Business & Finance Τρίτη 23/03/2021, 18:08
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Κέρδη 103,7 εκατ. ευρώ το 2020

Φωτ. ΑΡ

Παρά τους κλυδωνισμούς από την πανδημία του κορωνοϊού η Alpha Bank κατάφερε να ολοκληρώσει το 2020 με θετικό απολογισμό κερδών, τα οποία για το σύνολο του 2020 ανήλθαν στα 103,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας. 

Η επιτυχής έκδοση δύο ομολόγων συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ και το Project Galaxy, η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) με πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ευρώπη, ισχυροποίησε την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, διαμορφώνοντας τον σχετικό δείκτη στο 18,4% στο τέλος του έτους.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Galaxy, ο ισολογισμός της Alpha Bank μετασχηματίζεται ριζικά, μειώνοντας τους δείκτες ΜΕΑ και ΜΕΔ στην Ελλάδα στο 24% και 13% αντίστοιχα, από 43% και 29% τον Δεκέμβριο του 2020. Επίσης, θα επιτρέψει στην Τράπεζα να μειώσει σημαντικά το κόστος πιστωτικού κινδύνου και να συνεχίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου, σύμφωνα με τους στόχους κερδοφορίας της. Η επίπτωση του Project Galaxy στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank είναι εντός του αναμενόμενου ορίου, δηλαδή στις 280 περίπου μονάδες βάσης.

Στις 4 Μαρτίου 2021, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης μεταξύ 5 και 5,25 ετών, με απόδοση 5,5%. Το ομόλογο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – EuroMTF Market.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε 7,8 δισ. ευρώ, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 17,3%, αυξημένος κατά 10 μονάδες βάσης το δ΄ τρίμηνο.

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 18,4% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους 2 δισ. ευρώ έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου (OCR) 14%.

Μετά την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ τον Μάρτιο 2021 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επίπτωση του Project Galaxy που ανήλθε σε 280 μονάδες βάσης, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank παραμένει ισχυρός και διαμορφώνεται στο 16,9%, προσφέροντας επαρκές απόθεμα έναντι των ελάχιστων εποπτικών ορίων, καθώς εξελίσσεται η εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 7,7 δισ. ευρώ ή 5,7 δισ. ευρώ (pro forma για τη Συναλλαγή Galaxy). Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε 5 ευρώ ή 3,7 ευρώ (pro forma για τη Συναλλαγή Galaxy).

Το δ’ τρίμηνο 2020, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 2,2 δισ. ευρώ και ανήλθαν σε 43,8 δισ. ευρώ (+5,2%). Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 2,2 δισ. ευρώ (+6,2 %) προερχόμενα κυρίως από καταθέσεις Επιχειρήσεων. Σε ετήσια βάση, τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά 3,6 δισ. ευρώ (+8,6%), ως αποτέλεσμα της υψηλότερου ρυθμού αποταμίευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε 5,8 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2020.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρέμεινε αμετάβλητη και ανήλθε σε 11,9 δισ. ευρώ, καθώς η Τράπεζα έκανε πλήρη χρήση του Προγράμματος Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO). Επωφελούμενη από τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης κυμάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα το δ’ τρίμηνο 2020 (- 4 μονάδες βάσης) και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, καθώς η Τράπεζα εκτιμά ότι θα επωφεληθεί από το αρνητικό επιτόκιο -1%, υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου που έχει τεθεί σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ.

Η επιταχυνόμενη μετάβαση των Πελατών της Alpha Bank σε ψηφιακά κανάλια, συνεχίστηκε αμείωτη το 2020, λόγω των παρατεταμένων περιοριστικών μέτρων που είχαν ως αποτέλεσμα την αξιοσημείωτη αύξηση των ψηφιακών πληρωμών, με το ποσοστό των εγχρήματων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσω ψηφιακών δικτύων να ανέρχεται στο 92%, έναντι 87% το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, οι νέοι συνδρομητές του e-banking ανήλθαν σε 336.000 το 2020, ενώ το ποσοστό των νέων συνδρομητών που απέκτησαν e-banking μέσω κινητής συσκευής (χωρίς επίσκεψη σε Κατάστημα) σχεδόν διπλασιάστηκε σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 45% έναντι 26% το 2019.

