Business & Finance Τετάρτη 13/09/2023, 19:37
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ElvalHalcor: Στα 28,8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο α’ εξάμηνο – Στο 1,79 δισ. ο κύκλος εργασιών

ElvalHalcor:  Στα 28,8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο α’ εξάμηνο – Στο 1,79 δισ. ο κύκλος εργασιών

Στα 130,9 εκατ. ευρώ ανήλθε η οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) της ElvalHalcor στο α’ εξάμηνο 2023. Παράλληλα οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 144,9 εκατ. ευρώ ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 163,3 εκατ. ευρώ από την 30.06.2022 και κατά 70,0 εκατ. ευρώ από την 31.12.2022.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Αλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε:

«Το έτος αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Κλάδο Αλουμινίου της ElvalHalcor, καθώς ολοκληρώσαμε το δεύτερο στάδιο του επενδυτικού μας προγράμματος, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητά μας, αλλά και την ευελιξία της παραγωγής.  Η αντιστροφή των συνθηκών της αγοράς δεν μας επέτρεψε να πετύχουμε την ανάπτυξη των όγκων που θα επιθυμούσαμε και έχουμε την δυνατότητα, όμως η ευελιξία μας αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά καθοριστική στη διατήρηση υψηλών ποσοτήτων, και κυρίως προσαρμοσμένης κερδοφορίας. Η τελευταία μπορεί να μην έφτασε τα εξαιρετικά επίπεδα του προηγούμενου έτους, αλλά ξεπέρασε σαφώς το 2021, δείχνοντας και τη μακροχρόνια ανοδική τάση και προοπτική».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε:

«Η κάμψη στη ζήτηση στην αγορά του χαλκού, που ξεκίνησε από το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Παρά τις αρνητικές συνθήκες όμως, ο Κλάδος Χαλκού της ElvalHalcor πέτυχε ρεκόρ προσαρμοσμένης κερδοφορίας, καθώς η συνεπής πολιτική και σταθερότητά μας οδήγησε σε αύξηση των ποσοτήτων και υψηλά κέρδη της θυγατρικής μας Sofia Med, ενώ οι ενέργειες μας για τη συγκράτηση του κόστους και βελτιστοποίηση της παραγωγής στις υπόλοιπες θυγατρικές επέτρεψαν να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες από τη συνολική μείωση του όγκου πωλήσεων». 

Επισκόπηση

Μετά το εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο του 2022 που χαρακτηρίστηκε από υπερβάλλουσα ζήτηση στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα κινήθηκε υποτονικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, με πτώση της ζήτησης κυρίως στο κατασκευαστικό αλλά και σε άλλους οικονομικούς κλάδους, με την Ευρώπη να εισέρχεται τεχνικά σε ύφεση μετά από δύο συνεχή τρίμηνα μειούμενου ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη συνέχισε να υποχωρεί μετά την κορύφωσή του τον Οκτώβριο του 2022, υποβοηθούμενος από τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα, που δεν δικαιολογούν ακόμα την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών και έτσι αυτές συνέχισαν να αυξάνουν τα βασικά επιτόκια αναφοράς. Η αλλαγή του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών, σε συνδυασμό και με την ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας οδήγησε σε μια παρατεταμένη από-αποθεματοποίηση με σημαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση.

Σε αυτό το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον ο Όμιλος ElvalHalcor παρέμεινε ανθεκτικός, καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε μόνο κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διατηρήθηκε σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ιδιαίτερα ο Κλάδος Αλουμινίου, και εξαιρώντας την επίπτωση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ από το 2ο τρίμηνο, πέτυχε ελαφριά αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 1% (-0,8% συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση της ΕΤΕΜ). Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1.790,9 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, μειωμένος κατά 8,6%, συγκριτικά με 1.959,7 εκ. ευρώ το Η1’22. 

