Business & Finance Παρασκευή 19/11/2021, 14:15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia: Αύξηση εσόδων το 9μηνο – Διευρύνθηκε το χαρτοφυλάκιο

Premia: Αύξηση εσόδων το 9μηνο – Διευρύνθηκε το χαρτοφυλάκιο

Αύξηση εσόδων, βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2020 ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων επενδύσεων καθώς και της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ, κατέγραψε στο 9μηνο η Premia.

  • Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου το εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020, με τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων να διαμορφώνονται σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία (Covid-19), με τη σχετική μείωση να ανέρχεται σε 0,2 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2021.
  • Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν σε 5,2 εεκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020. Το EBITDA μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία (Adjusted EBITDA),  ανήλθε σε 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020.
  • Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν για το εννεάμηνο 2021 σε 5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το εννεάμηνο 2021 σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Παράλληλα, η PREMIA ενίσχυσε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο επενδύσεών της στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box, επεκτείνοντας παράλληλα τη δραστηριότητα της στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων.

Σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα (9) νέων ακινήτων καθώς και στρατηγική είσοδος στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων.

  • Αγορά ενός (1) νέου ακινήτου logistics και ενός (1) εμπορικού ακινήτου (big-box) συνολικής εύλογης αξίας 7,8 εκατ. ευρώ την 30.09.2021.
  • Απόκτηση την 29.6.2021 έναντι τιμήματος 24,6 εκατ. ευρώ του συνόλου των μετοχών (6) ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εκμεταλλεύονται συνολικά επτά (7) ακίνητα, εκ των οποίων πέντε (5) logistics και δύο (2) big boxes, συνολικής εύλογης αξίας 55,2 εκατ. ευρώ την  30.09.2021.
  • Υπογραφή προσυμφώνου με την DIMAND το Σεπτέμβριο 2021 για την απόκτηση αυτοτελούς ακινήτου εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments) στον Πειραιά. Η συνολική αξία της συναλλαγής θα ανέλθει σε 10,2 εκατ. ευρώ. 

Αύξηση κατά 63% της συνολικής αξίας επενδύσεων του Ομίλου, η οποία διαμορφώθηκε σε 173,1 εκατ. ευρώ την 30.9.2021.

  • Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου περιλαμβάνει δεκαέξι (16) επενδυτικά ακίνητα αξίας 131,6 εκατ. ευρώ, έναντι επτά (7) ακινήτων αξίας 65,9 εκατ. ευρώ την 31.12.2020. Επιπλέον, καταβλήθηκε προκαταβολή ύψους 2 εκατ. ευρώ κατά την υπογραφή του ανωτέρω προσυμφώνου αγοράς ακινήτου στον Πειραιά.
  • Ο Όμιλος παράλληλα έχει επενδύσει από το 2020 σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία) μέσω της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ η οποία έχει τη διαχείριση δέκα (10) σχολικών μονάδων στην Αττική μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ. Η συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος) ανήλθε σε 39,5 εκατ. ευρώ την 30.9.2021 έναντι 40,4 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.

Σημαντική αύξηση της Καθαρής Θέσης του Ομίλου η οποία διαμορφώθηκε σε 114,6 εκατ. ευρώ καθώς και των ταμειακών διαθεσίμων τα οποία ανήλθαν σε 43,8 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια της πρόσφατης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου («ΑΜΚ»)

  • Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε 114,6 εκατ. ευρώ έναντι 38,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2020, καθώς ενσωματώνεται πλήρως η ΑΜΚ συνολικής αξίας 75 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2021 με την έκδοση συνολικά 52.083.331 νέων μετοχών,  ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, σε τιμή διάθεσης 1,44 ευρώ ανά νέα μετοχή, που περιλάμβανε συνδυαστικά: (α) εισφορές περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας 27,5 εκατ. ευρώ (μετοχές των 6 εταιριών που αποκτήθηκαν στις 29.6.2021 αξίας 23,6 εκατ. ευρώ, καθώς και ομολογίες έκδοσης της Εταιρείας αξίας 3,9 εκατ. ευρώ και (β) μετρητά ύψους 47,5 εκατ. ευρώ.
  • Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ΑΜΚ, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανήλθαν σε 43,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.

Προοπτικές για το 2021

Η PREMIA συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου παρά τις  αβέβαιες επικρατούσες συνθήκες, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, που έχουν διαμορφωθεί  λόγω της πανδημίας κορονοϊού (Covid-19) αλλά και της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση  και τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία, την αγορά ακινήτων και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δύσκολες. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Η PREMIA έχει επιλέξει στρατηγικά κλάδους και τύπους ακινήτων διαμορφώνοντας ένα  χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, ανθεκτικό στις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και έναντι του  πληθωρισμού, με μακροχρόνιες συμβάσεις και υψηλής φερεγγυότητας μισθωτές. Λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την ισχυρή μετοχική της βάση και την ενισχυμένη  χρηματοοικονομική διάρθρωσή της μετά την πρόσφατη ΑΜΚ, η Εταιρεία εκτιμά ότι είναι σε θέση  να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον.

Η PREMIA εστιάζει στην έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών με στόχο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και υπεραξιών για τους μετόχους της, επιδιώκοντας την ενίσχυση της παρουσίας της στους στρατηγικούς κλάδους που είναι ήδη τοποθετημένη, όπως logistics, εμπορικά ακίνητα τύπου big-box και κτίρια κοινωνικών υποδομών, καθώς επίσης και στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων στον οποίο εισήλθε πρόσφατα και τον οποίο σκοπεύει να αναπτύξει δυναμικά. Παράλληλα, αξιολογεί συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς ακινήτων με στόχο, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό της και σε άλλους κλάδους του real estate.

Ταυτόχρονα με την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, η PREMIA επιδιώκει την ενεργή διαχείριση της κεφαλαιακής της δομής και στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας διερευνά τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησής της, με στόχο την περαιτέρω δυναμική και υγιή ανάπτυξή της.

Τέλος, με γνώμονα την ενδυνάμωση της στρατηγικής θέσης της PREMIA στην αγορά ακινήτων, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση της ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας («ΑΕΕΑΠ»). Η λήψη της σχετικής άδειας  υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω απόφαση εξυπηρετεί τον  στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση  της στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το  πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ.

moneyreview.gr

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News