Business & Finance Δευτέρα 29/04/2024, 17:49
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Ζημίες έναντι κερδών το 2023 – Οι προβλέψεις για φέτος

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Ζημίες έναντι κερδών το 2023 – Οι προβλέψεις για φέτος

Με ζημίες έκλεισαν τα αποτελέσματα προ φόρων του 2023 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ, ενώ παράλληλα μειώθηκαν τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας. Η εισηγμένη το αποδίδει στην πτωτική πορεία των τιμών πώλησης κατά την διάρκεια της χρήσης σε συνδυασμό με την χρονική υστέρηση ανακύκλωσης αποθεμάτων και Ά υλών, την αύξηση του λειτουργικού κόστους συνέπεια των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς και την αύξηση του κόστους δανεισμού εξαιτίας της ανόδου του επιτοκίου Euribor.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία κατέγραψε όμως σημαντική βελτίωση επιπέδου δραστηριότητας. Ανάμεσα στα σημαντική στοιχεία της περυσινής χρήσης συγκαταλέγονται τα εξής:

 • Αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 24% έναντι του 2022
 • Οριακή αύξηση πωλήσεων κατά 1% σε 182,9 εκ. € από 181,0 εκ. € το 2022
 • EBITDA ύψους 3,3 εκ. €
 • Ρευστότητα 13,5 εκ. €
 • Υψηλά ίδια κεφάλαια ύψους 82,3 εκ. € 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Ζημίες έναντι κερδών το 2023 – Οι προβλέψεις για φέτος-1

Οριακή άνοδο σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2023 και ανήλθε σε € 182,9 εκ. από € 181,0 εκ. πέρυσι, παρά την σημαντική άνοδο του όγκου πωλήσεων κατά 24%, επηρεαζόμενος από την πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πώλησης ως αποτέλεσμα της ισχνής οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ, της κρίσης της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας στην αγορά της Κίνας, αστάθμητων διεθνών γεωπολιτικών παραγόντων, καθώς και των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων και υψηλών επιτοκίων δανεισμού. Ωστόσο, ενάντια στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος Έλαστρον σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων με βασικούς πυλώνες ζήτησης την αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελληνική αγορά αλλά και την μεγάλη αύξηση των εξαγωγών του. Η πτωτική πορεία ωστόσο των τιμών πώλησης κατά την διάρκεια της χρήσης σε συνδυασμό με την χρονική υστέρηση ανακύκλωσης αποθεμάτων και Ά υλών, η αύξηση του λειτουργικού κόστους συνέπεια των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς και η αύξηση του κόστους δανεισμού εξαιτίας της ανόδου του επιτοκίου Euribor, οδήγησαν στην μείωση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας καθώς και στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων πριν από φόρους του Ομίλου σε ζημιές. Ειδικότερα, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 16,1 εκ. ή 8,8 % επί των πωλήσεων, έναντι € 27,4 εκ. ή 15,2 % επί των πωλήσεων το 2022. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 0,5 εκ. έναντι € 16,6 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,3 εκ. έναντι € 19,3 εκ. το 2022. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 1,0 εκ. έναντι κερδών € 14,2 εκ. πέρυσι.

Σε κάθε περίπτωση η πορεία της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του ομίλου για το σύνολο του έτους κινήθηκε εντός των εκτιμήσεων της διοίκησης με τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων να συνοψίζονται στους ακόλουθους: 

 • Αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας κατά 24% εν μέσω ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος και μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών.
 • Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1% ή 1,9 εκ. € ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου πωλήσεων και
  μίγματος πωλήσεων.
 • Μεγάλη διόρθωση των τιμών των Ά υλών με επακόλουθο την μείωση των τιμών πώλησης και των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.
 • Σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων.
 • Αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους ως αποτέλεσμα της αύξησης του επιτοκίου αναφοράς Euribor.

