ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Με «μοντέλο Πειραιώς» μπαίνει το Δημόσιο

Attica Bank: Με «μοντέλο Πειραιώς» μπαίνει το Δημόσιο

Μοντέλο Πειραιώς θα ακολουθηθεί στην περίπτωση της Attica Bank. Λόγω των ζημιών που έγραψε η τράπεζα το 2020 ενεργοποιείται ο νόμος Χαρδούβελη, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι θα μπει το Δημόσιο με ποσοστό από 25% έως 30%. 

Η ζημιά είναι λόγω της τιτλοποίησης που κάνει και εγγράφεται όλη στο 2020 για να καθαρίσει η τράπεζα τον ισολογισμό της. 

Επιλέγεται λοιπόν η διαδικασία που ίσχυσε και στην Τράπεζας Πειραιώς. Η Attica Bank θα κρατικοποιηθεί προσωρινά για να ιδιωτικοποιηθεί στη συνέχεια. 

Όσον αφορά στην προσωρινή αναστολή της μετοχής, από την τράπεζα αναφέρουν ότι θα δώσουν σύντομα την απάντηση που περιμένει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έτσι θα αρχίσει και πάλι η διαπραγμάτευση της μετοχής. 

Τα αποτελέσματα του 2020 

Ζημίες ύψους 306,4 εκατ. ευρώ εμφάνισε στη χρήση του 2020 η Attica Bank, έναντι 4,99 εκατ. ευρώ το 2019. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση το 2020 κατά 15,7% κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης. Το κόστος χρηματοδότησης παρουσίασε σημαντική μείωση ύψους 20% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων, το οποίο απορρόφησε το κόστος που σχετίζεται με τους τόκους από τα νέα δάνεια που εκταμιεύθηκαν το 2020. 

Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες το 2020 ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ. Κύριοι συντελεστές στην ανθεκτικότητα αυτή ήταν η παραγωγή νέων δανείων καθώς και τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Interamerican.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2020 υλοποιήθηκε η τρίτη τιτλοποίηση της Τράπεζας (Project Astir 1 και 2). Το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 712,10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 340,8 εκατ. αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια και 371,3 εκατ. σε δάνεια ιδιωτών. Η συμφωνία αποτελεί μέρος του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας για την καλύτερη διαχείριση και εν τέλει ελαχιστοποίηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σε συνέχεια των δύο τιτλοποιήσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς, ήτοι Artemis και Metexelixis.

H ανακοίνωση της εισηγμένης

Σε απάντηση της από 29.4.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 28ης Απριλίου 2021 που αφορούσε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα αποτελέσματα 12μηνου 2020 και της σχετικής δήλωσης της διοίκησης της, διευκρινίζει τα εξής αναφορικά με την ενεργοποίηση του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 (“DTC”). Στο πλαίσιο του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου για την βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, η Attica Bank προτίθεται να προβεί στην ενεργοποίηση του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 (“DTC”).

Με το μηχανισμό DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής – ‘warrants’) στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (‘call option’) των δικαιωμάτων μετατροπής αυτών, σε περίπτωση δε μη ενάσκησης, αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (‘dilution’) των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού DTC απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μηχανισμού DTC ρυθμίζονται στο ανωτέρω άρθρο 27Α του Ν.4172/2013, ενώ προβλέπεται και η έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη διευθέτηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης της Τράπεζας υπόκειται στον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης. Η Τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό με τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τις διαδικασίες του μηχανισμού DTC και τις προθεσμίες ενάσκησης των σχετικών δικαιωμάτων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 31/12/2020 ανέρχεται σε 8,2%.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης «Ωμέγα» και την ένταξη του senior note στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ», ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά τουλάχιστον δύο ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιπες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023. Τέλος, η Διοίκηση της Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα αρκετά άνω του ελάχιστου εποπτικού ορίου, που θα επιτρέψουν τη μεγέθυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και την επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News