Οι τιμές των μετάλλων ήταν μειωμένες το Η1’23 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η μέση τιμή́ του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.155 ευρώ ανά́ τόνο το Η1’23 έναντι 2.817 ευρώ ανά́ τόνο το Η1’22, δηλαδή μείωση 23,6%. Η μέση τιμή́ του χαλκού́ διαμορφώθηκε στα 8.050 ευρώ́ ανά́ τόνο έναντι 8.926 ευρώ́ ανά́ τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι μείωση 9,8%, ενώ η μέση τιμή́ του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.619 ευρώ ανά́ τόνο το Η1’23 έναντι 3.504 την αντίστοιχη περίοδο το 2022, δηλαδή μείωση 25,2%. 

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, μειώθηκαν κατά 18,0% και ανήλθαν στα 130,9 εκ. ευρώ το Η1’23 έναντι 159,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το a -EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του Η1’21 (85,2 εκ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 120,1 εκ. ευρώ το Η1’23, έναντι 215,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 100,6 εκ. ευρώ έναντι 206,2 εκ. ευρώ το Η1’22. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 29,3 εκ. ευρώ για το Η1’23, έναντι κερδών 47,0 εκ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 26,4 εκ. ευρώ για το Η1’23, αυξημένο κατά 43,3% συγκρινόμενο με τα 18,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού και περιορίστηκε από τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που ανέρχονταν στο 54% του συνολικού δανεισμού στο τέλος της περιόδου. 

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 28,8 εκ. ευρώ για το Η1’23, έναντι 121,0 εκ. ευρώ το Η1’22. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 25,9 εκ. ευρώ για τη κλειόμενη περίοδο (ή 0,0691 ευρώ ανά μετοχή) από 119,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του Η1’22 (ή 0,3174 ευρώ ανά μετοχή).

Στις 30.06.2023 πληρώθηκε το μέρισμα για τη χρήση 2022, το οποίο ανήλθε σε 0,06 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.

Η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, η μείωση του κεφαλαίου κίνησης που προήλθε από το συνδυασμό αποτελεσματικότερης διαχείρισης του και των μειωμένων τιμών των μετάλλων, καθώς και η ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων, έδωσαν στον Όμιλο τη δυνατότητα να μειώσει τον καθαρό δανεισμό του κατά 70,0 εκ. ευρώ από την 31.12.2022 (-163,3 εκ. ευρώ από το Η1’22).

Κύρια οικονομικά στοιχεία – ανά κλάδο

Κλάδος Αλουμινίου

Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Αλουμινίου μειώθηκε κατά 12,1% στα 863,6 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 982,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης των τιμών των μετάλλων και την επίδραση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ. Ο κλάδος εκμεταλλεύτηκε την αυξημένη δυναμικότητα, τις μακροχρόνιες συνεργασίες, το διευρυμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και το ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται κατά 1% (-0,8% μετά και την από-ενοποίηση της ΕΤΕΜ), παρά την επίδραση της από-αποθεματοποίησης που επηρέασε τη ζήτηση, τόσο στην Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ. Παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, την ασθενή ζήτηση και τις μακροοικονομικές προκλήσεις, ο κλάδος έδωσε έμφαση σε προϊόντα που απευθύνονται σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και αγορές όπου η ζήτηση ήταν περισσότερο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας τον αντίκτυπο πτωτικών αγορών που επλήγησαν περισσότερο από την αύξηση των επιτοκίων, όπως ο κλάδος δόμησης και κατασκευών. Το a-EBITDA ήταν μειωμένο στα 75,4 εκ. ευρώ στο H1’23 έναντι 119,0 εκ. ευρώ για το H1’22. Οι τιμές κατεργασίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, όμως τα χαμηλά premium στην αγορά αλουμινίου περιόρισαν το όφελος από τη χρήση σκραπ, ενώ τα κόστη παραγωγής επηρεάστηκαν από τις πληθωριστικές πιέσεις και τα υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 10,3 εκ. ευρώ, έναντι 122,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, επηρεαζόμενα αρνητικά από τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου που ανέρχονται σε ζημιές 23,7 εκ. ευρώ για την περίοδο έναντι κερδών 39,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός του κλάδου ανήλθε στα 609,5 εκ. ευρώ την 30.06.2023 σημειώνοντας μείωση κατά 85,1 εκ. ευρώ από την 30.06.2022, ως απόρροια της βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης και του περιορισμένου επενδυτικού προγράμματος. 

