Business & Finance Τετάρτη 9/06/2021, 13:40
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Διανέμει μέρισμα 0,05 του ευρώ για τη χρήση του 2020 

Φωτ. Πλαίσιο

Την απόδοση μερίσματος ύψους 0,05 του ευρώ στους μετόχους για τη χρήση του 2020 αποφάσισε χθες η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Πλαίσιο. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 22 Ιουνίου 2021, ενώ η διανομή του θα αρχίσει μια εβδομάδα αργότερα την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021. Παράλληλα με ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία δημοσιοποίησε τη σύσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου

Αναλυτικά η ανακοίνωση που αφορά τη διανομή μερίσματος:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ” και το διακριτικό τίτλο “ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.” (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2021 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2020 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.103.783,25 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,05 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0475 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2020) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021.  

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” ως ακολούθως:

  1. Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛΚΑΤ και τις σχετικές αποφάσεις της.
  1. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank A.E.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210-55.87.323.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-35.22.085 και 210-35.22.284.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942. 

Και η ανακοίνωση που αφορά τη συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ” και τον διακριτικό τίτλο “ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.Ε.” (εφεξής καλουμένη ως “Εταιρεία”), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το νέο εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε  αυθημερόν σε σώμα ως ακολούθως:

  1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
  2. Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
  3. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
  4. Αικατερίνη Βασιλάκη του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
  5. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
  6. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 08.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. 

moneyreview.gr

Money Review