Business & Finance Πέμπτη 29/04/2021, 18:06
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Profile: Υποχώρηση 4,6% των εσόδων το 2020, στα 15 εκατ. ευρώ 

Τα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 4,22 εκατ. ευρώ

Profile: Υποχώρηση 4,6% των εσόδων το 2020, στα 15 εκατ. ευρώ 

Παρά τις προκλήσεις της περυσινής χρονιάς, ο όμιλος Profile κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία του, καθώς η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού, προκάλεσε σημαντικές απρόβλεπτες διαταραχές στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, αύξησε τη χρηματοπιστωτική αστάθεια και επέφερε αρνητικές επιπτώσεις συνολικά στην οικονομική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 15,04 εκατ. ευρώ έναντι 15,76 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μια μικρή μείωση 4,6%, που αποδίδεται στη χρονική διολίσθηση ορισμένων νέων έργων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά συνέπεια της πανδημίας, ενώ σημειώνεται ότι ο όμιλος διατήρησε το σύνολο των υφιστάμενων πελατών του. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 9,25 εκατ. ευρώ έναντι 8,58 εκατ. ευρώ το 2019.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η περαιτέρω αύξηση της δραστηριότητας του ομίλου στις διεθνείς αγορές, ως αποτέλεσμα των σταθερών επενδύσεων προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, καθώς και η δυνατότητα του να ολοκληρώνει σύνθετα έργα.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος εξακολουθεί να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία με μέγιστο αίσθημα ευθύνης, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζει την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού του και την απρόσκοπτη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 4,22 εκατ. ευρώ έναντι 4,35 εκατ. ευρώ το 2019 ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 28,04%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των προϊόντων ιδίας ανάπτυξης στον κύκλο εργασιών. Σημειώνεται επίσης η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου συνέχισε και το 2020 να καλύπτει πλήρως τις επενδύσεις σε προϊοντική ανάπτυξη, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 20% επί του κύκλου εργασιών.

Τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,25 εκατ. ευρώ έναντι 2,44 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της υποχώρησης του δολαρίου και της στερλίνας έναντι του ευρώ κατά το 2020, που οδήγησε σε αρνητική λογιστική αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού στα εν λόγω νομίσματα, οπότε και τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ήταν -0,60 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 0,35 εκατ. ευρώ το 2019. Αναφέρεται όμως, ότι το γεγονός αυτό έχει αντιστραφεί σε μεγάλο βαθμό κατά τους πρώτους μήνες του 2021. Αντίστοιχα τα Κέρδη μετά Φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 0,91 εκατ. ευρώ από 1,77 εκατ. ευρώ το 2019 και τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0768 ευρώ έναντι 0,1525 ευρώ το 2019.

Ο όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με περαιτέρω αύξηση των διαθεσίμων και με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 18,76% από 21,51% το 2019 και τον δείκτη γενικής ρευστότητας στο 2,32x ως συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.

Το προηγούμενο έτος, ο όμιλος της Profile παρουσίασε νέες λύσεις και λειτουργικότητες στα συστήματα που αναπτύσσει ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της εποχής, κι έχοντας ήδη προδιαγράψει δυνατότητες που επιτρέπουν και ενδυναμώνουν την απομακρυσμένη επικοινωνία, η οποία και αποδείχθηκε απαραίτητη τη χρονιά που έκλεισε. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το Axia με νέες λειτουργικότητες για Wealth & Fund Management, Client portal, και onboarding, το Acumen-net με έτοιμες λειτουργικότητες για την ολοκληρωμένη μετάβαση στην νέα μετά LIBOR εποχή, το FMS.next ενισχυμένο για την διαχείριση δανείων και microlending, ενώ το RiskAvert αναβαθμίστηκε για να προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη στις αυξανόμενες απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας και Διαχείρισης Κινδύνων, (Basel III, CRR,CRD), για τα τραπεζικά ιδρύματα.

Επιπλέον, νέες εγκαταστάσεις και επεκτάσεις έργων πραγματοποιήθηκαν εντός και εκτός συνόρων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η υλοποίηση σε cloud στην Allica Bank (UK) με τα FMS.next, Acumen-net και RiskAvert, η ψηφιακή μεταρρύθμιση στην Bankmed (Lebanon) με το Acumennet, η επιλογή του Axia από τις 7Q Financial Services, 3K Investment Partners, Forte Securities (UK),  First Abu Dhabi Bank (SA) και η χρήση του RiskAvert από την Attica Bank. Επίσης, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το εξελιγμένο σύστημα του ομίλου για την παραγωγή και ψηφιοποίηση των πρακτικών στις ποινικές δίκες της χώρας, για λογαριασμό του υπουργείου Δικαιοσύνης. Λοιπά έργα του Δημοσίου τομέα που έχει αναλάβει ο όμιλος αφορούν στο υπουργείο Οικονομικών για τη διαχείριση της Δημόσιας Περιουσίας, στο υπουργείο Εσωτερικών για την Ενιαία Μισθοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και στο υπουργείο Υγείας για το GDPR του ΕΟΠΠΥ.

Κατά το β’ εξάμηνο του 2020 η εταιρεία ίδρυσε τη θυγατρική Profile Technologies στη Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας στην ανάπτυξη νέων λειτουργιών που αφορούν κυρίως στο χρηματοοικονομικό λογισμικό με τεχνολογίες αιχμής. Πρόκειται για τεχνολογίες, που υιοθετούν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), τη μηχανική εκμάθηση (ML), τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) και το blockchain, ενώ επίκεινται και επενδύσεις σε Augmented Reality (AR) για τη διαχείριση επενδύσεων και το banking. Τη χρονιά που πέρασε ο όμιλος σύναψε επίσης συνεργασία για αμοιβαία αντιπροσώπευση λύσεων, με την κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων Trade Finance, Surecomp (https://surecomp.com/).

Το περασμένο έτος, οι λύσεις του ομίλου διακρίθηκαν για ακόμα μια χρονιά στις διεθνείς μελέτες των Gartner, Celent, Forrester, Aite group, κτλ., αποσπώντας βραβεύσεις, ενώ ο όμιλος της Profile υποστήριξε διαδικτυακές εκδηλώσεις του κλάδου,  ενισχύοντας  την παρουσία του
αλλά και την ενημέρωση των επενδυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το α’ τρίμηνο του 2021 ο όμιλος προέβη στην εξαγορά της εταιρείας Euronext Centevo που ειδικεύεται σε συστήματα διαχείρισης επενδύσεων στη Σουηδία και τη Νορβηγία. Πρόκειται για λύσεις που συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο του ομίλου, ενώ παράλληλα δημιουργούν και ευκαιρίες προώθησης των προϊόντων του ομίλου στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς, η εξαγορά αυτή αναμένεται να προσδώσει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά πλεονεκτήματα ήδη από την τρέχουσα χρήση.

Δεδομένης της έντονης εξωστρέφειας και των σημαντικών επενδύσεων που υλοποιεί, η διοίκηση του ομίλου αναμένει για το τρέχον έτος σημαντική αύξηση των δραστηριοτήτων, σε νέα υψηλά επίπεδα, με ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη και εμπλουτισμένο μίγμα προϊόντων.

moneyreview.gr

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News