ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε δύο εταιρείες χωρίζεται η Chipita – Πού θα καταλήξουν οι μετοχές της ΝΙΚΑΣ

Σε δύο εταιρείες χωρίζεται η Chipita – Πού θα καταλήξουν οι μετοχές της ΝΙΚΑΣ

Στις 8 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη να γίνει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Chipita, ίσως η τελευταία με τη μορφή που έχει σήμερα η εταιρεία, καθώς προχωρούν γοργά οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασής της στη Mondelez. Ήδη όπως αποκαλύπτεται από τη σχετική έκθεση εκτίμησης που αναρτήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο πριν από λίγες ημέρες προβλέπεται η διάσπαση της Chipita σε δύο εταιρείες και συγκεκριμένα στην Chipita Foods ΑΕ και στην Chipita Global ΑΕ. Στην Chipita Foods ΑΕ θα μεταβιβασθούν όλα εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εξαγόρασε η Mondelez, όπως είναι για παράδειγμα η αλλαντοβιομηχανία ΝΙΚΑΣ και οι μετοχές της κοινοπραξίας Britchip στην Ινδία, ενώ στην Chipita Global AE θα μεταβιβασθούν τα στοιχεία που εξαγόρασε ο αμερικανικό κολοσσός. Αμφότερες οι δύο νέες εταιρείες προβλέπεται να εδρεύουν στη Μεταμόρφωση Αττικής, εκεί όπου βρίσκεται και σήμερα η έδρα της Chipita.

Το σύνολο του ενεργητικού της Chipita το οποίο θα μεταβιβασθεί στις δύο εταιρείες υπολογίστηκε σε 1,43 δισ. ευρώ, εκ των οποίων αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ μεγάλο μερίδιο αντιστοιχεί στα σήματα, η αξία των οποίων υπολογίστηκε σε 202,3 εκατ. ευρώ και είναι αυτά κυρίως που κατέστησαν την εν λόγω εταιρεία «αντικείμενο του πόθου» για τον αμερικανικό κολοσσό. «Τα σήματα περιλαμβάνουν κυρίως τα εμπορικά σήματα 7DAYS, 7DAYS Bake Rolls, Molto, fineti, Spin Span, και αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των ασώματων παγίων. Η Διοίκηση αξιολογεί τις ωφέλιμες ζωές των προαναφερθέντων σημάτων ως απεριόριστες διότι οι ενδείξεις της αγοράς ενισχύουν την άποψη για εισροή ταμειακών εισροών για αόριστο χρονικό διάστημα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση εκτίμησης. Το σύνολο των υποχρεώσεων από την άλλη της Chipita διαμορφώνεται σε 287,89 εκατ. ευρώ.

Ποιο θα είναι το μετοχικό κεφάλαιο των δύο εταιρειών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Chipita Foods AE θα διαμορφωθεί σε 85.397.691 ευρώ διαιρούμενο σε 85.397.691 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Chipita Global AE θα διαμορφωθεί σε 940.558.993 ευρώ διαιρούμενο σε 940.558.993 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ  Εν προκειμένω, το μετοχικό κεφάλαιο θα καθοριστεί με βάση το ποσό της αποτίμησης μείον τα αποθεματικά και τα παρακρατηθέντα κέρδη που μεταβιβάζονται στην Chipita Global (κανένα αποθεματικό δεν θα μεταβιβαστεί στην Chipita Foods).

Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, κάθε μέτοχος της Chipita θα αποκτήσει, για κάθε μια μετοχή της «παλιάς» Chipita που κατείχε, 0,855241298736051 μετοχές στην Chipita Foods με ονομαστική αξία 1 ευρώ και  9,41951574207308 μετοχές στην Chipita Global με ονομαστική αξία 1 ευρώ. Η Chipita Foods παραμένει στα χέρια των παλαιών μετόχων της Chipita.

Στην Chipita Foods μεταβιβάζονται μεταξύ άλλων:

α) 8.000 ονομαστικές μετοχές που κατέχει η Chipita στην Black Cherry AE.

β) Όλες οι μετοχές που κατέχει η Chipita στην Chipita Holdings Limited.

γ. Όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν ή σχετίζονται με την κοινοπραξία που είχε η Chipita με την Brittania Industries στην Ινδία, την Britchip.

δ) Τη σύμβαση άδειας τεχνολογίας και παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών που αφορά στην προαναφερθείσα κοινοπραξία.

ε) Έκαστη από τις ακόλουθες συμβάσεις μεταξύ της Mondelez International Holdings LLC και της Chipita: (α) τη συμφωνία εμπιστευτικότητας με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 2021, (β) την συμφωνία αποκλειστικότητας με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 2021, και (γ) τους τυποποιημένους όρους για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2021 (τα «Προκαταρκτικά Έγγραφα»).

στ). Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που σχετίζονται με το εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης της Chipita που υποστηρίζει την κοινοπραξία στην Ινδία.

ζ). Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις εργασίας εκάστου εκ των εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες σχετιζόμενες με την κοινοπραξία στην Ινδία κ.α.

η) Όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, αλλά εξαιρουμένων οιωνδήποτε Σημάτων, στην εδαφική περιοχή των ακολούθων χωρών: (1) Ινδία, (2) Σρι Λάνκα, (3) Μπαγκλαντές, (4) Νεπάλ, (5) Μπουτάν, (6) Μαλδίβες και (7) Μυανμάρ (συλλογικά, οι «Χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας»), που υπάρχουν τώρα στις Χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας ή θα υπάρχουν στο μέλλον στις Χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, σχετικά με κάθε εξειδίκευση, εμπειρία, πληροφορίες, υλικά και Τεχνογνωσία σχετικά με την παραγωγή, τη διανομή, την εμπορία και τις πωλήσεις προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, συνταγών, τύπων, καταλόγων συστατικών, προδιαγραφών, διαδικασιών παραγωγής, τεχνικών και προδιαγραφών, καθώς και πληροφοριών και προδιαγραφών σχετικά με τον εξοπλισμό, και τα δικαιώματα σε όλα τα αρχεία και τα υλικά που αφορούν τα ανωτέρω, οπουδήποτε η ως άνω εξειδίκευση, εμπειρία, πληροφορίες, αρχεία, προδιαγραφές, υλικά και Τεχνογνωσία μπορεί να υφίσταται σε όλο τον κόσμο, και μόνο στo βαθμό που η ως άνω αναφερόμενη εξειδίκευση, εμπειρία, πληροφορίες, αρχεία, προδιαγραφές, υλικά και Τεχνογνωσία ανήκαν στην Chipita αμέσως πριν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Η Chipita Global θα αποκτήσει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

–          Όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Chipita.

–          Όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Εμπιστευτικών Πληροφοριών για την εδαφική περιοχή χωρών εκτός της Νοτιοανατολικής Ασίας, (όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, που υπάρχουν τώρα εκτός των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας ή θα υπάρχουν στο μέλλον εκτός των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

–          Όλες τις μετοχές που ανήκαν στην Chipita πλην αυτών που θα μεταβιβασθούν στην Chipita Foods.

–          Όλο τον βιομηχανικό εξοπλισμό της Chipita εκτός ενός εργαστηρίου έρευνας και ανάπτυξης.

–          Όλο το απόθεμα.

Οι δύο νέες εταιρείες θα ιδρυθούν με τα αντίστοιχα καταστατικά που θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Chipita. Οι μέτοχοι της Chipita πρόκειται να λάβουν το σύνολο των μετοχών των νέων εταιρειών κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της παλιάς Chipita.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News