Business & Finance Παρασκευή 19/11/2021, 19:05
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Flexopack: Αύξηση του κύκλου εργασιών στο 9μηνο

Flexopack: Αύξηση του κύκλου εργασιών στο 9μηνο

Αύξηση του κύκλου εργασιών στους εννέα πρώτους μήνες κατέγραψε η Flexopack τόσο σε επίπεδο ομίλου όσι και εταιρείας. 

Τα αποτελέσµατα του οµίλου και της εταιρείας για το εννεάµηνο του 2021 (1.1.2021-30.9.2021), συγκρινόµενα παράλληλα και µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης 2020 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

α) Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 81,304 εκατ. ευρώ, έναντι 76,260 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,6% και ο εταιρικός σε 68,097 εκατ. ευρώ, έναντι 64,399 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 5,7%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο οµίλου σε 9,005 εκατ. ευρώ, έναντι 12,932 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 30,4% και σε εταιρικό επίπεδο σε 7,329 εκατ. ευρώ έναντι 10,952 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 33,1%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο οµίλου σε 13,556 εκατ. ευρώ, έναντι 17,355 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 21,9% και σε εταιρικό επίπεδο σε 10,687 εκατ. ευρώ έναντι 14,224 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 24,9%.

δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον όµιλο σε 8,790 εκατ. ευρώ, έναντι 11,658 εκατ. ευρώ µειωµένα κατά 24,6% και για την εταιρεία σε 6,968 εκατ. ευρώ έναντι 10,214 εκατ. ευρώ µειωµένα κατά 31,8%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός του οµίλου την 30/9/2021 ανήλθε σε 13,187 εκατ. ευρώ, τα ταµειακά διαθέσιµα σε 16,298 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 89,739 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση τα αποτελέσµατα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις παρακάτω αιτίες.

Η παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα η οποία επλήγη σηµαντικά από την πρωτοφανή πανδηµία Covid19, παρουσιάζει κατά το τρέχον έτος σηµαντική διαταραχή στις αλυσίδες µεταφορών, εφοδιασµού και ενέργειας µε κύρια χαρακτηριστικά τα παρακάτω :

1.Συνεχιζόµενες ελλείψεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών σε παγκόσµιο επίπεδο.

2.Σηµαντικές και συνεχείς αυξήσεις των τιµών των πρώτων υλών στη διεθνή αγορά.

3.Σηµαντική αύξηση του µεταφορικού κόστους και ιδίως του ναυτιλιακού ναύλου για τις µεταφορές µε κοντέινερ.

4. Σηµαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους. 

Και τα 4 ως άνω σηµεία έχουν άµεση επίδραση στην δραστηριότητα του οµίλου, µε δεδοµένη τόσο την σηµαντική εξωστρέφεια αυτού, όσο και τις ενεργειακές του ανάγκες για την παραγωγική του δραστηριότητα. Εντός του ως άνω πλαισίου, ο όµιλος έχει θέσει βασικές προτεραιότητες αναφορικά µε την διαχείριση της ως άνω διαταραχής και των συνακόλουθων αρνητικών συνεπειών της, µε έµφαση στην διασφάλιση της συνεχούς και αδιατάρακτης παραγωγικής του λειτουργίας.

Ειδικότερα :

Λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει την επάρκεια των πρώτων υλών, µε σκοπό την πλήρη κάλυψη της παραγωγικής του δραστηριότητας. Για την αντιµετώπιση του κινδύνου αύξησης των τιµών των πρώτων υλών και των τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας, προσαρµόζει ανάλογα την εµπορική πολιτική του, ώστε µέρος του εν λόγω κινδύνου, στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό, µε βάση τις εκάστοτε διαµορφούµενες συνθήκες ανταγωνισµού, να µετακυλίεται. Μέχρι σήµερα οι αυξήσεις στις τιµές πώλησης δεν αντιστάθµισαν πλήρως τις µεγάλες αυξήσεις στα κόστη των πρώτων υλών και τα µεταφορικά, κυρίως λόγω της αναπόφευκτης χρονικής υστέρησης, µε συνέπεια αυτό να είναι εµφανές στα αποτελέσµατα του οµίλου.

Σηµειώνεται ότι σε σχέση µε την εν εξελίξει πανδηµία Covid-19, ο όµιλος έχει από την πρώτη στιγµή υιοθετήσει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες υγειονοµικής ασφάλειας, σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες και χάρη στην πιστή τήρηση και εφαρµογή των εν λόγω διαδικασιών έχει διασφαλίσει την ακώλυτη λειτουργία όλων των παραγωγικών του µονάδων και των επιµέρους τµηµάτων και διευθύνσεων αυτών.

Με βάση τα δεδοµένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθµό που είναι δυνατό να προβλεφθεί (καθώς τα δεδοµένα είναι ακόµη ευµετάβλητα), η διοίκηση του οµίλου εκτιµά ότι δεν υφίσταται µέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του οµίλου καθώς δεν έχει πληγεί η οικονοµική δραστηριότητα και η χρηµατοοικονοµική κατάσταση του οµίλου.

Παρόλα αυτά, δεδοµένου ότι βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη η εξάπλωση της πανδηµίας Covid-19, η διαταραχή στις αλυσίδες µεταφορών και εφοδιασµού καθώς και ενέργειας, χωρίς να είναι ορατό το ενδεχόµενο αποκλιµάκωσής τους, η διοίκηση του οµίλου τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά µε τις µελλοντικές επιπτώσεις στις προοπτικές του οµίλου και της εταιρείας, και δε δύναται να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο οι συνολικές επιδόσεις και η πορεία του οµίλου και της εταιρείας να επηρεαστούν στο µέλλον αρνητικά.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News