ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MLS: Σοβαρά ζητήματα εντόπισε ο ορκωτός – Το σχέδιο αναδιάρθρωσης

MLS: Σοβαρά ζητήματα εντόπισε ο ορκωτός – Το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Kύκλο εργασιών ύψους 14,7 εκατ. ευρώ από 21 εκατ. ευρώ το 2018 εμφάνισε το 2019 η MLS Πληροφορική, που προχώρησε σήμερα στη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2019. Η εταιρεία εμφάνισε καθαρές ζημιές 31,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3 εκατ. ευρώ το 2018, οι ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ από κέρδη 5,3 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά (-12,2 εκατ. ευρώ). Κατά τον ορκωτό ελεγκτή, υπάρχει αβεβαιότητα συνέχισης της λειτουργίας της MLS η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά ζητήματα.

Ωστόσο, η εταιρεία υποστηρίζει ότι θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους, με τη συμμετοχή της Corinth lnvestments στο μετοχικό κεφάλαιό, γεγονός που θα οδηγήσει στην αύξηση κεφαλαίου κατά 17,2 εκατ. ευρώ και θα “γυρίσει” τα ίδια κεφάλαια σε θετικά με ύψους 10,9 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία σημειώνει ότι «όσον αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας στις 31-12-2018, με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν για την εταιρία τον Οκτώβριο του 2020 (όταν και έγινε ο έλεγχος της Deloitte) η Deloitte πρότεινε και η εταιρία αποδέχθηκε να μεταβάλει τη λογιστική της πολιτική σχετικά με τη μέθοδο αναγνώρισης και απόσβεσης των άυλων περιουσιακών της στοιχείων, ώστε να εφαρμόσει τη μέθοδο των συνθετικών στοιχείων. Έτσι λοιπόν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας στις 31-12-2018 αποτιμήθηκαν με βάση τα νέα δεδομένα σε 17,2 εκ. ευρώ.

Αντίστοιχα για τις 31-12-2019 η εταιρία ανέθεσε εκ νέου στην Deloitte την αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων με βάση τα τωρινά δεδομένα πωλήσεων και η τελευταία τα αποτίμησε σε 2,3 εκ. ευρώ (λόγω μεγάλης πτώσης των πωλήσεων). Προκύπτουν λοιπόν για το 2019 μεγάλου ύψους λογιστικές ζημιές, EBITDA -11,9 εκ. ευρώ και ζημίες μετά φόρων -31,2 εκ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών για το 2019 ανήλθε σε 14,7 εκ. ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 που ανακοινώνονται σήμερα αντανακλούν την βούληση της εταιρίας να επικεντρωθεί στο μέλλον και στη νέα της πορεία».

Οι παρατηρήσεις του ορκωτού

Στις παρατηρήσεις του ο ορκωτός ελεγκτής σημειώνει ότι λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που εμφανίζει η εταιρεία, υφίσταται αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της λειτουργίας της. Συγκεκριμένα επισημαίνονται τα εξής:

“Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 έχει καταστεί αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του νόμου 4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Επιπλέον η υπό έλεγχο χρήση παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους 37.920.614 ευρώ.

Οι τρέχουσες υποχρεώσεις της υπερβαίνουν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά το ποσό των ευρώ 8,7 εκατ. περίπου, ενώ υπάρχουν και ιδιαίτερα επιβαρυντικοί αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης, απόδοσης και αποδοτικότητας. Σημειώνεται επίσης ότι εντός των ετών 2020 και 2021 έχουν συντρέξει για την εταιρεία Πιστωτικά Γεγονότα Καταγγελίας όπως η μη καταβολή εμπροθέσμως, προσηκόντως και ολοσχερώς προς τους Ομολογιούχους του Ομολόγου MLS01, ονομαστικής αξίας ποσού 4 εκατ. ευρώ καθώς και η μη καταβολή των δεδουλευμένων κουπονιών των Ομολόγων. Η εταιρεία δεν έχει έρθει σε οποιαδήποτε συμφωνία με τους Ομολογιούχους για παράταση της ημερομηνίας αποπληρωμής της ονομαστικής αξίας των εταιρικών ομολόγων και των δεδουλευμένων κουπονιών ενώ οι όποιες προσπάθειες για τη σύγκλιση συνέλευσης των Ομολογιούχων για κάτι τέτοιο δεν έχουν ευδοκιμήσει μέχρι σήμερα.

