Business & Finance Πέμπτη 8/04/2021, 17:41
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 14,8% των εσόδων το 2020 στα 286,7 εκατ. ευρώ

Φωτ. intimenews

Σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, ο ΑΔΜΗΕ κατάφερε να την ολοκληρώσει με αύξηση σε έσοδα και κέρδη, την ίδια ώρα που σημείωσε ρεκόρ στις επενδύσεις για δεύτερη συναπτή χρονιά. 
Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 14,8% διαμορφούμενα στα 286,7 εκατ. ευρώ, από 249,8 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 81,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,1% σχέση με το 2019.
Οι επενδύσεις πραγματοποίησαν «άλμα» 83% σε ετήσια βάση στα 456,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ρεκόρ μετά από αυτό το 2019. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει τη διανομή του εναπομείναντος μερίσματος (προσαρμοσμένου στις τρέχουσες δαπάνες) το οποίο ανέρχεται ως μεικτό ποσό σε 4,16 εκατ. ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή, μετά το το μέγιστο προμέρισμα που προβλέπεται από την νομοθεσία για την οικονομική χρήση του 2020, το οποίο αντιστοιχούσε σε 20,6 εκατ. ευρώ ή 0,089 ευρώ ανά μετοχή. Για το 2021, η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή προμερίσματος 0,085 ευρώ ανά μετοχή, ώστε η συνολική προτεινόμενη καταβολή προς τους μετόχους να ανέλθει στα 0,103 ευρώ ανά μετοχή το τρέχον έτος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το 2020, Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ, κατέγραψε αύξηση των Συνολικών Εσόδων του και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του σε επαναλαμβανόμενη βάση, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19. Αντιδρώντας έγκαιρα στην κρίση, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ και οι θυγατρικές του έθεσαν ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας μέτρα που διασφάλισαν την αδιάλειπτη εξέλιξη των σημαντικών της έργων με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις. Οι προσπάθειες αυτές σε συνδυασμό με τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου ΑΔΜΗΕ οδήγησαν στην ισχυρή ανάπτυξη του έτους 2020.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ το 2020 ανήλθαν στα 286,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14,8% έναντι 249,8 εκατ. ευρώ το 2019. Η αύξηση αυτή κυρίως οφείλεται στην αύξηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου που έχει ορίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σαν αποτέλεσμα της προϋπολογισθείσας επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος, ενώ παράλληλα η αύξηση κατά 30,1 εκατ. ευρώ (+79,5%) των διασυνδετικών δικαιωμάτων συνέβαλε καθοριστικά στο να μην επιβαρύνει το κόστος αυτό τους χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς και κατ’ επέκταση τους τελικούς καταναλωτές.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 210,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 6,1% σε ετήσια βάση έναντι 224,1 εκατ. ευρώ το 2019. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 202,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 14,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2019,  χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης 15 εκατ. ευρώ για το 2019, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 8,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 4,3 εκατ. ευρώ το 2019 , γ)  ανάκτηση κόστους για το ειδικό έργο του Πολυπόταμου ποσού 27,5 εκατ. ευρώ εντός του 2019 και δ) έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών ποσού 0,7 εκατ. ευρώ προηγούμενων ετών εντός του 2019.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 9,4% και ανήλθε στα 122,1 εκατ., έναντι 134,8 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 22% ως αποτέλεσμα της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων που προέβη η Συγγενής την 31.12.2019, η οποία βάσει των ΔΠΧΑ επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, αλλά και της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του.  Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 114 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 9,7% έναντι 103,9 εκατ. ευρώ το 2019 μη συμπεριλαμβάνοντας τα  ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια αλλά και τις υποαξίες  περιουσιακών στοιχείων ύψους 16,8 εκατ. ευρώ οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου το 2019 όπως προέκυψαν από την αναπροσαρμογή παγίων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 115 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 16% έναντι 136,9 εκατ. ευρώ για το 2019, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης εντός του 2019 από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο λόγω προεξόφλησης μακροπροθέσμων απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ποσού 4,1 εκατ. ευρώ. 

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 84,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,6% έναντι 105,6 εκατ. το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 81,1 εκατ. ευρώ, έναντι 78,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση 3,1%.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προτείνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στους μετόχους της την διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,07 εκατ. ευρώ.

Για το 2020, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ σημείωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ στην αύξηση των Επενδύσεων του, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 81,5% και ανήλθαν στα 456,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 504,5 εκατ. ευρώ με δείκτη Καθαρός Δανεισμός/συγκρ. EBITDA στο 2,49x. Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου σε συνάρτηση με την σταθερή ανάπτυξη των Ρυθμιζόμενων Εσόδων του, ενισχύουν σημαντικά τη θέση του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υλοποιήσει αποτελεσματικά το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια».

moneyreview.gr

Money Review