Το 2020 η ψηφιακή τραπεζική μέσω κινητού τηλεφώνου (mobile banking) διατήρησε τη σταθερά ανοδική της πορεία, καθώς οι ενεργοί χρήστες ανήλθαν σε 792.000 σημειώνοντας αύξηση κατά 45%, ενώ οι εγχρήματες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω κινητού τηλεφώνου έφτασαν τις 13 εκατ. το 2020, καταγράφοντας ετήσια αύξηση κατά περίπου 68%. Επιπλέον, οι ενεργοί χρήστες όλων των ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα των ανέπαφων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων του Apple Pay, του myAlpha Wallet, καθώς και του Garmin Pay, για πληρωμές μέσω smartwatches, έχουν ανέλθει σε 150.000, με τις αντίστοιχες συναλλαγές να φτάνουν σήμερα τις περίπου 3,5 εκατ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε:

«Σε μία χρονιά πρωτόγνωρης αστάθειας για τις αγορές, η Alpha Bank πέτυχε ισχυρή λειτουργική επίδοση, με Κέρδη Μετά από Φόρους ύψους Ευρώ 103,7 εκατ., έχοντας παράλληλα λάβει πρόσθετες προβλέψεις ύψους 283 εκατ. ευρώ εξαιτίας της πανδημίας, και ενισχυμένο Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ύψους 859 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,4% σε ετήσια βάση.

Παραμείναμε προσηλωμένοι στο Στρατηγικό μας Σχέδιο και καταφέραμε με απόλυτη επιτυχία να εκπληρώσουμε μία πληθώρα στόχων. Στο μέτωπο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, υπογράψαμε δεσμευτική συμφωνία με την Davidson Kempner για το Project Galaxy, που περιλαμβάνει την πώληση της τιτλοποίησης ύψους 10,8 δισ. ευρώ και του 80% της θυγατρικής μας εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal, αλλά και αποκλειστική συμφωνία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των υπόλοιπων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Όσον αφορά στην κεφαλαιακή μας επάρκεια, ολοκληρώσαμε επιτυχώς δύο εκδόσεις ομολόγων Tier II, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, ισχυροποιώντας περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής μας Επάρκειας σε 16,9%, υπολογιζόμενης και της επίπτωσης της συναλλαγής Galaxy. Στον τομέα της τραπεζικής δραστηριότητας, στηρίξαμε την Ελληνική Οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 5,6 δισ., την υψηλότερη επίδοση από το 2008, συμμετέχοντας παράλληλα ενεργά, σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης με την εγγύηση κρατικών φορέων, προς όφελος των Πελατών μας. Από πλευράς επιχειρηματικής ανάπτυξης, συνάψαμε μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ανταγωνιστική μας θέση στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, ιδίως μέσω ψηφιακών δικτύων, και να επεκταθούμε στον τομέα των συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Καθώς έχουμε ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, οφείλω ένα θερμό ευχαριστώ σε όλο το Προσωπικό μας για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που έχουν καταθέσει για την εξυπηρέτηση των Πελατών μας και τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της Τράπεζας, καθώς είναι ορατή η έξοδος από την κρίση.