Επιπρόσθετα υφίστανται μέχρι και την υπογραφή της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, μη εξυπηρετούμενες τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 8,1 εκατ. περίπου, καταπτώσεις τραπεζικών εγγυήσεων, αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές, μειωμένη παρουσία των προϊόντων της εταιρείας σε σημαντικά δίκτυα πωλήσεων, μεγάλη καθυστέρηση στη σύνταξη και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η μη σύνταξη επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, η εταιρεία σχεδιάζει να λάβει μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα της καταλληλόλητας της αρχής της συνέχισης δραστηριότητας, γνωστοποιεί στις οικονομικές καταστάσεις ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με Στρατηγικό Επενδυτή. Προς επίρρωση του παραπάνω η Εταιρεία παραθέτει επιστολή στήριξης που έλαβε από τον Στρατηγικό Επενδυτή. Στην εν λόγω επιστολή περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες του Στρατηγικού Επενδυτή που αφορούν τόσο την αναδιάρθρωση του χρέους όσο και σε νέο επιχειρηματικό σχέδιο της MLS. Η όποια όμως, συμφωνία προϋποθέτει ρυθμίσεις των χρεών από πλευράς του Επενδυτή και συμμετοχή αποκλειστικά με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την οποία θα αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας. Τα γεγονότα αυτά και οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.»

Τα θέματα ελέγχου

Ο ορκωτός εντοπίζει τα εξής θέματα ελέγχου

-Η διοίκηση της εταιρείας στα πλαίσια του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», μετά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτίμησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων της 31.12.2019 που έλαβε με μελέτη αποτίμησης από εξωτερικό εκτιμητή, πραγματοποίησε απομείωση της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων της, κατά το ποσό των 14.651.931 ευρώ πλέον των αποσβέσεων ύψους 9.816.610 ευρώ. Έτσι, σύμφωνα με αυτήν την μελέτη η Εκτιμώμενη Κεντρική Εύλογη Αξία των Υπό Αποτίμηση Άυλων περιουσιακών στοιχείων, βασιζόμενη στην αποδοχή της παραδοχής ότι η εταιρεία έχει την ικανότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα την δραστηριότητά της ανέρχεται σε 2.343 χιλ. ευρώ Όλα τα υπόλοιπα ποσά του 2018 και του 2019 απομειώθηκαν.

-Στους λογαριασμούς των αποθεμάτων της εταιρείας περιλαμβάνονται μη εμπορεύσιμα και τεχνολογικώς απαξιωμένα αποθέματα για τα οποία διενεργήθηκε στην κλειόμενη χρήση συμπληρωματική απομείωση της αξίας τους σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως, ποσού 3.578.329,83 ευρώ ενώ η συνολική απομείωση όλων των ετών ανήλθε στο ποσό των 4.213.329,83 ευρώ.  Η πρόβλεψη υποτίμησης των αποθεμάτων -όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις- σχηματίζεται για βραδέως κινούμενα και για τεχνολογικώς απαξιωμένα προϊόντα. Η Διοίκηση της εταιρίας μέσω των τακτικών ελέγχων επανεξετάζει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξίας των αποθεμάτων της εταιρίας. Στις 31.12.2019 για την αποτίμηση των αποθεμάτων λήφθηκαν υπόψη τα παραπάνω κριτήρια και κρίθηκε ότι δεν απαιτείται επιπλέον πρόβλεψη υποτίμησης. Η αποτίμηση των αποθεμάτων της εταιρίας επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων, καθώς τα προϊόντα της εταιρίας είναι υψηλής τεχνολογίας και κατά συνέπεια ο κίνδυνος τεχνολογικής απαξίωσης είναι πολύ υψηλός.

-Στον λογαριασμό των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες περιλαμβάνονται ακίνητα, επισφαλή και ανεπίδεκτης εισπράξεως υπόλοιπα συνολικού ύψους 5.702.457,26 ευρώ έναντι των οποίων έχει σχηματιστεί στη χρήση 2019 σε βάρος των αποτελεσμάτων απομείωση ποσού 4.369.906,19 ευρώ.

