BUSINESS & FINANCE

Τράπεζες: Τι αλλάζει στο ΤΧΣ – Αποεπένδυση έως το 2025

Τράπεζες: Τι αλλάζει στο ΤΧΣ – Αποεπένδυση έως το 2025

Αποεπένδυση από τις τράπεζες έως το 2025, αλλαγές στη διοίκηση και κατάργηση του πλαφόν στις αμοιβές των διοικήσεων των τραπεζών που έχουν πετύχει μείωση των κόκκινων δανείων κάτω του 10%, προβλέπει το νομοσχέδιο που δόθηκε προς διαβούλευση στην δημοσιότητα.

Έως το 2025 – από 2022 που ισχύει σήμερα – παρατείνεται η διάρκεια ζωής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ημερομηνία έως την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διάθεση μετοχών στις τράπεζες στις οποίες συμμετέχει, βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας και κανόνων.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε στην δημοσιότητα προς διαβούλευση έως τις 13 Μαΐου, προκειμένου μετά να εισαχθεί προς ψήφιση στην Βουλή. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο «με τις ρυθμίσεις υποστηρίζεται η δυνατότητα του ΤΧΣ να υλοποιήσει την αποτελεσματική διάθεση των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει σε πιστωτικά ιδρύματα, και συνεπακόλουθα να ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο του». Σήμερα το ΤΧΣ ελέγχει ποσοστό 40,3% στην Εθνική τράπεζα, 27% στην τράπεζα Πειραιώς, 9% στην Alpha Bank 1,4% στην Eurobank και 63,1% στην Attica Bank.

Σκοπός του Ταμείου όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο είναι: 

(α) η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, και 

(β) η αποτελεσματική διάθεση των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει σε πιστωτικά ιδρύματα, η οποία συντελείται βάσει στρατηγικής αποεπένδυσης με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα οριστικής και πλήρους υλοποίησης,

Προκειμένου να λάβει την απόφαση θέσπισης της στρατηγικής αποεπένδυσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ προσλαμβάνει Σύμβουλο Στρατηγικής Αποεπένδυσης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός σύμβουλος και συντάσσει για λογαριασμό του Ταμείου σχετική έκθεση.  

Περαιτέρω και προκειμένου να λάβει την απόφαση περί διάθεσης μετοχών, το Ταμείο προσλαμβάνει Σύμβουλο Διάθεσης, που διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και πείρα σε αντίστοιχες συναλλαγές. Για την επιλογή του Συμβούλου Διάθεσης, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη γνώμη του προς το Ταμείο επί τη βάσει καταλόγου τουλάχιστον 3 υποψηφίων συμβούλων, τον οποίο του υποβάλλει το Ταμείο. Η έκθεση εκπονείται εν όψει σχεδιαζόμενης διάθεσης για συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την εισήγηση του συμβούλου διάθεσης προς το Ταμείο για τα εξής: 

(α) πρόταση συγκεκριμένης συναλλαγής διάθεσης σύμφωνα με τη στρατηγική αποεπένδυσης, 

(β) αποτύπωση και αξιολόγηση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, 

(γ) αιτιολογημένη πρόταση της πλέον ενδεδειγμένης δομής της συναλλαγής. 

Η έκθεση συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα αναφοράς για τη διάθεση των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, στην οποία αιτιολογούνται επαρκώς οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διάθεσης των μετοχών ή των  άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει το Ταμείο, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Ο σύμβουλος διάθεσης παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο Ταμείο και μετά την υποβολή της εκθέσεώς του, καθώς και σε όλα τα στάδια υλοποίησης της συναλλαγής.

Η τιμή διάθεσης

Σε ειδικό άρθρο προβλέπεται ότι η τιμή κάλυψης των μετοχών είναι αυτή που προκύπτει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών που διενεργείται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ταμείο δέχεται αυτήν την τιμή υπό την προϋπόθεση ότι έχει αναθέσει και έχει λάβει γνώμη από τον Σύμβουλο Αποεπένδυσης, ο οποίος γνωμοδοτεί ότι η διαδικασία βιβλίου προσφορών είναι σύμφωνη με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική στις συγκεκριμένες περιστάσεις. Δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων μετοχών στον ιδιωτικό τομέα σε τιμή κατώτερη της τιμής κάλυψης αυτών που καλύπτονται από το Ταμείο στο πλαίσιο της ίδιας έκδοσης. Η τιμή διάθεσης των μετοχών του ΤΧΣ μπορεί να είναι «χαμηλότερη της τιμής προηγούμενων καλύψεων μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής».

Ειδικά δικαιώματα

Σε ειδικό άρθρο προσδιορίζονται τα ειδικά δικαιώματα του Ταμείου, τα οποία όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «επικαιροποιούνται, προκειμένου να αρθούν οι θεσμικές και νομικές επικαλύψεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα διατάξεων, οι οποίες εισήχθησαν κατόπιν του ν. 3864/2010, και ιδίως της εισαγωγής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού τον Νοέμβριο 2014 για την ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία». Συγκεκριμένα ο νέος νόμος καταργεί μεταξύ άλλων το δικαίωμα του εκπροσώπου του ΤΧΣ στα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών να ζητούν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το δικαίωμα να εγκρίνει τον οικονομικό διευθυντή.

Ο νόμος καταργεί το πλαφόν στις αμοιβές των διοικήσεων των τραπεζών που ισχύει με τον παρόντα νόμο, εφόσον τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν πετύχει τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω του 10%. Συγκεκριμένα όπως προβλέπει ειδικό άρθρο «για όσο διάστημα ο ως άνω δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων και χρεωστικών τίτλων υπερβαίνει το 10%,  οι σταθερές αποδοχές του πρόεδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όσων έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και των αναπληρωτών τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών του Διοικητή της ΤτΕ». Οι πάσης φύσης πρόσθετες μεταβλητές απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του υποβληθέντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεως του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης, σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού. Ομοίως, για το χρονικό διάστημα συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, οι μεταβλητές αποδοχές μπορούν να λαμβάνουν μόνο τη μορφή μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) ή άλλων μέσων. 

Διοικητικές αλλαγές

Ειδικό κεφάλαιο στο νέο νόμο αποτελούν οι διοικητικές αλλαγές στο Ταμείο με την αναδιάρθρωση των οργάνων διοίκησης. Ειδικότερα, τα δύο υφιστάμενα όργανα διοίκησης, δηλαδή η 3μελής Εκτελεστική Επιτροπή και το 7μελές Γενικό Συμβούλιο, καταργούνται, και πλέον ως όργανο διοίκησης ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι 9μελές. Από τα 9 μέλη, 6 θα είναι μη εκτελεστικά και 3 εκτελεστικά και όπως ορίζει τα εκτελεστικά του μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα. Το υπουργείο Οικονομικών και η ΤτΕ υποδεικνύει 1 από τα 6 εκτελεστικά μέλη και επιπλέον ορίζει τα 2 μη εκτελεστικά μελη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της διάρκεια του Ταμείου.

Το Δ.Σ. συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα και στις συνεδριάσεις του καλούνται να συμμετέχουν 1 εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 1 εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 1 εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ή οι αναπληρωτές τους ως Παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Διαβάστε επίσης:

13η αξιολόγηση: Στο τραπέζι ο ΕΝΦΙΑ και το ΤΧΣ

Τα 4+1 αγκάθια του ΤΧΣ και των τραπεζών

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News