Κατά την διάρκεια του 2023 ο Όμιλος συνέχισε το επενδυτικό του πλάνο με την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας νέων αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων για την μετεγκατάσταση της μονάδας ξηράς δόμησης και την επέκταση της μονάδας παραγωγής σωλήνων με την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής. Παράλληλα, ξεκίνησε η υλοποίηση της κατασκευής νέου Φ/Β σταθμού επί στέγης, ισχύος 1MWp, που θα λειτουργήσει με την μορφή του ενεργειακού συμψηφισμού και θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και ενεργειακού κόστους. Η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται εντός της 1ου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης με το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β του Ομίλου να ανέρχεται σε 5 MWp. Όσον αφορά την πορεία των λοιπών εταιρειών του Ομίλου, τα αποτελέσματα του ενεργειακού τομέα σημείωσαν κάμψη έναντι της χρήσης του 2022, ενώ η κοινοπραξία του Ομίλου Θερμοκήπια Θράκης συνέχισε την υλοποίησή επενδυτικού προγράμματος 14,7 εκ. € για την επέκταση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων κατά 130 επιπλέον στρέμματα με το ποσοστό υλοποίησης να διαμορφώνεται σήμερα σε 50%.

Για το 2024 ασφαλείς προβλέψεις για την πορεία των αποτελεσμάτων είναι δύσκολο να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στο διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, σημειώνει η εταιρεία. Κατά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου σημειώνει ισχυρή ανάπτυξη ωθούμενος κυρίως από τους τομείς των κατασκευών και ειδικότερα των έργων logistics, τουριστικών project και ιδιωτικών έργων μεγάλης κλίμακας, της βιομηχανικής μεταποίησης, του εμπορίου και των υποδομών. Οι τιμές ωστόσο των Ά υλών διεθνώς κινήθηκαν πτωτικά εξαιτίας της περιορισμένης ζήτησης εντός της ΕΕ, γεγονός που επηρέασε τις τιμές πώλησης οι οποίες σημείωσαν περαιτέρω κάμψη. Για το υπόλοιπο του έτους οι εκτιμήσεις της διοίκησης ως προς την πορεία της ζήτησης και των αποτελεσμάτων του ομίλου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα έντονη μεταβλητότητα στην αγορά και ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσφατη ένταση στην περιοχή της Μέσης ανατολής και ο κίνδυνος μιας περαιτέρω κλιμάκωσης, εκτιμάται ότι θα συντηρήσει τις πληθωριστικές πιέσεις και θα καθυστερήσει την έναρξη αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, γεγονότα που αναμένεται να μειώσουν τις προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ. Στην ελληνική αγορά ωστόσο, οι υλοποιούμενες και οι προγραμματισμένες ιδιωτικές επενδύσεις στους τομείς των κατασκευών, καθώς και η αναβίωση του ναυπηγικού και ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, σε συνδυασμό με την ανάγκη επιτάχυνσης της απορρόφησης των πόρων του ΤΑΑ, αναμένεται ότι θα συντηρήσουν τον θετικό ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου. Ταυτόχρονα, οι τιμές των Ά υλών παρουσιάζουν σημάδια σταθεροποίησης, ενώ με τις έως σήμερα ενδείξεις ενδέχεται να σημειώσουν μικρή άνοδο γεγονός που σε συνδυασμό με τις τρέχουσες τιμές αντικατάστασης των αποθεμάτων θα οδηγήσει σε βελτίωση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας. 

Σε κάθε περίπτωση, οι προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο χαλυβουργικός κλάδος είναι πολλές. Η έλλειψη μιας συντονισμένης πολιτικής ως προς την Κανονιστική Ρύθμιση της Ευρωπαϊκής αγοράς χάλυβα μέσω της επιβολής περιορισμών στην εισαγωγή Ά υλών από τρίτες χώρες, μειώνει την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων αυξάνοντας το κόστος τους. Ιδιαίτερα σήμερα, η ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από ορυκτούς πόρους, η υιοθέτηση φιλικότερων προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής, ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη, είναι παράγοντες που θα αυξήσουν βραχυπρόθεσμα το κόστος λειτουργίας, αναμένεται ωστόσο να συμβάλλουν καθοριστικά στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ο Όμιλος Έλαστρον αντιλαμβανόμενος τις εξελίξεις της εποχής, συνεχίζει δυναμικά αναπροσαρμόζοντας την στρατηγική του, τόσο μέσω εσωτερικής αναδιοργάνωσης, όσο και επενδύοντας στην αναβάθμιση και απόκτηση νέων γραμμών παραγωγής που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας με ταυτόχρονη προσαρμογή στις νέες τάσεις της αγοράς. 

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News