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, ο Τομέας Αλουμινίου της μητρικής Εταιρείας διέθεσε περίπου 34,5 εκ. ευρώ, ενώ  οι νέες επενδύσεις για τις θυγατρικές του κλάδου ανήλθαν στα 4,7 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση της νέας γραμμής βαφής ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Στις 07.04.2023, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της ElvalHalcor, «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία» από την «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ».

Κλάδος Χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Χαλκού ανήλθε στα 927,3 εκ. ευρώ έναντι 977,3 εκ. ευρώ το Η1’22, επηρεαζόμενος αρνητικά από τις μειωμένες τιμές των μετάλλων και τον μειωμένο όγκο πωλήσεων. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μείωση κατά 7,8% για την περίοδο καθώς η μείωση της ζήτησης που ξεκίνησε από το Β’ Εξάμηνο του 2022 συνεχίστηκε επηρεάζοντας κυρίως τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού και δευτερευόντως τους σωλήνες χαλκού. Αντίθετα, θετική ήταν η πορεία των πωλήσεων της θυγατρικής Sofia Med, η οποία συνέχισε να βελτιώνει την ανταγωνιστική της θέση, με τους όγκους πωλήσεων της για τα προϊόντα έλασης να σημειώνουν αύξηση κατά 6,4% και τα προϊόντα διέλασης χαλκού κατά 5,3% συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 28,3 εκ. ευρώ, έναντι 31,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο επηρεαζόμενα αρνητικά από τις λογιστικές ζημίες για τα αποτελέσματα μετάλλου ύψους 5,6 εκ. ευρώ για τη περίοδο έναντι κερδών 7,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 55,5 εκ. ευρώ το Η1’23 έναντι 40,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ως αποτέλεσμα της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος και των αυξημένων τιμών κατεργασίας.

Ο καθαρός δανεισμός για το Κλάδο Χαλκού ανήλθε στα 276,0 εκ. ευρώ στις 30.06.2023, βελτιωμένος κατά 78,1 εκ. ευρώ από τις 30.06.2022, ως αποτέλεσμα της καλής λειτουργικής κερδοφορίας του κλάδου.

Αναφορικά με τις επενδύσεις του κλάδου, διατέθηκαν περίπου 12,9 εκ. ευρώ, από τα οποία ποσό 4,5 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της Εταιρείας, ενώ ποσό 7,8 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med. 

Προοπτικές

Το Α’ Εξάμηνο του 2023 ήταν εντελώς διαφορετικό σε ότι αφορά τις συνθήκες, προοπτικές και δυσκολίες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η αύξηση των επιτοκίων, ως αποτέλεσμα της πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά μετά και την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Το Β’ Τρίμηνο του 2023, η Ευρωζώνη γύρισε σε ελαφριά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ αρχίζει να διαφαίνεται και το τέλος των αυξήσεων των επιτοκίων, δίχως όμως να υπάρχουν ακόμα ενδείξεις για ανάκαμψη της ζήτησης, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για το κόστος ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες.

Παρά τη γεωπολιτική κρίση, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες  που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, αυξάνοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα της Εταιρείας σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της  κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης, της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό δίνει στην ElvalHalcor τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην δυναμική αυτή και να διατηρήσει μακροχρόνια την ανοδική της πορεία, παρά τις όποιες πιθανές βραχυχρόνιες επιπτώσεις από περισσότερο κυκλικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.

Moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News