Business & Finance Δευτέρα 28/03/2022, 19:22
BUSINESS & FINANCE

ΕΧΑΕ: Υπερδιπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη το 2021 – Πρόταση για μέρισμα 0,15 ευρώ

ΕΧΑΕ: Υπερδιπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη το 2021 – Πρόταση για μέρισμα 0,15 ευρώ

Σε 36,13 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2021 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι 30,74 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος. Τα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 13,08 εκατ, ευρώ έναντι 8,34 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 56,8%. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 8,21 εκ. ευρώ έναντι 3,87 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 112%. Επίσης, όπως προέκυψε από την σημερινή συνεδρίαση, προτείνεται μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,07 ευρώ για την χρήση του 2020.

Το 2021 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα στρατηγική λειτουργίας του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με βάση την οποία υιοθετήθηκε ένα πλαίσιο δράσεων στοχεύοντας στην μεσοπρόθεσμη αύξηση των εσόδων. Παράλληλα, έγινε διαχωρισμός των στόχων σε στρατηγικούς και λειτουργικούς. Αυτό, αφενός για την ουσιαστική παρακολούθησή τους και αφετέρου για την ευκολότερη προώθηση επόμενων στόχων με άξονα την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του Ομίλου, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση

Αναλυτικά:

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2021 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε 36,13 εκ. ευρώ , έναντι 30,74 εκ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2020, σημειώνοντας αύξηση 17,5%. Το 55% του κύκλου εργασιών του Ομίλου  προέρχεται από τα δικαιώματα από τη διαπραγμάτευση και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως  εκκαθάριση και διακανονισμό) των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το 11% προέρχεται από εισαγωγές και άλλες υπηρεσίες προς εισηγμένες εταιρείες, ενώ το 34% από τις υπηρεσίες πληροφόρησης, τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και άλλες παρεπόμενες υπηρεσίες. 

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για το 2021 ανήλθε σε 21,71 εκατ. ευρώ έναντι 21,17 εκ. ευρώ το 2020, αυξημένο κατά 2,6% κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και των ασφαλίστρων. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2021 διαμορφώθηκαν σε 13,08 εκατ. ευρώ έναντι των 8,34 εκ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος παρουσιάζοντας αύξηση κατά 56,8%. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2021  διαμορφώθηκαν στα €8,59 εκ., έναντι €4,13 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 108%.

Για το 2021, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 8,21 εκ. ευρώ έναντι 3,87 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 112%. 

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που  δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,138 ευρώ έναντι 0,061 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Πρόταση μερίσματος 

Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το  2021 και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,07 ευρώ το 2020. 

Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο από 13.01.2022 δημοσιευθέν οικονομικό ημερολόγιο

Εξέλιξη Στρατηγικών Στόχων 

Tο 2021 καταγράφηκε ρεκόρ 20ετίας όσον αφορά στην άντληση κεφαλαίων (με εξαίρεση το 2007 – MIG 5,2 δισ. ευρώ και τα έτη ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών 2013 – 2015), ενώ ολοκληρώθηκαν επιτυχώς μεγάλες ΑΜΚ (ΔΕΗ, Πειραιώς, Alpha). Ιδιαιτέρως σημαντικό κρίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν επτά νέες εκδόσεις ομολόγων, με την εμφατική παρουσία εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας, γεγονός που καταδεικνύει την καθιέρωση της αγοράς ομολόγων στο πεδίο άντλησης κεφαλαίων, ενώ πραγματοποιήθηκαν  και τρεις νέες εισαγωγές εταιρειών: μία στην Κύρια Αγορά (Interlife) και δύο στην ΕΝ.Α (Real Consulting, Phoenix Vega). Παράλληλα, διερευνήθηκε η εισαγωγή νέων προϊόντων ελκυστικών στην αγορά και ιδιαίτερη έμφαση  δόθηκε στην αναβάθμιση της αγοράς παραγώγων.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εξοικείωση της αγοράς με τις δράσεις ESG [Περιβάλλον-Κοινωνία-Εταιρική  Διακυβέρνηση] και την αξία δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

Στα σημαντικά επιτεύγματα του 2021 καταγράφεται η δημιουργία του ATHEX ESG Index (49 εταιρείες) και η προετοιμασία δημιουργίας του ATHEX BONDS GREENet, μίας πληροφοριακής ενότητας στην επίσημη  ιστοσελίδα ATHEX, με σκοπό την προβολή των ESG ομολόγων που διαπραγματεύονται στις αγορές του  Χρηματιστηρίου.  

Στον τομέα της βελτίωσης, ανάπτυξης και προώθησης υπηρεσιών επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση εσόδων με  πολλές υπηρεσίες του Ομίλου να συνεισφέρουν σε αυτό, με τα έσοδα από Τεχνολογικές & Ψηφιακές Υπηρεσίες να ανέρχονται στα 7,1 εκατ. ευρώ το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 36%. 

Το 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η αδειοδότηση της ATHEXCSD από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό  CSDR, η οποία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις μετασυναλλακτικές δραστηριότητες και πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες προσαρμογές στις υπηρεσίες διακανονισμού της ATHEXCSD καθώς και στις επηρεαζόμενες υπηρεσίες/λειτουργίες της ATHEXClear και της ATHEX, στους κανόνες Settlement Discipline. Ως αποτέλεσμα ο στόχος της ομαλής μετάβασης της αγοράς στο νέο κανονιστικό περιβάλλον με το ελάχιστο δυνατό κόστος  προσαρμογής επετεύχθη. 

Στο διεθνές περιβάλλον υλοποιήθηκαν όσα προβλέπονταν στις συμφωνίες συνεργασιών με το Boursa Kuwait,  το ΧΑΚ [Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου], το EnEx καθώς και το ΔΕΣΦΑ. Ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα 

αποτέλεσαν και οι νέες συνεργασίες με τα Χρηματιστήρια των Βαλκανίων (BELEX, ALPEX, BuSE) που εκτός από  το στρατηγικό όφελος άνοιξαν τον δρόμο για εισροή νέων εσόδων στον Όμιλο. 

Εξέλιξη Λειτουργικών Στόχων 

Το 2021, η ολοκλήρωση του 5ετούς έργου αναβάθμισης των κεντρικών υποδομών με σημαντικά οφέλη στην  ασφάλεια, απόδοση, λειτουργικότητα, έλεγχο αλλά και παρακολούθηση των κεντρικών υποδομών, επέτρεψε  να ξεκινήσει η επόμενη φάση αναβάθμισης των συστημάτων με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Επιπλέον, ο Όμιλος από 1.1.2021 καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται κατά 100% από  ανανεώσιμες πηγές για τη λειτουργία του, μέσω της ΔΕΗ Α.Ε. Η μετάβαση σε κατανάλωση πράσινης ηλεκτρικής  ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της πολιτικής βιωσιμότητας (Sustainability policy) του  Ομίλου, στο πλαίσιο της οποίας επανεξετάζει όλες τις πτυχές της λειτουργίας του με στόχο τη μείωση του  αποτυπώματός του.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News