Business & Finance Πέμπτη 12/05/2022, 10:01
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Στοχεύει σε κέρδη προ φόρων 25 εκατ. ευρώ το 2022

Πλαστικά Θράκης: Στοχεύει σε κέρδη προ φόρων 25 εκατ. ευρώ το 2022

Η στρατηγική του ομίλου Πλαστικά Θράκης για την επόμενη πενταετία, στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας ενισχύοντας την παραγωγή προϊόντων με υψηλότερη κερδοφορία, καθώς και στην εκμετάλλευση ευκαιριών για ανάπτυξη τόσο στους υφιστάμενους κλάδους δραστηριοποίησης όσο και σε νέους, δήλωσε η διοίκηση της εισηγμένης κατά την ετήσια ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών που πραγματοποιήθηκε χθες. 

Επίσης, έγινε αναφορά στο επενδυτικό πλάνο των τελευταίων 8 ετών, ύψους 237 εκατ. ευρώ, το οποίο σε συνδυασμό με την εσωτερική αναδιάρθρωση του Ομίλου έχει συνεισφέρει στη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

Σε ότι αφορά το τρέχον έτος (2022), η Διοίκηση ανέφερε ότι υλοποιείται απρόσκοπτα το επενδυτικό πλάνο ύψους Ευρώ 42 εκατ., και έλαβε χώρα συνοπτική αναφορά στις οικονομικές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί με την από 6 Μαΐου 2022 εταιρική ανακοίνωση.
Αναφορικά με το Β’ τρίμηνο του 2022, ο Όμιλος στοχεύει σε Κέρδη προ Φόρων ύψους 9 εκατ. ευρώ που σημαίνει στόχευση για αύξηση 140% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2019, αλλά μειωμένα κατά 72% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2021, όπως και ήταν αναμενόμενο, λόγω της έλλειψης της ζήτησης των προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Συνολικά για το 2022, αν και υπάρχει εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα για το Β’ εξάμηνο, ο Όμιλος στοχεύει βάσει του προϋπολογισμού του σε Κέρδη προ Φόρων άνω των Ευρώ 25 εκατ.

Η Διοίκηση σημείωσε ότι ο Όμιλος διαχειρίστηκε επαρκώς τα υψηλά κόστη α’ και β’ υλών, ενέργειας και μεταφορικών, και οι παραπάνω στόχοι παραμένουν επιτεύξιμοι, εφόσον δεν υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση στις μακροοικονομικές συνθήκες, στα επίπεδα επάρκειας υλικών και ενέργειας, το επίπεδο της ζήτησης παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα και δεν παρουσιαστούν άλλοι παράγοντες που θα δημιουργήσουν επιπλέον δυσχέρεια στην αγορά.

Οι επιδόσεις του 2021 

Σχετικά με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του 2021, έγινε αναφορά στα επίπεδα ζήτησης των βασικών κλάδων πωλήσεων των προϊόντων, στη πορεία των βασικών στοιχείων του κόστους παραγωγής και διανομής, στις υλοποιημένες επενδύσεις του έτους (ύψους Ευρώ 30,3 εκατ.), και στην πολύ σημαντική μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά Ευρώ 92,8 εκατ. εντός των ετών 2020 – 2021, ώστε ο Όμιλος στο τέλος του 2021 να έχει αρνητικό Καθαρό Δανεισμό ύψους -Ευρώ 9,3 εκατ.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα Οικονομικά Αποτελέσματα, τα οποία σημείωσαν ιστορικά υψηλή κερδοφορία και αναλύθηκε πως τα προϊόντα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας είχαν για τα έτη 2020 και 2021 σημαντική συνεισφορά στα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου. Συγκεκριμένα για το 2021, η συνεισφορά ανήλθε σε Ευρώ 51,8 εκατ. από τη συνολική κερδοφορία του έτους ύψους Ευρώ 83,9 εκατ.
Επίσης, παρουσιάστηκε η βελτίωση όλων των μεγεθών του Ισολογισμού, και τέλος, παρουσιάστηκε η Κατάσταση Ταμειακών Ροών του έτους 2021, δίνοντας έμφαση στην υψηλή ρευστότητα, παρά την απομείωση του δανεισμού και τη διανομή μερισμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τα δυο τελευταία έτη, η εταιρεία εκτιμάται ότι θα διανείμει στους μετόχους μερίσματα ύψους Ευρώ 23,2 εκατ., εφόσον στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας εγκριθεί η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2021 ύψους Ευρώ 11,75 εκατ., εκ των οποίων έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους Ευρώ 4,75 εκατ., επομένως εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση, θα διανεμηθεί επιπλέον ποσό ύψους Ευρώ 7 εκατ. (μικτό ποσό), ήτοι 0,1600312674 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Αναφορικά με θέματα σχετικά με τη Βιωσιμότητα (ESG), η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Διοίκησης, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του Ομίλου, όπως εναρμονίζονται με του στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τρόπο και το πλάνο περιορισμού του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος του Ομίλου, με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά παραγόμενο κιλό και την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και αναφέρθηκαν οι τρόποι που ο Όμιλος συνεισφέρει στην Κυκλική Οικονομία, με ενέργειες για ανάλωση περισσότερων ανακυκλωμένων υλικών, την παραγωγή πλήρως ανακυκλώσιμων προϊόντων, και ενέργειες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη μείωση του βάρους και τις ιδιότητες των προϊόντων.

Τέλος, ειδική αναφορά έγινε στην πλατφόρμα “In-the-Loop”, μια πρωτοπόρο πρωτοβουλία του Ομίλου, που φέρνει κοντά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της αλυσίδας αξίας και σκοπεύει να αυξήσει την αξία των πλαστικών αποβλήτων, μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους.

moneyreview

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News