ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εταιρική διακυβέρνηση: Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του νέου νόμου 

Oι εισηγμένες θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει όλες τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας.

Εταιρική διακυβέρνηση: Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του νέου νόμου 

Σε λιγότερο από τρεις μήνες και συγκεκριμένα στις 17 Ιουλίου, οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις και τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας εταιρικής διακυβέρνησης.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε οι εισηγμένες θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει όλες τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας όπως για παράδειγμα την εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. αλλά και τη συγκρότηση ενός Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ως προς τη σύνθεση των μελών του.

Οι Γενικές Συνελεύσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στο επόμενο αυτό διάστημα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα κριτήρια επιλογής των μελών των νέων Διοικητικών Συμβουλίων τους θα είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τον νέο νόμο και την Εγκύκλιο 60 της Ε.Κ. που προβλέπει συμμετοχή γυναικών στο 25%, ανεξαρτησία των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., σύσταση των απαιτούμενων από το νόμο επιτροπών, σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το νέο πλαίσιο κ.α.

Στόχος είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας των εισηγμένων εταιρειών και ο ρόλος εδώ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καίριος και καταλυτικός καθώς θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή προς άλλη κατεύθυνση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη εκδώσει κανονιστικές αποφάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές για ειδικότερα θέματα που προβλέπει ο νόμος, προκειμένου να συμβάλλει στην έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία των εισηγμένων εταιρειών.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚ:

1) Η με αρ. 1A/890/18.9.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020» ώστε να είναι γνωστός στην αγορά ο τρόπος υπολογισμού και προσδιορισμού των κυρώσεων.

2) Η Απόφαση με αρ. 1/891/30.9.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με θέμα: «Εξειδικεύσεις άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020». Η απόφαση αυτή προσδιορίζει το χρόνο, τη διαδικασία, την περιοδικότητα και κάθε ειδικότερο ζήτημα που κρίθηκε αναγκαίο για την εφαρμογή της αξιολόγησης του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου που προβλέπεται στον Νόμο καθώς και τα χαρακτηριστικά που αφορούν στα πρόσωπα που τη διενεργούν.

3) Η Απόφαση με αρ. 2/905/3.3.2021 για την «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4706/2020» με βάση την οποία καθορίζεται ποιο πρόσωπο μπορεί να αναγνωριστεί ως Φορέας Εγνωσμένου Κύρους ο οποίος δύναται να καταρτίσει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης τον οποίο και θα μπορούν να υιοθετήσουν οι εισηγμένες εταιρείες.

4) Η Εγκύκλιος αρ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που περιλαμβάνει τις Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και προβλέπει τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών ενός Διοικητικού Συμβουλίου, τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., κλπ.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News