ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παγκρήτια Τράπεζα: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ εγκρίνει η Γ.Σ.

Παγκρήτια Τράπεζα: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ εγκρίνει η Γ.Σ.

Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλεί σήμερα η Παγκρήτια Τράπεζα με βασικό θέμα την εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100 εκατ. ευρώ. Η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας, με βάση την άσκηση του δικαιώματος τους προτίμησης. 

Στην έκτακτη γενική συνέλευση η διοίκηση της Παγκρήτιας Τράπεζας θα ενημερώσει τους μετόχους της για την συγχώνευση με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και την δημιουργία μιας νέας Τράπεζας με την επωνυμία Candia Bank. Να σημειωθεί ότι έκτακτη γενική συνέλευση για το ίδιο θέμα συγκαλεί σήμερα και η Συνεταιριστική Χανίων. 

Με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική έκθεση που δημοσίευσε η Παγκρήτια τράπεζα για το 2021, ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση ανήλθε σε 57,2% και ο δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 38,3%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 10,457%. 

Προσύμφωνο με την Συνεταιριστική Χανίων

Να σημειωθεί ότι στις 22 Οκτωβρίου 2021, η Τράπεζα προχώρησε σε υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, βάσει του οποίου οι δυο τράπεζες δήλωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε συνένωση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω συγχώνευσης, ως ο προσφορότερος τρόπος της από κοινού ανάπτυξης των τραπεζικών τους εργασιών.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν, με δυνατότητα παράτασης, στην υπογραφή σχετικής δεσμευτικής σύμβασης για την εν λόγω συγχώνευση, μέχρι την 31η Μαρτίου 2022, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτήν όλες οι απαραίτητες κατά το νόμο απαιτήσεις για την συναλλαγή, αλλά και η βούληση των δυο πλευρών για τους ειδικότερους όρους.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση των παρακάτω προϋποθέσεων: 

i. Τη διεξαγωγή, εκατέρωθεν, πλήρους και ικανοποιητικού οικονομικού, φορολογικού και νομικού ελέγχου, 

ii. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δυο πλευρών για την ακριβή δομή και τους όρους της συγχώνευσης, και 

iii. Τη λήψη όλων των απαιτούμενων κατά νόμο εγκρίσεων, τόσο των εποπτικών και διοικητικών αρχών, όσο και των εταιρικών οργάνων διοίκησης και λήψεως αποφάσεων της κάθε πλευράς.

Η HSBC

Περί το τέλος Δεκεμβρίου του 2021, η Τράπεζα υπέβαλε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξαγορά του Ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC Continental Europe, με έδρα στο Παρίσι.

Η κίνηση αυτή, όπως αναφέρει η Παγκρήτια τράπεζα, κρίθηκε σκόπιμη αλλά και συμφέρουσα, από άποψη στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς θα συνεισφέρει στην ταχύτερη ανάπτυξη και επέκταση της Τράπεζας, τόσο γεωγραφικά και ιδίως στο νομό Αττικής, όσο και από άποψη δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών, δεδομένου ότι το δίκτυο των καταστημάτων, η εξειδίκευση του προσωπικού και το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της HSBC στην Ελλάδα, είναι απολύτως συμπληρωματικά εκείνων της Τράπεζας και γι’ αυτό, όπως σημειώνει η Τράπεζα τα είχε συμπεριλάβει στον επιχειρηματικό της σχεδιασμό για ανάπτυξη, σε βάθος τριετίας.

Η HSBC Continental Europe, αποδεχόμενη το αίτημα της Τράπεζας, έθεσε στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα οικονομικά και λοιπά ενημερωτικά στοιχεία, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των οποίων, η Τράπεζα υπέβαλλε στις 10 Ιανουαρίου 2022, δεσμευτική προσφορά, προκειμένου να αποκτήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποκαταστήματος της HSBC στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι, η επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται στην απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, η καθαρή αξία των οποίων (Net Asset Value – NAV), μετά από διαπραγμάτευση, συμφωνήθηκε στα 95 εκατ. ευρώ, έναντι τιμήματος 1 ευρώ, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας. 

Παράλληλα, στην επιχειρηματική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνεται και η απόκτηση του δικτύου των 15 υποκαταστημάτων της HSBC στην Ελλάδα, καθώς και του συνόλου του προσωπικού, που εκτιμάται ότι κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, θα αριθμεί περίπου τα 320 άτομα. Επιπροσθέτως, συμφωνήθηκε προσαύξηση του NAV κατά 10 εκατ. ευρώ επιπλέον, χωρίς μεταβολή στο ύψος του τιμήματος, σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την οριστική μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Τράπεζα, υπάρξει μείωση των εσόδων της τάξεως του 70% και πλέον, από διαρροή εταιρικών πελατών, οι οποίοι δεν θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με την Τράπεζα.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Τράπεζας μεταξύ άλλων προβλέπει:

• Η μεγαλύτερη δυνατή εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με στόχο τη δυναμική μείωση του δείκτη των NPEs στα επόμενα έτη, τόσο μέσω των σκοπούμενων τιτλοποιήσεων, όσο και μέσω της αποτελεσματικότητας του διαχειριστή – QQuant Master Servicer SA – αλλά και της αξιοποίησης του μοντέλου εκτίμησης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, στο πλαίσιο της υποβοήθησης της διαχείρισης.

• Την ανάπτυξη των εργασιών και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, προσωρινά, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης των σταθμισμένων, κατά κίνδυνο, στοιχείων του Ενεργητικού (συνθετική τιτλοποίηση – risk transfer, αντικατάσταση στοιχείων Ενεργητικού κ.α.) και στη συνέχεια, μέσω της σχεδιαζόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτιμώμενου ύψους 100 εκ. ευρώ, αλλά και της έκδοσης πρόσθετων μέσων των κεφαλαίων της κατηγορίας 1 ή και της κατηγορίας 2 (additional Tier 1 ή Tier 2) – ενέργειες, οι οποίες, παράλληλα, θα αντισταθμίσουν επαρκώς την επίδραση από τις μεταβατικές διατάξεις του IFRS 9 για τα εποπτικά κεφάλαια.

• Η ενσωμάτωση του Ελληνικού δικτύου υποκαταστημάτων της HSBC και η ολοκλήρωση της συγχώνευσης, με απορρόφηση, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

• Η λήψη της αδείας λειτουργίας, από την Τράπεζα της Ελλάδος, για την ενεργοποίηση της θυγατρικής εταιρείας Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring), και η λήψη άδειας για τη δημιουργία νέας θυγατρικής εταιρείας για την ανάπτυξη υπηρεσιών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing).

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News