Business & Finance Δευτέρα 15/11/2021, 10:25
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: «Άλμα» 34,6% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο

Πλαστικά Θράκης: «Άλμα» 34,6% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο

Σε 341,6 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Πλαστικά Θράκης το εννεάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 34,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ομοίως,τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 96,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 84,5%, συγκριτικά με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης, για το εννεάμηνο του 2021, τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο ομίλου, που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, ανέρχονται σε 50,7 εκατ. ευρώ.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, ο όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό καθαρό δανεισμό (Net Cash) ύψους 22,7 εκατ. ευρώ, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30.09.2021 ανήλθε σε 247,9 εκατ., σε σχέση με 174,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο όμιλος κατάφερε αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας του, αντισταθμίζοντας με επιτυχία τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις και αυξομειώσεις σε επίπεδο ζήτησης. 

Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκε:

  • Αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα του κλάδου των κατασκευών.
  • Διατήρηση της ζήτησης στους κλάδους των υποδομών και στον αγροτικό τομέα.
  • Διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας.
  • Σημαντική μείωση της ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία.
  • Διατήρηση των αυξημένων τιμών πρώτων υλών, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιπλέον αυξήσεις, ανάλογα το είδος της πρώτης ύλης και τη γεωγραφική περιοχή.
  • Σημαντικά αυξημένο κόστος ενέργειας, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.
  • Σημαντικά αυξημένο μεταφορικό κόστος με σημαντικές ελλείψεις τόσο σε διαθέσιμα επίγεια μέσα μεταφοράς, όσο και σε 
    εμπορευματοκιβώτια.
  • Σημαντικά αυξημένο κόστος β’ υλών και υλικών συσκευασίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής του Ομίλου στην Αμερική, Thrace Linq Inc.

Πλαστικά Θράκης: «Άλμα» 34,6% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο-1

Επισημαίνεται ότι στο Προσαρμοσμένο (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται κέρδη από πώληση παγίων αξίας 760 χιλ. ευρώ και ζημιές απομείωσης παγίων αξίας 742 χιλ., τα οποία αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας Don & Low LTD. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται προβλέψεις δαπανών αξίας 400 χιλ. ευρώ που σχετίζονται με αμοιβές και αποζημιώσεις προσωπικού.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, προχωράει η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του ομίλου, αλλά και του επιπρόσθετου έκτακτου επενδυτικού πλάνου ύψους 25,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 21,4 εκατ. αφορούν στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη και 4,1 εκατ. στις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του ομίλου στη Σκωτία.

Διανομή μερίσματος

Σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4.750 χιλ. ευρώ (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Οι προοπτικές

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης 2021, αν και αναμένεται επιβράδυνση σε επίπεδο κερδοφορίας, συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους. Η περαιτέρω κάμψη της ζήτησης των προϊόντων προσωπικής προστασίας και υγείας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των αυξημένων τιμών των α’ και β’ υλών, του κόστους ενέργειας και του μεταφορικού κόστους, αναμένεται να επηρεάσουν τους τελευταίους μήνες του έτους και να διαμορφώσουν συνθήκες αβεβαιότητας και για την επόμενη χρονιά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, «σε αυτό το μακροοικονομικό περιβάλλον, ο όμιλος ενεργεί με γνώμονα τη διατήρηση της κερδοφορίας που προέρχεται από το  παραδοσιακό μίγμα πωλήσεων, έχοντας σε προγενέστερο χρόνο πραγματοποιήσει μια σειρά ενεργειών και εξακολουθώντας να υλοποιεί ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση». Ταυτόχρονα, προτεραιότητα του ομίλου αποτελεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η πρόσβαση σε νέες αγορές, ενώ υλοποιούνται ενέργειες αναφορικά με την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

Παράλληλα, η διοίκηση του ομίλου εργάζεται για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής, καθώς και την υλοποίηση του ετήσιου πλάνου επενδύσεων, αλλά και των έκτακτων επενδυτικών ενεργειών, που αποφασίστηκαν. «Η διοίκηση του Ομίλου είναι πεπεισμένη ότι η υλοποίηση συνολικά των επενδυτικών πλάνων διαμορφώνει συνθήκες ώστε ο όμιλος να εισέλθει σταδιακά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, βελτίωσης των υποδομών, περαιτέρω επέκτασης των δραστηριοτήτων και βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα. Ταυτόχρονα, η ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και νέων επενδυτικών πλάνων, όπως αυτά θα διαμορφωθούν τα προσεχή έτη, ενέργειες που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση της νέας στρατηγικής, πάντα εντός των πλαισίων της κερδοφόρας βιώσιμης ανάπτυξης» τονίζεται.

Αν και οι τρέχουσες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά διαμορφώνουν συνθήκες αβεβαιότητας, καθιστώντας οποιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου επισφαλή, η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι «ούτε ο όμιλος ούτε κάποια επιμέρους δραστηριότητα αυτού αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη περίπτωση διακοπής δραστηριότητας».

Παράλληλα, η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη «για την πολύ ικανοποιητική εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου για το σύνολο του έτους, αν και διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η εξέλιξη της πανδημίας στις οικονομίες των χωρών το επόμενο διάστημα, αλλά και για το επόμενο έτος και για την εξέλιξη και περαιτέρω αύξηση στα σημαντικά κόστη λειτουργίας του ομίλου».

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News