορολογικά πλεονεκτήματα.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Premia: Οι επόμενες κινήσεις μετά την μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News