ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Δάνεια 27 δισ. ευρώ και διπλάσια κέρδη έως το 2025 προβλέπει το business plan 

Τρ. Πειραιώς: Δάνεια 27 δισ. ευρώ και διπλάσια κέρδη έως το 2025 προβλέπει το business plan 

Εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους περίπου 27 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά έως και το 2025, καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, διπλασιασμός της κερδοφορίας στο 1,2 δισ. ευρώ το 2025 έναντι 600 εκατ. ευρώ το 2021 με δυνατότητα διανομής μερίσματος από το 2024, πλήρως εξυγιασμένη τράπεζα με δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων 3% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16%, είναι οι βασικοί στόχοι που θέτει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω του νέου επιχειρησιακού σχεδίου, που παρουσιάζεται από την διοίκηση της Τράπεζας στους αναλυτές.

Συγκεκριμένα το επιχειρησιακό σχέδιο της περιόδου 2022-2025 προβλέπει: 

 • Εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους περίπου 27 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατά την περίοδο 2022-2025.
 • Καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ.
 • Ενίσχυση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 140 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2022-2025, μέσω οργανικής ανάπτυξης και νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών στο asset management και τη διαχείριση ακινήτων
 • Επίτευξη βέλτιστης λειτουργικής αποτελεσματικότητας, με μείωση του κόστους κατά περίπου 25% την περίοδο 2022-2025
 • Διπλασιασμός της κερδοφορίας προ προβλέψεων, σε επαναλαμβανόμενη βάση, σε 1,2 δισ. ευρώ το 2025, σε σύγκριση με 600 εκατ. ευρώ το 2021, θέτοντας τη βάση για σταθερές και βιώσιμες αποδόσεις για τους μετόχους
 • Πρωταγωνιστική θέση στο asset management, με στόχο τον διπλασιασμό των κεφαλαίων υπό διαχείριση ως το 2025, φτάνοντας περίπου τα 12 δισ. ευρώ. 
 • Πλήρως εξυγιασμένη τράπεζα, με την τελική φάση μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων να οδηγεί σε δείκτη περίπου 3%, αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εξορθολογισμό του οργανικού εξόδου προβλέψεων στις περίπου 40 μ.β. επί των δανείων
 • Στήριξη στη δυναμική των κύριων δραστηριοτήτων και στην ηγετική παρουσία στην αγορά, για την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από το οικονομικό περιβάλλον και την ψηφιοποίηση
 • Κορυφαία θετική επίδραση στον τομέα του ESG, με αύξηση των βιώσιμων τραπεζικών δραστηριοτήτων περίπου στα 9 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2022-2025 (χρηματοδοτήσεις, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, έκδοση τίτλων)
 • Μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 13% το 2021 σε περίπου 9% το 2022 και περίπου στο 3% το 2025
 • Διατηρήσιμη απόδοση επί του μέσου όρου των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 6% το 2022 και περίπου 12% το 2025
 • Κεφαλαιακό επίπεδο περίπου στο 16% για το 2022, με απορρόφηση της επίπτωσης της τελευταίας φάσης εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου, η οποία, στη συνέχεια, οδηγούμενη από την παραγωγή οργανικού κεφαλαίου, θα διαμορφωθεί υψηλότερα του 17% το 2025
 • Δυνητική διανομή μερίσματος από το 2024, συναρτήσει της απόδοσης και της πορείας των κεφαλαίων

Όπως επισημαίνει η διοίκηση έχοντας επιτύχει τον μετασχηματισμό της μέσω του σχεδίου Sunrise, το Business Plan 2022-2025 στοχεύει να θέσει τις κύριες μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες που θα ενισχύσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις προοπτικές των τραπεζικών μας δραστηριοτήτων.

Ο πυρήνας της στρατηγικής μας είναι η περαιτέρω επέκταση της θέσης της Τράπεζας Πειραιώς ως κορυφαίου παράγοντα σταθερότητας στην ελληνική οικονομία, που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την καινοτομία. Η πορεία αυτή ενισχύεται περαιτέρω, καθώς υλοποιείται η στρατηγική του Ομίλου που επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες:

 • Τομές στο λειτουργικό κόστος για την επίτευξη βέλτιστου επίπεδου λειτουργικής αποτελεσματικότητας
 • Διεύρυνση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, στοχεύοντας σε έσοδα υψηλής απόδοσης κεφαλαίων
 • Στοχευμένη προσέγγιση απόδοσης στο πλαίσιο της στρατηγικής πιστωτικής επέκτασης

«Η Τράπεζα Πειραιώς θα διατηρήσει αυστηρή πειθαρχία στον περιορισμό του λειτουργικού της κόστους και θα αυξήσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της, στοχεύοντας σε αναλογία κόστους-εσόδων χαμηλότερα του 40% ως το τέλος του 2025. Επιδίωξή είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα μέχρι το 2025 με περαιτέρω μείωση των δαπανών στο επίπεδο των 700 εκατ. ευρώ ενώ παράλληλα θα επενδύουμε στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

Οι στόχοι μας περιλαμβάνουν στοχευμένη δανειακή επέκταση περίπου 7 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2022-2025, φθάνοντας στα περίπου 35 δισ. ευρώ εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος της περιόδου, εστιάζοντας σε τομείς όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ενέργεια.

Ένας πρόσθετος τομέας στον οποίο η Τράπεζα Πειραιώς φιλοδοξεί να αποκτήσει ηγετική θέση, είναι αυτός του Asset Management, στοχεύοντας σε περίπου 12 δισ. ευρώ συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση το 2025.

Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να αυξήσει την απόδοση επί των μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) σε περίπου 6% για το 2022 και σταδιακά να φτάσει στο περίπου 12% το 2025. Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού μας θα επιτρέψει τη δυνητική διανομή μερίσματος στους μετόχους μας από το 2024, σε συνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις.

Η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει επίσης στη διερεύνηση και νέων εμπορικών και στρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο Όμιλος εντείνει την εφαρμογή τους, συγκεκριμένα, με ενίσχυση στις τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες και τη διαχείριση ακινήτων. Παράλληλα με τα ανωτέρω, αξιοιποιεί τις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος και ενισχύει την ψηφιακή διάσταση στην πρόταση αξία προς τους πελάτες.

Σε συνδυασμό με τις χρηματοικονομικές μας επιδιώξεις, στον Όμιλο Πειραιώς, προχωράμε συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και δημιουργούμε υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές που ενσωματώνουν βέλτιστα κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης), στις δραστηριότητές μας. Η εν λόγω στρατηγική θα μας επιτρέψει να μεγιστοποιήσουμε τη συμβολή μας στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Για την περίοδο 2022-2025 στοχεύουμε να αυξήσουμε τη βιώσιμη τραπεζική μας δραστηριότητα κατά περίπου 9 δισ. ευρώ». 

Δείτε αναλυτικά το business plan της Τράπεζας Πειραιώς στα Σχετικά αρχεία.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Τρ. Πειραιώς: Εξαγόρασε την lolcus Investments αντί 10 εκατ. ευρώ

Τρ. Πειραιώς: Συνεργασία με τη Euronet Worldwide στις κάρτες και στις εκκαθαρίσεις συναλλαγών

Τρ. Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Trastor

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Τράπεζα Πειραιώς business plan

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News