ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Σήμερα η γενική συνέλευση για την ενεργοποίηση του DTC

Φωτ. Intime

Το ύψος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που θα μετατραπεί σε warrants υπέρ του δημοσίου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η διοίκηση της Attica στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης, βασικό θέμα της οποίας είναι η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 (DTC). 

Το ύψος των συνολικών φορολογικών απαιτήσεων της Τράπεζας ανέρχεται σε 421 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 252 εκατ. ευρώ υπολογίζονται στα εποπτικά της κεφάλαια. Μέρος αυτών εκτιμάται ότι θα συμψηφιστεί οδηγώντας την Attica Bank σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του ελληνικού δημοσίου, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό είτε σε μετρητά είτε σε ομόλογα. Το ακριβές ύψος της συμμετοχής του δημοσίου που θα γίνει μέσω ΤΧΣ αναμένεται να γίνει γνωστό σήμερα.

Η ενεργοποίηση του νόμου του DTC, έρχεται ως συνέπεια της ζημιάς ύψους 306 εκατ. ευρώ που εμφάνισε στα τέλη του έτους η Attica Bank μετά τις αυξημένες προβλέψεις για τις τιτλοποιήσεις Astir 1 και 2 που πήρε η Τράπεζα στα τέλη του 2020, καθώς και την νέα τιτλοποίηση Omega. Αποτέλεσμα της ζημιάς είναι και η μείωση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας και του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που στα τέλη του 2020 υποχώρησε στο 8,2% έναντι 10,7% ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης και 14,2% πριν την εφαρμογή των μέτρων ευελιξίας από την ΕΚΤ. 

Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία το ΔΣ εισηγείται στην Γενική Συνέλευση, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την δωρεάν έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως (warrants) προς το Ελληνικό Δημόσιο (οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το 100% του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης.

Όπως προβλέπει ο νόμος ως αγοραία αξία τους ορίζεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους σταθμισμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούμενες 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η φορολογική απαίτηση.

Μέσα σε εύλογο χρόνο, οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, καταβάλλοντας το σχετικό κόστος στο Ελληνικό Δημόσιο. Αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα καθώς και τις εκ της μετατροπής τους, αποκτώμενες μετοχές οποτεδήποτε και προς οποιονδήποτε έναντι ανταλλάγματος. 

 Στο πλαίσιο των διατάξεων που ορίζει ο νόμος επόμενο βήμα είναι η διάθεσή τους από το δημόσιο είτε στους υφιστάμενους μετόχους είτε σε νέους ιδιώτες επενδυτές. Με δεδομένο ότι ο ΕΦΚΑ, που ελέγχει ήδη το 32,34% της Attica Bank, πιθανολογείται ότι δεν θα αγοράσει τα δικαιώματα που του αναλογούν, λόγω εναντίωσης των θεσμών, προεξοφλείται η διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο και της προγραμματισμένης κεφαλαιακής ενίσχυσης που δρομολογεί η διοίκηση της Τράπεζας για το προσεχές φθινόπωρο. Μια τέτοια εξέλιξη θα  οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (dilution) των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς, στους οποίος εκτός από τον ΕΦΚΑ είναι και το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό 46,32%.

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο

Η διοίκηση της Attica Bank αναμένεται να παρουσιάσει στη γενική συνέλευση των μετόχων το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2021 – 2023 βάσει του οποίου η Τράπεζα θα αποκαταστήσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και θα εξυγιάνει τον ισολογισμό της από τα κόκκινα δάνεια. Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων όπως αναφέρεται και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, 

 

Οι ενέργειες που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, θα οδηγήσουν σε άμεση αποκατάσταση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στα εν ισχύ ελάχιστα επίπεδα, είναι:

1. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Omega, με την πώληση άνω του 50% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων της μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής σειράς, και

2. Η ένταξη του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής σειράς που θα διακρατήσει η Τράπεζα, στο σχήμα παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) τιτλοποιημένων δανείων, «Ηρακλή 2», η οποία θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας – συνολικό και CET1 – πάνω από δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Μετά τις ενέργειες αυτές, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας, σε pro-forma επίπεδο, αναμένεται να ξεπεράσει κατά περίπου 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, το ελάχιστο εποπτικό όριο, που ίσχυε προ των ελαφρύνσεων που εφαρμόστηκαν, λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Σημειώνεται, ότι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής Omega, θα πρέπει να ακολουθηθεί να ληφθεί πιστοληπτική διαβάθμιση (‘rating’) και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, πέραν των δομικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να διαθέτει η συναλλαγή. Στόχος της Τράπεζας είναι η ένταξη του senior note Omega στον «Ηρακλή 2» μέχρι το τέλος του 2021.

Money Review