Η πεποίθηση μας για ισχυρή ανάκαμψη στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της επανεκκίνησης της
οικονομίας και της εισροής των ευρωπαϊκών πόρων, και η επιτυχής υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, δίνουν την αυτοπεποίθηση στην ανανεωμένη διοικητική ομάδα της Alpha Bank να επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα σε μονοψήφιο ποσοστό και στην υιοθέτηση ακόμη υψηλότερων στόχων απόδοσης, την ίδια στιγμή που το πολυδιάστατο Σχέδιο Μετασχηματισμού μας εισέρχεται στο στάδιο της πλήρους εφαρμογής»

Alpha Bank: Μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ και μείωση ΜΕΑ κατά 30% εντός του 2021, με όπλο τον υψηλό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας

Αποφασιστικά βήματα για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της δρομολογεί η Alpha Bank, αξιοποιώντας την υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια και τη συσσωρευμένη εμπειρία, μετά και την μεγάλη επιτυχία της ολοκλήρωσης του Project Galaxy που περιλαμβάνει την πώληση της τιτλοποίησης ύψους Ευρώ 10,8 δισ. και του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal, με παράλληλη αποκλειστική συμφωνία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των υφιστάμενων ΜΕΑ. 

Η Alpha Bank προγραμματίζει τρεις επιπλέον συναλλαγές εντός του 2021 συνολικού ύψους Ευρώ 3,3 δισ., η πλειοψηφία των οποίων στην Ελλάδα, με στόχο τον περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό και των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 30% περίπου. Παράλληλα, παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της για περαιτέρω περιορισμό των ΜΕΑ σε ποσοστό κάτω από 10%, μέχρι το τέλος του 2022. 

Ειδικότερα, η Alpha Bank προγραμματίζει την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψος Ευρώ 2 δισ. (Project Cosmos) μέσω του προγράμματος Ηρακλής ΙI, καθώς επίσης και την πώληση δύο χαρτοφυλακίων ύψους Ευρώ 0,9 δισ. στην Ελλάδα (Project Orbit) και Ευρώ 0,4 δισ. στην Κύπρο (Project Sky). 

Τα υψηλά κεφάλαια θεμέλιο για την αυτόνομη αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων»

Αξιοποιώντας τον υψηλό Δείκτη Κεφαλαιακής της Επάρκειας, ο οποίος διατηρείται με άνεση πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, παρά την επιθετική μείωση των ΜΕΑ, η Alpha Bank μπορεί να επιτύχει την αυτοδύναμη αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών και την προστασία των μετόχων της, θεμελιώνοντας παράλληλα ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας. 

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 18,4% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 2 δισ. έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου (OCR) 14%. 

Μετά την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ, τον Μάρτιο 2021, ενισχύεται περαιτέρω ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και διαμορφώνεται σε 19,7 %. Λαμβανομένης δε υπ’ όψιν της επίπτωσης του Project Galaxy, που ανέρχεται στις 280 μονάδες βάσης, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank παραμένει ισχυρός και διαμορφώνεται στο 16,9%. Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση παρέχει ευελιξία για την επιτυχή υλοποίηση μελλοντικών πρωτοβουλιών μείωσης των ΜΕΑ, με ταυτόχρονη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων, καθώς εξελίσσεται η εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται πως, μετά τη Συναλλαγή Galaxy, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα μειώνεται στο 24% και ο Δείκτης Καθυστερήσεων στο 13%1 επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου. 

H Alpha Bank διατηρεί ηγετική θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στο θέμα της αντιμετώπισης των συσσωρευμένων ΜΕΑ. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει μειώσει τα ΜΕΑ κατά 65% έναντι αντίστοιχης μείωσης 45% κατά μέσο όρο από τις υπόλοιπες τράπεζες και ταυτόχρονα έχει μειώσει δραστικά τα καταγγελθέντα ΜΕΑ σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, κατά 71% έναντι μέσου όρου 42% των ανταγωνιστών της.

Παράλληλα, η πολυετής σύμβαση της Alpha Bank με τη Nέα CEPAL για την αποκλειστική διαχείριση των υφιστάμενων ΜΕΑ Λιανικής και Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 8,9 δισ., καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ, ανοίγει τον δρόμο για μία ακόμα πιο γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΜΕΑ. 

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News