-Η διοίκηση της εταιρείας κατάρτισε τις αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, βασιζόμενη στα πορίσματα εργασίας που πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό εκτιμητή, για την αναγνώριση και επιμέτρηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Έτσι τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018 από κέρδη μετά από φόρους ύψους 1.601.008 ευρώ, όπως εμφανίζονταν στις αρχικές οικονομικές καταστάσεις, εμφανίζονται πλέον ως ζημίες μετά από φόρους ύψους 3.040.716 ευρώ στις αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις μετά από τη μείωση συνολικού ύψους 8.248 χιλ. ευρώ στα Άυλα περιουσιακά στοιχεία και τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας καθώς και των αναπροσαρμογών ύψους 5.891 χιλ. ευρώ στο κόστος πωλήσεων των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2018. 

Επισημαίνεται ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 υπήρξε χρηματική διευκόλυνση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προς την εταιρεία ποσού 3.291.500 ευρώ χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και άδεια κατάρτισης συναλλαγής του άρθρου 100 του ν.4548/2018.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οικειοθελώς δεν προτίθεται, ούτε κάποιο τρίτο μέρος αναμένεται, να θέσει την εταιρεία σε καθεστώς εκκαθάρισης. Δεν υπάρχουν επίσης ενδείξεις αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος που να οδηγούν στο συμπέρασμα πως η οντότητα θα παύσει να υπάρχει εντός του επόμενου δωδεκαμήνου. Σημειώνει ακόμη ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με Στρατηγικό Επενδυτή την Corinth Investments. Και προς επίρρωση των όσων αναφέρει παραθέτει το κείμενο της επιστολής που έλαβε από την Corinth Investments, όπου σημειώνονται τα εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της μεταξύ μας σύμβασης σχετικά με την συμμετοχή της Corinth lnvestments στο Μετοχικό Κεφάλαιο της MLS, ενημερώνουμε τα εξής:

  1. Έχουμε προσλάβει την εγνωσμένου κύρους εταιρία Whitetip lnvestments, η οποία αναλαμβάνει κατ’ αρχήν την αναδιάρθρωση του χρέους της MLS (συμφωνία με πιστωτές, ως επί το πλείστον τράπεζες και ομολογιούχους) και στη συνέχεια την υλοποίηση της μεταξύ μας συμφωνίας. Η Whitetip θα αναλάβει επίσης σε συνεργασία με όλους μας και τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να επαναδιαπραγματευτεί η μετοχή της MLS στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  2. Είμαστε σε τελικές διαπραγματεύσεις με την εγνωσμένου κύρους εταιρία Mazars, η οποία θα αναλάβει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου της MLS με δεδομένα αφενός μεν την αναδιάρθρωση του χρέους και αφετέρου τη συμμετοχή της Corinth lnvestments στο Μετοχικό Κεφάλαιο της MLS όπως προβλέπει η μεταξύ μας σύμβαση. Εντός των επόμενων ημερών θα σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν και από την πλευρά σας προκειμένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω.»

Όπως επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση για τα μεγέθη του 2019, η όποια συμφωνία προϋποθέτει ρυθμίσεις των χρεών από πλευράς του επενδυτή και συμμετοχή αποκλειστικά με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την οποία θα αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρίας. Σε σχέση με τις ρυθμίσεις των χρεών ο Επενδυτής έχει προσλάβει την Whitetip Investments, εταιρία εγνωσμένου κύρους. Πρόθεση του Στρατηγικού επενδυτή είναι, εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να επαναδιαπραγματευθεί η μετοχή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ειδικότερα:

  1. Τα μέχρι τώρα πιστωτικά γεγονότα καταγγελίας θα εξαλειφθούν με την ολοκλήρωση της συμφωνίας ρύθμισης των χρεών με τους Ομολογιούχους δανειστές,
  2. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 έχει καταστεί αρνητικά και ως εκ τούτου συντρέχουν οι  προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του νόμου 4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης ρύθμισης των χρεών της εταιρίας και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων, το ποσό των υποχρεώσεων που θα κουρευτεί, θα βελτιώσει την καθαρή θέση της εταιρίας. Επίσης όπως προκύπτει και από τη δεσμευτική συμφωνία με τον επενδυτή, μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης των υποχρεώσεων της εταιρίας με τους πιστωτές, θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 17,2 εκατ. ευρώ

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News