Business & Finance Τρίτη 9/07/2024, 17:04
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς θα αναδιοργανωθεί η Διεύθυνση Οικονομικών των ΕΛΤΑ

Πώς θα αναδιοργανωθεί η Διεύθυνση Οικονομικών των ΕΛΤΑ

Στην πλήρη αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της οικονομικής τους διαχείρισης προχωρούν τα ΕΛΤΑ, έχοντας προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών οικονομικών λειτουργιών. Για το σκοπό αυτό θα υιοθετηθεί η μέθοδος του Finance Co sourcing, με το έργο της πλήρους αναδιοργάνωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών των ΕΛΤΑ να συνιστά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ένα από τα βασικότερα βήματα του μετασχηματισμού της ΔΕΚΟ. 

Το πλάνο αναδιάρθρωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών των ΕΛΤΑ αποσκοπεί στην απόκτηση τεχνογνωσίας και μεθόδων διαχείρισης για μια σειρά από διεργασίες όπως το Controlling, το Reporting (fiscal and management accounting), το Budgeting (template buildup). Με αυτό θα αντιμετωπισθούν όλα τα σημεία στα οποία υπάρχουν υστερήσεις, ενώ θα διαμορφωθεί οικονομικός σχεδιασμός με νέες προτεραιότητες και αποτελεσματικό σχέδιο λειτουργίας

Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, ο ανάδοχος θα αναλάβει

  • Να διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό που θα σχεδιάσει τις λύσεις, 
  • Να προβεί στην κατάλληλη παραμετροποίηση των λογιστικών δομών, κωδικοποίηση δεδομένων, 
  • Να αναπτύξει το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, 
  • Να λειτουργεί σε καθημερινή βάση τις νέες δομές, ενώ θα έχει αι την ευθύνη απρόσκοπτης λειτουργίας αυτού του σχήματος υποστήριξης της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7,1 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης ποσού 3,55 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Βασικό κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βασισμένη στη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Το συνολικό κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας, αναμένεται να είναι χαμηλότερο από το συνολικό κόστος λειτουργίας που ο όμιλος έχει σήμερα.

Πηγές σημειώνουν πως η επιλογή αυτή κρίθηκε ως συμφέρουσα και αποτελεσματική καθώς τυχόν σειριακή (σταδιακή) ανάπτυξη των επιμέρους έργων θα απαιτούσε τουλάχιστον δύο χρόνια και αρκετές δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον κόστος. 

Κατά την μέθοδο του Finance Co sourcing, όλο το φάσμα λύσεων και συστημάτων θα παραμείνει πνευματική και υλική ιδιοκτησία ΕΛΤΑ. Επιπλέον στο έργο προβλέπεται η παραμετροποίηση και πλήρης ευελιξία, ώστε σε μελλοντικό χρόνο, και σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας, όλο το περιβάλλον είτε να μπορεί να περάσει σε άλλο ανάδοχο, είτε να μετατραπεί σε insource αν κρινόταν σκόπιμο, είτε να μπορεί να διασυνδεθεί με υποδομές τρίτων σε περίπτωση μελλοντικών ευρύτερων συνεργασιών.

Ακόμη, σύμφωνα με τους επαΐοντες, η μέθοδος του Co-Sourcing (αντί του OutSourcing, δηλαδή της ανάθεση σε τρίτους σειράς εργασιών) προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, ευελιξία και εγγυήσεις για μία σειρά λόγων. Κατ’ αρχήν, ο ανάδοχος είναι 100% υπεύθυνος για την πληρότητα των accounts, ακρίβεια βιβλίων και στοιχείων και απόκριση του μοντέλου. Επίσης, άλλες ανεξάρτητες λειτουργίες θα εκτελούνται εσωτερικά από τα ΕΛΤΑ και θα χρησιμοποιούνται διαθέσιμοι τακτικοί υπάλληλοι ΕΛΤΑ. Και επιπλέον, όλο το σύστημα επιβλέπεται και διευθύνεται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών. 

Με την επιλογή αυτή θα επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή υπέρβαση των χαμηλών σταδίων ωριμότητας και εξειδίκευσης του οργανισμού, μέσα από βέλτιστες πρακτικές, αλλά και την εμπειρία του αναδόχου και τα παραδείγματα της αγοράς. 

Έτσι, θα αναβαθμιστούν άμεσα οι ελλιπείς λογιστικές δομές των ΕΛΤΑ. Ταυτόχρονα θα εξοικονομηθεί. χρόνος πολύτιμος για την ολοκλήρωση του σχεδίου του μετασχηματισμού με στόχο την δραστική βελτίωση των υπηρεσιών και την υποστήριξη του γενικότερου πλάνου ανάκαμψης της εταιρείας.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News